1.   Energian olomuodot voidaan jakaa ulottuvuuksiin, taajuus-aallonpituustasoihin, hienous- tai tiheysasteisiin eli elementteihin. Itämainen filosofia nimeää ne seuraavasti ylimmästä alimpaan: 1. Mahaparanirvaaninen kaiken yläpuolella oleva Ääretön Viisaus. 2. Paranirvaaninen yläpuolella oleva Täydellinen Maailmansielu, Logos ja Absoluutti. 3. Nirvaaninen Yliminän täydellinen taivas, liike-energian potentiaali. 4. Buddhi tiedon eli painovoiman elementti. 5. Kausaalinen syiden lämpö- eli tulielementti. 6. Mentaalinen alin henkimaailma, ilma- eli kaasuelementti. 7. Astraalinen materiaalin kääntöpuoli eli vesielementti. Alimpana, jäykimpänä ja tiheimpänä materiaali, fyysiseteerinen maaelementti.

2.   Vastaavat taajuudet ja aallonpituuden määräämät kokoluokat jakautuvat seuraavasti: Fyysiseteerinen muodostuu nanoluokasta atomeista ja alkeishiukkasista, so mineraalikunta. Astraalisen eli materiaalikappaleiden ominaisvärähtelyn taajuusalue yltää nollasta johonkin 1020 Hz. Vastaava hienousaste tai kokoluokka yltää kahteen nanoon eli noin 10 -18 metriä. Tämä vesielementin hienoimpien hiukkasten älykäs järjestäytyminen mahdollistaa orgaanisen kasvamisen ja lisääntymisen eli kasvikunnan. Mentaalinen voi yltää 1050 Hz ja kolminkertaiseen nanoon. Tämä ilmaelementin hienoimpien hiukkasten järjestäytyminen mahdollistaa orgaanisen molekyylikasan hengittämisen ja liikkumisen eli eläinkunnan. Kausaalinen yltää jo noin 10100 Hz ja jopa Planckin pituuden eli < 10-35 m alle. Tämä tulielementti mahdollistaa tietoisuuden siemenen ylläpidon eli ihmiskunnan. Buddhissa taajuuden kasvu johtaa nopeuden lisääntymiseen niin hurjasti, että myös aallonpituus alkaa pidetä. Kaikki muodot katoavat, on vain värähteleviä aaltoja. Tällöin symmetrisen energian osuus on niin suuri, että aallon tasainen osa nousee jopa aurinkokunnan kokoiseksi. Nirvaaninen edustaa sitten galaksin kokoluokkaa ja paranirvaaninen koko aika-avaruutta taajuuden hipoessa jotain 10500 kertaa sekunnissa. Elementit lävistävät toisensa, niin myös nämä suuret henkiolennot, suurimman omatessa kaiken sen tietoisuuden, joka sisältyy aika-avaruuteen.

3.   Ihmiskunta on kehittynyt tietoisuutena ilmenevän Viisauden ohjaamana jo heti alkuräjähdyksestä lähtien. Kehitys on tapahtunut persoonallisena henkisenä evoluutiona eli Pojan/Ylisielun tietoisuuden jakautumisena (ryhmä)ryhmäsielujen kautta yksilöllisiksi minähengiksi. Toisaalta Absoluutti on mukautunut vastaavien tasojen tiheysasteen edellyttämiksi kehoiksi, joihin tietoisuus voi laskeutua. Ylempi taso synnytti ensin muotin, mallin eli idean, säteilevän voimakentän, joka kerää alemman ulottuvuuden tiheysasteen hiukkasia kasvattaen niistä sille tasolle sopivan aktiiviseen toimintaan kykenevän kehollisuuden.

4.   Alkuräjähdyksestä syntyneissä kuumissa kaasupilvissä alkoi ihmiskunnan ja muidenkin olentokuntien olemassaolo 'lämpövirtauksina', kuten Steiner on kuvannut. Fyysisen muotin ensimmäinen ja hienojakoisin viritelmä kehittyi ehkä noin kolmen miljardin vuoden aikana. Silloiselle kollektiiviselle tietoisuudelle se on tuntunut vain muutamalta nykyihmisen vajaan sadan vuoden elämältä. Seuraava vaihe käsitti elämistä suurissa tähdissä kaasumaisina 'henkäyksinä'. Toinen viritelmä fyysisestä ja ensimmäinen eteerisestä muotista kehittyivät erilaisten palvelevien itsekin kehittyvien henkiolentokuntien avustuksella käsittäen kolminkertaisen nanon hienousasteen. Tietoisuus oli nyt kollektiivisena ryhmien ryhmäsieluna buddhitasolla. Tämäkin vaihe saattoi kestää kolme miljardia nykyvuotta ja päättyi tähden Supernova-räjähdykseen. Kolmas olomuoto oli räjähdyksessä syntyneessä myös raskaita alkuaineita sisältävässä materiakiekossa. Se käsitti elämää neste-elementin 'loiskahduksina'. Kolmas fyysisen, toinen eteerisen ja ensimmäinen astraalin muotin viritelmä syntyi kahden nanon tasoiselle hienousasteelle. Tietoisuus laskeutui lukuisammiksi ryhmäsieluiksi.

5.   Noin viisi miljardia vuotta sitten alkoi nykyinen tuntemamme Maa-vaihe. Ensin materiakiekon keskelle kasvoi suurin kertymä, jossa syttyi tähden lämpöfuusio, so Aurinko. Muu osa kiekosta jakautui pienemmiksi planeetoiksi, jotka kiersivät eri etäisyyksillä Aurinkoa. Yksi näistä oli Maa, joka jakautui vielä kahtia eli syntyi Kuu, joka alkoi kiertää suurempaa osaa. Aluksi kertautui tulielementin tasoisen muotin 'testaus' ja varsinainen yksilöityminen tapahtui mineraalikunnassa. Sopii ns. Mu-kaudeksi noin 5-3 miljardia vuotta sitten. Maan pinta peittyi vedellä ja yksilöityminen jatkui vesielementin tasolle, vesikkelit, mikrobit ja solut kehittyivät. Tämä ns. Lemur-kausi kesti 3'sta miljardista 1000 miljoonaan vuotta sitten. Tietoisuus koki vielä kollektiivisesti suuria puitteita ja ajanjaksoja eläen enemmän henkisessä maailmassa.

6.   Seuraava kausi toi ilmakehän ja nosti maata meren pinnan yläpuolelle. Varsinainen fyysisen kehollisuuden muodostuminen alkoi. Pienten osasten yhteistyö, mikrobien yhdistyminen soluiksi ja solujen erikoistuminen alkoi tuottaa yhä monimutkaisempia eliöitä. Varsinainen lajien evoluutio käynnistyi ja yksilöityminen eteni ilmaelementin hienousasteeseen. Kasvit jäivät vesielementin tasolle, eläimet hyödynsivät myös ilmaelementin, mikä mahdollisti niiden monimutkaisemmat ominaisuudet ja laajemman variaation. Tietoisuus saattoi laskeutua aina astraalitasolle asti. Sinne muodostui korkea henkinen kulttuuri, jonka tunnemme Atlantis-kauden nimellä. Tietoisuus koki miljoonat vuodet vielä aluksi kymmeninä ja sitten satoina. Elämät tuntuivat siten yhtä pitkiltä kuin nykyiset, vaikka ne todellisuudessa olivat miljoonia nykyisiä Maan vuosia. Astraalin muotin toinen viritelmä oli kehitteillä, kun jotain tarpeetonta tapahtui. Siitä merkkinä olivat hirmuliskot, jotka suuren kokonsa ja ravinnon tarpeensa vuoksi olivat uhaksi tarkoitetulle kehitysprosessille. Atlantiksen 'ihmisten' luoma henkinen kulttuuri alkoi rappeutua ja kausi päättyi asteroidin putoamiseen Jukatanin niemimaalle noin 65 miljoonaa vuotta sitten. Syntynyt tsunami, Raamatun vedenpaisumus ja sitä seurannut erittäin kylmä jakso hävitti hirmuliskot. Kertomus Nooan arkista kuvaa sitä, miten 'kunnon' eläinten muotit kerättiin ja säilytettiin yli koettelevan jakson.

7.   Nykyinen Fyysiseteerinen kausi alkoi, kun Maa oli palautunut asteroidin tuhoilta. Steiner jakaa sen 7 jaksoon, joista ensimmäistä kutsui muinaisintialaiseksi. Sen aikana nisäkkäät kehittyivät merkittävästi ja niiden aistit mahdollistivat jo alkeellisen fyysisen maailman tutkimisen. Tietoisuus ja yksilöityminen siirtyi lajisieluista laumasieluiksi ja laumojenkin koko alkoi pienetä. Yhteys henkimaailmaan oli vielä vahva ja mm Veda-kirjoina tunnetut opetukset syntyivät. Ne olivat luonnollisesti vain astraalisessa muistissa ja kirjoitetut versiot näkivät päivänvalon vasta paljon myöhemmin menettäen suuren osan syvällisyydestään. Tämä oli fyysisen, eteerisen ja astraalin muotin yhteensovittamisen aikaa. Seuraavan muinaispersialaisen jakson voimme katsoa alkaneen silloin, kun ihmisapinat syntyivät eli noin 5-7 miljoonaa vuotta sitten. Se johti homo sapiensin kehittymiseen, noin 200 000 vuotta sitten. Siihen saattoi yksilöityä kullekin oma sielu. Tietoisuus eli vielä enemmän henkisellä puolella ja osa kykeni 'keskustelemaan' hyvinkin korkeiden henkien kanssa.

8.   Kolmatta jaksoa Steiner kutsui kaldealais-egyptiläiseksi, joka on jo meidän tuntemaa historiallista aikaa noin 4000 - 1000 eaa. Sen aikana muotit kehittyivät niin, että yksilöllinen tietoisuus, minähenki, mentaalikeho, saattoi yhtyä kokonaan niiden varaan. Aatami ja Eeva olivat hyvinkin ensimmäiset 'täydelliset' ihmiset ja Vanhan Testamentin ajoitus vajaat 7000 vuotta sitten sopii kuvaan. Steiner sanoo suuremman osan ihmiskunnasta saaneen minähengen vasta noin 1000 eaa. Tietoisuuden laskeutuminen kokonaan aistimaailmaan tuntui varmasti siltä kuin olisi joutunut lähtemään Paratiisista. Se oli kuitenkin välttämätöntä, jotta ihminen voisi maistaa vapaata tahtoa, irtautuisi korkeampien henkien ohjauksesta. Vaihetta, jossa yksilö erkanee kollektiivisesta laumasta 'veriveljeydestä', kuvaa Bhatavad Gita Krishnan opastaessa Ayurvedaa taistelemaan eri puolella kuin ne, joita hän piti veljinään, osana itseään. Tämä merkitsi myös nykyisen laajimman mahdollisen ajantajun syntyä.

9.   Neljäs jakso on kreikkalais-latinalainen noin 1000 eaa - 1400 jaa. Kristuksen maallista elämää Jeesuksen kehollisuudessa ajanlaskumme alussa, voidaan pitää evoluution kulminaatiopisteenä, so keskimmäisen vaiheen keskimmäisen kauden keskimmäisen jakson puoliväli. Antiikin filosofia kehittyi minähengen ja vielä muistissa säilyneen henkisen tiedon ansiosta, jota nykyisin kutsutaan mysteeriuskonnoiksi. Gnostilaisuus omaksui niistä paljon ja sulautti ne Kristuksen opetuksiin. Katolinen kirkko kehittyi yksilöitymistä ja vapaata tahtoa vastaan johtaen ihmiskunnan pimeään keskiaikaan sen sijaan, että olisi vahvistanut niitä ja ohjannut henkiseen kehittymiseen ja tietoisuuden laajentamiseen yksilöinä. Tarvittiin renesanssi ja valistuksen aika palauttamaan ihmiskunta tiedon tielle, viisastumaan kohti Totuutta.

10.  Nykyinen viides jakso on siis vallinnut noin 600 vuotta ja kolmannen vastinparina tulee jatkumaan vielä noin 2400 vuotta. Ihmiskunnan tulisi sen aikana selvittää fyysisen maailman ilmiöt perinpohjin ja viisastua näkemään niiden syvälliset henkiset yhteydet. Kuudes ja seitsemäs jakso opastavat ihmiskunnan tietoisuuden takaisin astraalimaailmaan, mutta nyt myös koko ajan yhteys aistimaailmaan säilyy vahvana. Viides kausi on Atlantiksen vastinpari, jonka aikana sivilisaatio käsittää maallisen ja astraalisen, molempien puolien ollessa hyvässä harmoniassa ja yhteistyössä. Atlantis-kaudella ihmiskunta ei käsittänyt luovansa hirviöitä fyysiselle puolelle. Tänä päivänä ihmiset eivät tajua luovansa hirviöitä astraalimaailmaan, jossa vesielementin eli kahden nanon hienousasteen 'hiukkaset' tulisi saattaa älykkääseen järjestykseen, tasapainoiseen harmoniaan. Sitä seuraavat kaudet johtavat meidät kokonaan riippumattomiksi orgaanisesta elämästä ja Maapallosta.

11.  Steiner luettelee vielä Maa-vaihetta seuraavan Jupiter-vaiheen, jossa ihmiskunnan henkinen älyllisyys pureutuu ilmaelementin kolmen nanon hienousasteelle. Kuudennessa vaiheessa kehitys jatkuu tulielementin hienoimmalle tasolle. Ja seitsemäs viimeinen vaihe johtaa tietoisuuden laajentumiseen painovoimaelementin tavoin materiaalin muuntuessa henkisen kautta täydelliseksi, kuten Mustat Aukot näyttävät tekevän. Nämä vaiheet kestävät taas miljardeja vuosia, mutta tuntuvat tietoisuudelle vain tuhansilta. Nykyajan vastoinkäymiset ovat pieniä hidasteita tässä kokonaiskehityksessä. Yksilöinä voimme valita lyhyemmän tai pidemmän tien, mutta lopputulos on sama. Täällä vapaan tahdon olemassaolossa voimme yksilöityä mahdollisimman monipuolisesti. Jatkossa korkeampi ohjaus alkaa täydellistää kertyneitä energioita ja niiden vaihtelu rajautuu sitä mukaa.

12.  Täydellinen minämme on sama kuin Yliminä, laajentunut tietoisuus, joka jo lähettelee 'tulevaisuudesta' meille sielujen suunnitelman, jota minähenki toteuttaa ja sielunsuunnitelmat, jotka muodostavat kunkin elämän persoonalliset ominaisuudet ja karman lain vaatimat 'oikaisut'. Uudessa syklissä Yliminämme, jota silloin kutsumme Ylisieluksi toimii jakautuvana tietoisuutena, kuten Kristus on ollut meille. Nuo uudet tietoisuuden siemenet laajentuvat taas monenlaisten vaiheiden kautta uusiksi Yliminiksi ja laajentavat Ylisielun planeettakunnasta jopa galaksin kokoiseksi. Sykli sykliltä tietoisuus laajenee kattaen lopulta äärettömän Ykseyden. Meidän nykyinen elämämme jää pieneksi komponentiksi, pisaraksi tuossa äärettömässä meressä.