1. Tiedon tien kulkijalle HUT on hyvä välietappi. Pelkkä tunteen tien kulkeminen ymmärtämättä mihin uskoo on riittämätön. Molempia tarvitaan ja Rakkauden teot ratkaisevat. Totuuden etsintä on vertikaalista ajattelua, pyrkimystä käsittämään suuria merkityksiä, jotka tuntuvat käsittämättömiltä. Se on maailmankaikkeuden sisäistämistä yksilöllisyyteen, elävän dynaamisen uskon edellytys, joka johtaa viisastumiseen, valaistumiseen ja Kaikkeuden kansalaiseksi.

  2. Energian alkuperän ja olomuotojen ymmärtäminen siten, että tiede voi niitä soveltaa nykyistä paremmalla tavalla. Se on pohja fysiikan kaipaamalle suurelle universaaliteorialle (Grand Universal Theory, GUT) ja selittää niin pimeän aineen kuin pimeän energiankin sekä painovoiman mekanismin. Materian voitto antimateriasta, aineen dualismi ja kietoutumisilmiö myös selittyvät. Samoin ufojen periaate ja miten valonnopeus ylitetään.

  3. Elämän synty ja perusedellytykset tulevat ymmärrettäviksi ja Steinerin kuvaama kehityshistoria saa tieteelliset kehykset. Ihmiskunnan evoluutio on alkanut jo alkuräjähdyksestä ja jatkuu syklin loppuun asti eli kymmeniä miljardeja vuosia. Meidän tuntema ajanlasku on hitain mahdollinen, koska olemme jäykimmässä olomuodossa. Ulottuvuus ulottuvuudelta se pienenee kuten avaruuden kokokin ja suurelle Tietoisuudelle aika ja tila ovat vain pieni piste Kaikkeudessa.

  4. Neljäs seitsemästä on nykyinen Maa-vaihe, jonka pientä, mutta ehkä tärkeintä ajanjaksoa nyt elämme. Vaiheeseen kuuluu yksilöityminen ensin mineraalikuntaan maaelementissä, kasvi- ja eläinkuntaan vesi- ja ilmaelementissä ja lopulta ihmiskuntaan tulielementin myötävaikutuksella. Ylempi elementti sisältää pienempää eli hienompaa ja joustavampaa energian olomuotoa. Pienin energian yksikkö, kvantti voi olla tunnettu Planckin pituus tai vieläkin pienempi. Siten hienoustasot voidaan jakaa metrin nanon monikertoihin: Maaelementti on nanometrin kokoluokan järjestystä, vesielementti mahdollistaa nanonanometrin kokoluokan järjestäytymisen, mikä on edellytys elämän kasvulle ja lisääntymiselle eli kasvikunnalle. Nanonanonanometrin kertaluokan järjestäytyminen tapahtuu ilmaelementin avustuksella ja mahdollistaa hengittämisen ja liikkumisen eli eläinkunnan. Nelinkertaisen nanon kokoluokan eli tulielementin älykäs järjestäytyminen tuo tietoisuuden, joka on tunnusmerkki ihmiskunnalle.

  5. Ihmisellä on jokaisessa kokoluokassa oma muottinsa, rakennus- ja toimintaohjeet, jotka keräävät oman tasonsa energiaa älykkäästi määrättyyn, suunniteltuun, 'idean' mukaiseen hahmoon. DNA on muottien näkyvä osa, joka sisältää värähtelyjen muodossa hienompien tasojen vaatiman informaation. Kokonaisuuden monimutkaisuus on edellyttänyt niiden pitkällisen kehitysprosessin. DNA on väline, joka helposti monistaa aikaansaatua lopputulosta. Lajien evoluutio on kuulunut tähän kehitysprosessiin pienenä osana. Sen tuloksena syntynyt homo sapiens oli kelvollinen omaksumaan yksilöllisen sielun ja viime aikoina myös minähengen eli yksilöllisen tietoisuuden. Esimerkkinä nopeasta muotista ovat ufot ja humanoidit. Ne aikaansaadaan yksinkertaisella informaation säteilytyksellä korkeammalta tasolta. Saadun informaatiovirran mukaisesti ne rakentuvat kohteessaan määrättyä tehtävää suorittamaan. Siis ufot ja humanoidit saavat näkyvän hahmonsa vasta mineraaleja yhdistelemällä.

  6. Historian kirjat menevät uusiksi, kun huomioidaan ihmiskunnan kokonaisevoluutio ja tietoisuuden vaiheittainen laskeutuminen yksilöllisyyteen, vapaaseen tahtoon, joka merkitsi irtautumista henkisistä juurista. Auringonpalvojat olivat sittenkin meitä viisaampia, vaikka heidän älykkyysosamääränsä oli vielä pieni. Atlantis oli hyvinkin henkisesti korkeakulttuuri, mutta sen kauden tietoisuudet elivät vielä astraalimaailmassa. Ne havainnoivat vasta hyvin vähän fyysistä maailmaa alkeellisten eläinten aistien ja aistitietoa prosessoivien aivojen välityksellä. Sen ajan ihminen alkoi jostain syystä tietämättään luoda hirviöitä fyysiseen maailmaan, kun taas nykyihminen luo ymmärtämättömyyttään hirviöitä eli kaaosta astraalimaailmaan.

  7. Totuus/Mahdollisuus-pyramidi antaa keinon ymmärtää kehityksen sisältämien ajatus- ja tunne-energioiden asettumista spiraalimaisesti kohti Totuutta nousevalle asteikolle. Järki, pelot, usko, toivo ja rakkaus vuorottelevat niin yksittäisen ihmisen kuin koko ihmiskunnankin kehityksessä. Joka kierroksella ne toivottavasti kohoavat korkeammalle tasolle tahdonvoiman antaessa edistykseen tarvittavan impulssin. Tähän asti se on merkinnyt myös laajentumista yhä pienempiin yksityiskohtiin kokonaisuuden kustannuksella. Nyt kehityksen tulisi edetä kohti suurempaa ja eheämpää kokonaisuutta. Ihmisen konservatiivisuus, henkinen laiskuus ja kiveen hakatut opit ovat pahimmat kehityksen viholliset. Myös tulevaisuutta voidaan arvioida sen mukaan, mitä menneisyys kertoo kehityksen edistymisestä. Ihmiskunnan kehitys on sisältänyt paljon heikkoja aikoja, jopa taantumusta, mutta niitä on seurannut nopea edistys, jolloin takertelut on kuitattu ja kehitys saatu kiinni. Negatiiviset energiat ovat vielä erittäin voimakkaita ja tulevat aiheuttamaan suuria ongelmia ihmiskunnan lähitulevaisuudessa. Mutta ne on kohdattava ja voitettava ennenkuin seesteisemmät ajat voivat koittaa.

  8. Henkisen energian määrä - täydellisyysaste - kaikessa ihmisen toiminnassa, ajatuksissa, teoissa ja tunteissakin on tärkeä tekijä, joka olisi hyvä osata mitata. Steinerin, Riikosen ja teosofian kirjoista saa viitteitä siitä, miten eri tasojen energiat vaikuttavat eli miten ihminen, joka omaa tietyn tason, toimii, miten ajattelee, tuntee ja tekee valintoja. HUT asettaa arviot tietyille tasoille sopivaan järjestykseen. Paljon on kuitenkin vielä tehtävää tällä saralla.

  9. Jokaisella ihmisellä on oma määränsä tunne- ajatus- ja tahdonvoimaa. Näiden voimien suhteet määräävät hyvin pitkälle ihmisen toimintatavat, käyttäytymisen temperamentin jne. HUT asettaa Redfieldin neljä peruskäyttäytymismallia, vanhan temperamenttijaottelun ja Gurdijeffin yhdeksänhaaraisen enneagrammin em voimien suhdeskaalaan ja menee vielä pidemmälle 16 mahdolliseen variaatioon. Käytännössä voidaan erottaa vain riittävästi toisistaan poikkeavat tyypit. Jokainen voi saada näistä apua oman itsensä analysoimiseksi, löytää heikkoudet ja pyrkiä niitä vahvistamaan.

 10. Energialääketiede, kuten sen esittää Lindqvist-Niemelä, on täysin yhdenmukainen HUT-teorian kanssa. Sairauden syyt, DNA'n toiminta, henkisen voimakas vaikutus terveyteen. On ymmärrettävä ihmisen ajattelua, kuten Steiner sen on esittänyt: Aivot toimivat kuin peilinä erilaisille ajatusenergioille, jotka ovat värähteleviä säteilyjä kaikkialta. Sopivat taajuudet synnyttävät aivoissa resonansseja, silloin ne tulevat tietoisuuteen ajatuksina tai tunteina. Tässä ei ole kyse niistä matalista alfa - delta taajuisista aivojen potentiaaleista, joita tieteemme havainnoi sähkömagneettisesti. Ihmisen omat aivot alkavat säteillä tiettyjä taajuuksia jatkuvasti. Ne ovat kuin energiapilviä, jotka ympäröivät ihmistä. Ne suojaavat huonoilta vaikutuksilta, mutta samalla ne peittävät myös hyviä. Jos ihmiselle jää selvittämättömiä asioita, niiden vaikutus kasvaa vuosien saatossa jopa niin suureksi, että ne alkavat muuttaa ihmisen persoonallisuutta. Negatiiviset murheet johtavat pitkän päälle sairauksiin ja mielenterveysongelmiin. Vastaavasti koko yhteiskuntaa vaivaavat suuret negatiivisen energian pilvet, jotka vaativat paljon positiivisuutta kompensoimaan niiden haitallisia vaikutuksia. Pelot ovat tällaisia energiaa kasaavia tunteita, jotka tarpeeksi suurettuaan alkavat toteutua. Anteeksianto ja -pyyntö on tehokkain tapa irtautua jakamasta toisen ihmisen mukaansa haalimia negatiivisia virtauksia. Ns. vaihtoehtoiset hoitomuodot ovat todella tehokkaita, koska ne huomioivat ihmisen vuorovaikutuksen henkienergioiden kanssa. Luonnonmukainen ravinto ja toiminta on myös ihmiselle parasta ja nostaa hänen henkienergioidensa määrää. Urbaanisessa ympäristössä kasvanut nuoriso oireilee voimakkaasti liian vähäisen henkienergian vuoksi. Se on huomion ja rakkauden puutetta, joka johtaa masennukseen, elämänhalun menetykseen ja monenlaisiin sairauksiin. Niin kauan kuin yhteiskuntamme väheksyy suorastaan ylenkatsoo henkistä puolta, niin kauan ihmiskunnan 'kurjuus' vain kärjistyy. Tekniikan luoma hyvinvointi on liian alhaista, jotta se voisi ravita ihmisen sielua.

 11. Ihmisen luonnollinen kommunikointi on ollut telepaattista. Mutta kun yksilöityminen johti irtautumiseen henkimaailmasta, ihmisen oli pakko kehittää puhekieli ja muistiinpanoa varten sen kirjoitusmuoto. Telepatia on edelleen mahdollista, mutta se edellyttää kykyä tunnistaa toisen säteilemien värähdysten taajuuksia. Identtisillä kaksosilla on tähän parhaat edellytykset, mutta hyvin empaattisilla ihmisillä on kyky asettua toisen asemaan ja silloin he huomaamattaan tuntevat, jopa ajattelevat samoin kuin kohteensa. Eläinten kanssa ihmisen on pakko kommunikoida telepaattisesti, vaikka tuttu eläin oppii tulkitsemaan myös ihmisen elekieltä ja äänensävyjä. Petoeläimen kesytys vaatii korkeamman henkisen tason osoittamista. Pelko vie ihmisen tason pedon saaliseläimeen verrattavaksi ja silloin peto voi hyökätä. Kaikkialla luonnossa vallitsee yhteistyö. Ihmisen elimistö rakentui alunperin mikrobien yhdistymisellä soluiksi ja erikoistumiseen kokonaisuutta palveleviin tehtäviin. Ihminen koostuu eri tasoisista eli eri hienousasteen omaavista kehoista, joiden parantunut yhteistyö on mahdollistanut tietoisuuden laskeutumisen aistien ja aivojen toiminnan varaan. Yhteiskunnan toimivuus vaatii ihmisten erikoistumista ja yhteistyötä. Itsekäs toiminta on yhteiskunnan syöpä, jota se ei kestä pitkään laajassa mitassa. Yksilön etu on lopulta sama kuin koko ihmiskunnan etu ja ihmiskunnan etu on sama kuin koko Maapallon etu. Kaikkeuden kansalainen ajattelee jopa Kaikkeuden etua, ymmärtää, että vain täydellinen voi kestää ikuisesti.

 12. Henkinen valmennus on paljon enemmän kuin itsensä psyykkaaminen mielikuvaharjoittelulla ym pinnallisella toiminnalla. Pysyvää suoritusparannusta saa aikaan vain kokonaisvaltaisella itsensä kehittämisellä korkeammalle henkiselle tasolle. Tämä on juuri sitä, mitä varten olemme tänne maalliseen elämään tulleet - kehittämään itseämme ihmisinä kohti täydellistä Kaikkeuden kansalaista. Tähän tarvitsemme useita elämiä, joten yhden aikana on mahdoton saavuttaa täydellisyyttä kaikessa, mutta joissakin pienissä osatehtävissä voimme päästä lähelle sitä. Mitä suuremmat tavoitteet, sitä enemmän pitää itseään kehittää. Fyysiseteerinen, astraalinen ja mentaalinen kehomme on saatava pelaamaan yhteen saumattomasti. Minähengen mukaantulo edellyttää jaloja tavoitteita ja se valvoo myös sielunsuunnitelman toteutumista. Oli tehtävä mikä tahansa täydellinen onnistuminen tapahtuu vain silloin, kun yhteistyö on kitkatonta. Useimmiten mieli, joka on meidän alempi minämme ja kooste erilaisista perityistä ja sielullisista ominaisuuksista, on se, joka tahtoo omiaan ja yleensä jotain, mikä johtaa turmiollisiin tekoihin. Minähengen on saatava tukeva ote kokonaisuudesta, silloin kuljetaan parhaaseen mahdolliseen suuntaan. Nykyhetkessä meillä on yhteys korkeampiin voimiin, aina täydellistä energiaa myöten. Sitä saamme käyttöömme niin paljon kuin osaamme välittää. Emme voi sitä omistaa, se on luovutettava edelleen tehtävän toteuttamiseen. Se on liian 'polttavaa', tehokasta energiaa varastoitavaksi. Mitä paremmin tietoisuutemme, minähenkemme on läsnä, sitä paremmin voimme hyödyntää nykyhetken. Ihmisen suoritus käsittää kolme vaihetta: Ajatuksen eli suunnitelman miten suorittaa tehtävä, tahdonvoima suorittaa sen ja tunne hyväksyy ja palkitsee tai epäilee ja aiheuttaa suoritusturmion. Kun ajatus on riittävän hyvä, ennenkuin tahdonvoima ottaa sen toteutettavaksi, tunnepuolikin reagoi positiivisesti. Jos taas suunnitelma on jäänyt kesken, kun voimakas tahto jo alkaa sitä suorittaa, tunnepuoli reagoi negatiivisesti ja homma floppaa. Kun kaikki elementit osuvat yksiin: kehot tekevät hyvää yhteistyötä ja ajatus-, tahto- ja tunne-energiat ovat tasapainossa, voi odottaa parhaita mahdollisia suorituksia - kaikki sujuu kuin hurmiossa. Suunnistus on paras laji kehittämään ihmistä kokonaisvaltaisesti ja lääkärin ammatti, jos sitä tehdään enemmän auttamishalusta kuin rahan takia.