1.   Aika, tila ja luvut ovat suureita, jotka muodostavat meidän tunteman aika- avaruuden eli maailmankaikkeuden. On myös muita suureita, jotka muodostavat omia maailmojaan. Ne voivat leikata meidän aika-avaruuttamme. Esimerkiksi Viisaus muodostaa suureen, joka voi vaihdella nollasta äärettömään. Itämaisen uskonfilosofian mukaan kaiken alku ja loppu on ollut juuri Ääretön Viisaus, jota on myös kutsuttu Ikuiseksi Tietoisuudeksi. Tämä on ollut se potentiaali, joka on kyennyt aloittamaan aika-avaruuden valloituksen tyhjyydeltä halkaisemalla virtuaalisia energiasoluja vastinpareikseen ja erottamalla ne toisistaan energiaeroiksi.

2.   Ajaton ja rajaton Viisaus, Ykseys olisi huonosti mahtunut aika-avaruuteen, siksi Hänen oli jakauduttava Kolmiyhteiseksi Jumalaksi: 1. Ylipersoonallinen Isä loi suunnitelman, Ajatuksen, Sanan, joka valmistui välittömästi rajattomaksi ajattomuudessa. 2. Sana muodosti ajallisen ja rajallisen aika-avaruuden, persoonallisen Jumalan Pojan, täydellistyvän virtuaalimaailman kokonaishengen, Maailmansielun, Logoksen, jonka täydellistyminen kestää niin kauan kunnes aika-avaruus on ääretön ja ikuinen. Hänen tietoisuudessaan se kestää ehkä yhden ihmiselämän verran. 3. Absoluutti on persoonaton energinen perusta, joka joustavasti muuntuu erilaisiin olomuotoihin täydellisestä energiasta henkienergian kautta materiaaliksi.

3.   Aika-avaruuden perusenergia on aluksi täydellistä, se voidaan nähdä säieteorian ennustamana täysin symmetrisenä, homogeenisena ja harmonisena. Sen 'vastinparit' ovat superpartnereita, jotka yhdessä muodostavat kokonaan energiaerottoman tilan, täysin ulkopuolelle näkymättömän ja havaitsemattoman. Siinä aika ja tila menettävät merkityksensä. Se on yhtä kuin pisarat meressä. Osaavissa käsissä siitä voidaan muodostaa eri kokoisia 'pisaroita', perussoluja. Symmetrian ja tasapainon häiriintyessä sisäinen energia purkautuu aikaan ja tilaan valtaisana liike- energiana.

4.   Alkuräjähdyksessä täydellisen energian perusmedia purkautui energiaeroiksi, värähtelyiksi, jotka ketjureaktion omaisesti muodostivat epäharmonisen kaaoksen. Liike-energia alkoi taajuudeltaan ja aallonpituudeltaan äärettömästä tilasta ja synnytti vähitellen hidastuvia energiaeroja. Inflaatioteorian mukaisesti aika-avaruus laajeni kiitävän hetken valoa nopeammin. Sitten edestakaisin poukkoilevat värähdykset summautuivat, kasaantuivat ja törmäilivät, liike-energia muuntui osin staattiseksi eli painovoimaksi, paineeksi ja lämmöksi. Tämän liike-energian tieteemme tuntee ns pimeänä energiana.

5.   Perusmediaan syntyi energian tiivistymiä ja harventumia, jotka muodostivat yhä monimutkaisempia ja pidempään koossa pysyviä 'hiukkasia'. Vaihettuminen värähdyksestä pysyvämmäksi hiukkaseksi aiheuttaa dualistisen käyttäytymisen, aaltorintaman ja yksilölliset hiukkaset. Voimme nyt määritellä, että perusmedian aaltoilu, jossa tapahtuu tiivistymistä ja harventumista taajuuden tahdissa, muodostaa hetkellisesti yksilöllisiä hiukkasia, joita kutsumme informaatio- eli vaikutus-, lyhyesti iv-hiukkasiksi. Niiden epäsymmetria sisältää hetkellisesti voimavaikutuksia. Perusmedia voi oskilloida pitkäänkin paikallaan ja vaikutuksetkin pysyvät niin kauan. Tämä on informaatio- eli henkienergiaa. Hypoteettinen informaatiokenttäteoria kutsuu iv-hiukkasia fitoneiksi, jotka voivat kulkea miljardikertaisella valonnopeudella. HUT'in mukaan ne etenevät aaltona taajuuteensa verrannollisella nopeudella, joka alkaa valonnopeudesta ja jatkuu äärettömään nopeuteen.

6.   Perusmedian ominaisuuksiin kuuluu pyrkiä palauttamaan energiaerot takaisin symmetriseen tasapainoon, mikä synnyttää tuntemamme voimat ja joitakin, jotka voimme tuntea. Taajuuden lähestyessä ääretöntä, myös nopeus kasvaa äärettömän suureksi eli energiaerot katoavat, aika ja tila menettävät merkityksensä. Itse perusvärähtely eli informaatio kulkee nopeasti, yksilölliset hiukkaset sen sijaan jäävät kuin seisomaan, valonnopeus on niiden maksimi. Aaltorintamien summautuminen synnyttää luonnollisesti sekä seisovia että sammuvia aaltoja. Edelliset ovat pysyvämpiä henkienergiakoosteita, joita syntyy myös jatkuvan säteilylähteen ympärillä. Näin selittyy ns pimeä aine, joka on suurelta osin esoteerisesti kutsuttua astraalivaloa.

7.   Kun useat aaltorintamat kohtaavat erilaisissa kulmissa voimakkaasti luoden niin monimutkaisia tiivistymien ja harventumien koosteita, että ne voivat mennä sellaiseen 'solmuun', josta palautuminen jää jälkeen taajuusvaihtelusta. Näin syntyy pysyvämmät tietyn eliniän omaavat alkeishiukkaset, joita tieteemme tuntee. Niitä syntyy aina pareittain, tiivistyneempi kohta muodostaa tiivistelmän ja harventuneempi kohta harvennelman, materia- kontra antimateriahiukkaset. Koska materiahiukkanen on tiiviimpi, se menee enemmän solmuun ja on aikaisemmin pysyvämpi kuin harvempi antimateriahiukkanen. Näin materiahiukkasia syntyy enemmän ja niitä jää vielä jäljelle, vaikka ne yhtyessään molemmat katoavat.

8.   Alkeishiukkasten epäsymmetria synnyttää tunnetut kolme perusvoimaa: sähkömagneettinen, vahva ja heikko ydinvoima. Lakipisteen saavutettuaan epäharmonia alkoi vähitellen palata luonnostaan takaisin harmoniseen, symmetriseen muotoon perusvoimien vaikutuksesta, mikä johti atomien ja materiaalin syntyyn ja niiden jatkuvaan monimutkaistumiseen. Tähdet alkoivat toimia energiaeroja vahvistavina lähteinä. Mustat Aukot toimivat 'kypsien' tiivistelmien tasaajina eli muuntavat materiaa värähtelyiksi, painovoiman ja liike-energian kautta täydelliseen harmoniaan ja symmetriaan.

9.    Materiaalin palautumisprosessi luo sopivissa olosuhteissa niin nopeaa energian muuntumista, että kutsumme sitä orgaaniseksi elämäksi. Täydellistyminen ohjaa myös kehitystä materiaalista hienommaksi henkienergiaksi ja edelleen täydelliseksi. Atomien sisäinen mikrokosmos, kuten koko avaruus on täynnä värähtelevää energiaa, jolla on erilaisia vaikutuksia. Koska aika-avaruus laajenee kiihtyvällä vauhdilla, se merkitsee Absoluutin edelleen purkavan uutta liike-energiaa. Ilmeisesti Absoluutti on saanut täydennystä sykleittäin. Tieteemme on havainnut taustasäteilyssä kehämaisia rakenteita, joiden arvellaan olleen edellisten syklien laajentumismaksimeita. Ensimmäinen sykli on voinut olla hyvinkin vaatimaton kooltaan, mutta se on synnyttänyt lisää täydellistä energiaa, joka on johtanut edellistä laajempaan sykliin. Nyt olemme vähintään kolmannessa syklissä, joka on jo ohittanut kahden edellisen laajuuden. Äärettömän tyhjyyden valtaukseen kuluu meidän ajassa ikuisuus eli tarvitaan ääretön määrä syklejä. Tämä on itämaisen uskonfilosofian kutsumaa Brahman hengitystä. Yhdessä liike-energia ja palautumisvoima antavat organismeille ns. elinvoiman.

10.   Molekyyleillä ja materiaalikappaleilla on omat ominaisvärähtelynsä, matalampitaajuista, karkeampaa vaikutusenergiaa, jota kutsutaan astraaliseksi, 'lihaan' sitoutuneeksi, henkienergiaksi. Se muodostaa meidän alhaiset, 'eläimelliset' halumme, tunteemme, ajatuksemme ja jopa unemme. Astraalissa on alempaa negatiivista ja ylempää enemmän abstraktioihin liittyvää energiaa. Ravintomme laatu, sen vitaalisuus, riippuu näistä ominaisvärähtelyistä ja niiden muodostamista iv-hiukkasista. Ns Virtuaali- tai välittäjähiukkaset, kuten fotonit, ovat kaikkein suurimpia iv-hiukkasia, jotka pienen lisäkvantin saatuaan, voivat muuttua pysyviksi alkeishiukkasiksi, kuten valoksi. Suuria iv-hiukkasia voidaan kutsua myös vitaali- tai eteerisiksi hiukkasiksi.

11.   Mentaalienergiaksi kutsumme astraalia korkeampitaajuista henkienergiaa, johon meidän parhaat, ylevät tunteemme ja ajatuksemme yltävät. Niistä kasvaa vähitellen henkitietoisuutemme eli kuolematon sielumme yhtyessään 'taivaallisen' osapuolensa eli Minähengen kanssa. Mitä enemmän ja korkeampia taajuuksia sieluenergia sisältää, sitä todellisemmaksi ja laajemmaksi tietoisuus muuttuu ja ymmärrys kasvaa viisaudeksi. Tällöin henkikeho sisältää laajenevia tasaisen, symmetrisen, harmonisen eli täydellisen energian tilavuuksia. Täydellinen energia sisältää kuitenkin kaikki ne komponentit, jotka siinä on eri epätäydellisyyden vaiheissa ollut. Jokainen kokemus vaikutuksineen on vain saanut sopivan kompensoivan vastavaikutuksen, jotta symmetria ja tasapaino vallitsisi; so. myös oikeudenmukaisuus eli ns. Karman laki. Tällöin muutos loppuu ja alkaa ikuinen harmonia, jossa toki voi tapahtua sisäistä uudelleen järjestelyä ja 'elämää' muilla suureilla.

12.   Jokaisella ihmisellä on osuus Jumalassa, hitunen täydellisyyttä, joka ilmenee tietoisuutena. Se on niin pieni, että on unohtanut alkuperänsä, mikä on mahdollistanut vapaan tahdon, eron korkeammasta ohjauksesta. Kaikki kokemukset, ajatukset ja tunteet laajentavat tietoisuuttamme samalla kun ne valtaavat aika-tila tyhjyyttä ja muuntavat energiaa täydelliseksi. Tämän syklin lopussa tietoisuutemme on laajentunut kattamaan ehkä aurinkokunnan kokoisen tilan ja parinkymmenen miljardin vuoden pituisen keston, se on ns Yliminä. Seuraavassa syklissä toimimme Ylisieluina jakaen tietoisuuttamme uusille yksilöityville olennoille. Heidän laajentumisensa aurinkokunnan kokoisiksi nostaa puolestaan meidän tietoisuutemme kattamaan ehkä jo galaksin kokoisen tilan ja satoja miljardeja vuosia, jne, kunnes tietoisuutemme kattaa äärettömyyden ikuisesti ja yhtyy Kaikkeuteen.