1. Energian alkuperä? Tämä on kaikkein vaikein kysymys ja siihen voi vastata vain arvelulla. Täältä aika-avaruudesta käsin tarkastellen voimme todeta, että jotain on täytynyt olla ennen ns alkuräjähdystä, ainakin potentiaali synnyttää tällainen olevaisuus. Se on jotain, mikä on ajan, tilan ja luku-suureiden ulkopuolella, jotka itse asiassa johtuvat energiaeroista. Tällainen on esimerkiksi älyllisyys, joka voi vaihdella nollasta äärettömään viisauteen. Voimme arvella sen ilmenevän meissä aika-avaruuden olennoissa älyllisyytenä ja tietyn rajan jälkeen tietoisuutena. Se vuorovaikuttaa täydellisen energian kautta.

  2. Mitä on pimeä energia? Koska aika-avaruus laajenee kiihtyvällä vauhdilla vielä lähes 14 miljardia vuotta alkuräjähdyksestä, on se selvä osoitus jatkuvan energialähteen olemassaolosta. Vain kaiken kattava media, jota itämainen uskonfilosofia on kutsunut Absoluutiksi ja jota buddhalaisuus pitää ainoana persoonattomana jumaluutena, voi toimia tuona lähteenä. Sen sisältämä perusenergia voidaan nähdä koostuvan symmetrisessä muodossa olevista soluista, jotka voidaan purkaa energiaeroiksi tiivistämällä ja harventamalla. Kun niiden osakomponentit erotetaan toisistaan, ne 'astuvat' aika-avaruuden lakien alaisuuteen. Purkautuminen lähtee äärettömästä taajuudesta ja aallonpituudesta, siten myös nopeus on valtava, siis vapautuu liike-energiana. Tämä on pimeää energiaa ja laajentuminen jatkuu niin kauan kuin Absoluuttia riittää. Syklisyys 'pumppaa' kerta kerralta aika-avaruutta yhä laajemmaksi, kunnes äärettömyys on 'vallattu' ja siihen kuluu ikuisuus.

  3. Mitä materia ja antimateria ovat; aineen dualismi? Värähtelyt vuoroin tiivistävät vuoroin taas harventavat median joustavasti kooltaan vaihteleviksi soluiksi. Ne palaavat kuitenkin alkutilaansa jonkun aikaa kestävän oskilloinnin vaimentuessa. Voimakkaiden aaltorintamien törmäyksessä syntyy niin monimutkaisia tiivistelmiä ja harvennelmia, että ne jäävät lukkoon pidemmäksi aikaa kuin värähtelyjen taajuus edellyttäisi. Nämä tietyn eliniän omaavat hiukkaset ovat tunnettuja alkeishiukkasia, epäsymmetrisiä energiakoosteita, jotka etsivät sopivia pareja täydentämään symmetriaa. Näin syntyy materia sopivien tiivistelmien yhtyessä ensin atomeiksi ja sitten suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Antimateria muodostuu vastaavasti kohtaan, jossa törmäys synnyttää enemmän harventuneita osasia. Harvennelmien elinikä on lyhyempi kuin vastaavien tiivistelmien, siksi materiaa syntyy enemmän ja vaikka suurin osa häviää materia- ja antimateriahiukkasten kohdatessa, jää materiaa jäljelle riittävästi muodostamaan tähtiä ja planeettoja.

  4. Valonnopeuden rajoitus, Heisenbergin epätarkkuus ja kietoutuminen? Värähtelyt, etenevät mediassa sitä nopeammin, mitä suurempi on niiden taajuus. Taajuuden lähestyessä ääretöntä, nopeuskin lähestyy ääretöntä. Tiivistymät ja harventumat, jotka palautuvat taajuuden tahdissa ja kutsutaan iv-hiukkasiksi, etenevät samoin, mutta yksilöinä ne ovat vain kiitävän hetken. Heisenbergin epätarkkuusperiaate tarkoittaa sitä, että aaltorintama muodostaa vastaavanlaisia yksilöitä tietyllä todennäköisyydellä hieman eri paikkoihin. Tarkkojen paikkojen määrittäminen edellyttäisi kaikkien osallistuvien värähdysten suuntien ja voimakkuuksien tuntemisen. Kietoutumis- eli lomittumisilmiö tarkoittaa tietyn informaation, joka vaikuttaa hiukkasiin, etenevän valoa nopeammin. Näin tieto esimerkiksi laser-säteen spinien käännöstä etenee nopeammin kuin valofotonit. Tämä on perusta myös teleportaatiolle.

  5. Pimeä aine? Hetkellisesti syntyvät tiivistymät ja harventumat omaavat vaikutuksia ja kaikilla niillä on värähtelyä hidastava voima eli painovoima. Vaikka ne voivat yksilöinä olla olemassa vain sekunnin triljoonasosan, on niitä kuitenkin koko ajan samassa tilavuudessa tietty määrä. Materiakappaleet säteilevät koko ajan näkymätöntä värähtelyä, jota kutsutaan astraalivaloksi. Suljetussa tilassa, kuten aika-avaruuskin on, syntyy lisäksi sopivilla taajuuksilla seisovia aaltoja reunoilta takaisin heijastuvien paluuvärähdysten summautuessa paikallaan oskilloivien kanssa. Näin syntyy pimeäksi aineeksi kutsuttu energian olomuoto, joka havaitaan vain sen painovoimasta.

  6. Perusvoimatyypit? Tieteemme tuntee neljä perusvoimaa: Sähkömagneettista välittää fotoni, vahvaa ydinvoimaa gluoni ja heikkoa ydinvoimaa välibosonit. Painovoiman välitysmekanismia ei tunneta. Välittävät eli vuorovaikutushiukkaset ovat virtuaalisia, ne havaitaan vain vaikutuksestaan. Fotonin saatua yhden energiakvantin lisää, se muuttuu havaittavaksi valoksi tai muiksi sähkömagnetismin aiheuttamiksi eri taajuuksia vastaaviksi säteilyiksi. Gluonit ovat varsin vahvoja, välibosonit taas heikkoja ja erittäin lyhytikäisiä. HUT'in määrittelemät iv-hiukkaset voivat lisäksi sisältää muita hienompia vaikutuksia, jotka ilmenevät meille ihmisille tunteina, kuten rakkauden voima. Kaikki ne johtuvat tiivistelmien epäsymmetriasta, joka säteilee tietoa omasta tilastaan ja löydettyään toisen sopivaa vastinsäteilyä lähettävän kappaleen niiden välille muodostuu vetovoima, kunnes ne yhtyvät paremman symmetrian omaavaksi suuremmaksi kokonaisuudeksi. Samanlaisen epäsymmetrian omaavien hiukkasten säteily sensijaan synnyttää työntövoiman. Painovoima on aivan erilainen kuin nuo kolme muuta. Sillä ei ole omaa erityistä välityshiukkasta, vaan kaikki hiukkaset aina värähdysten vähäisintäkin tiivistynyttä tai harventunutta aluetta myöten aiheuttavat hidasteen muille värähdyksille ja hiukkasille niiden eliniästä riippumatta. Painovoimaa voidaan pitää liike-energian staattisena muotona.

  7. Tähdet ja Mustat Aukot? Tähdet ovat energiatiivistelmiä, jotka säteilevät valtavia määriä kaikenlaisia hiukkasia. Me havaitsemme vain riittävän pitkäikäisiä alkeishiukkasia ja niiden erilaisia koosteita. Mutta mukana on kaikki mahdolliset hiukkas- ja värähdysmuodot. Näin tähti 'ravitsee' ympärillään monentasoista olemassaoloa. Orgaaninen elämä on yksi sellainen, ehkä hyvinkin harvinainen verrattuna moniin muihin mahdollisiin olomuotoihin. Pelkistetysti voidaan vielä jakaa maapallo mineraali-, kasvi-, eläin- ja ihmiskuntaan. Mineraalit hyödyntävät vain auringon näkyvää säteilyä, kasvit lisäksi hieman hienompaa, eläimet vielä hienompaa ja ihmiset kaikkein hienointa energian olomuotoa. Mustat Aukot ovat energian keräys- ja muuntoyksiköitä. Painovoiman avulla ne vetävät 'kypsän' aikansa eläneen materian sisäänsä ja muuntavat iv-hiukkasiksi ja lopulta suuren liike-energian ja taajuuden omaaviksi värähtelyiksi.

  8. Ulottuvuudet ja elementit? HUT'in mukaan ulottuvuudet jakautuvat taajuustasoihin. Materiamaailma on alimman taajuuden aina lähes nollaan laskevan värähtelyn olomuoto. Se on jäykin ja hitaimmin muuttuva, joten aika ja tila ovat laajimmillaan sekä luvut suurimmillaan. Jos puhutaan neljännestä suuntadimensiosta, silloin taajuuden pitäisi muuttua imaginääriseksi. Lisäsuunnat voisivat mahdollistaa rinnakkaisia aika-avaruuksia, jotka ovat toisilleen näkymättömiä. Itämainen uskonfilosofia jakaa ulottuvuudet seuraavasti nollataajuudesta äärettömään: Fyysiseteerinen, astraali, mentaali, kausaali, buddhi, nirvaani, paranirvaani ja mahaparanirvaani. Elementit ovat eritasoisten olomuotojen yhdistelmiä hienoimman eli korkeimman määrätessä laadun. Maaelementti on fyysiseteerisestä ulottuvuudesta pelkästään muodostuvaa, vesielementti sisältää lisäksi hienompaa astraalista, ilmaelementti myös mentaalia ja tulielementti kausaalia. Buddhi on jo enemmän laajoja aaltorintamia ja sitä hallitsee painovoima, jota voidaan siten kutsua omaksi elementikseen. Nirvaania hallitsee suuri liike-energia, se on lähes täydellistä energiaa ja muodostaa galaksin kokoisia yksiköitä. Esoteerisesti sitä on kutsuttu Akasha'ksi (tarkoittaa eetteriä). Paranirvaaninen on täydellistä energiaa koko aika-avaruuden suuruisena yksikkönä eli Logos ja Absoluutti. Mahaparanirvaaninen on ajan ja tilan yläpuolella oleva äärettömän viisas Ykseys. Korkeammille tasoille noustaessa aika ja tila supistuvat ja menettävät suuntautuneisuuttaan.

  9. Elämän ihme, DNA? Ihminen on pystynyt aikaansaamaan älykästä järjestystä aina atomitasolle eli nanometrin kokoluokkaan asti. Näin on syntynyt erinomaisia ominaisuuksia omaavia materiaaleja. Voimme vain päätellä, että jos saisimme älykkään järjestyksen ulotettua vielä hienompiin hiukkasiin, voisi syntyä orgaanista elämää. Kasvun ja lisääntymisen ihme voisi edellyttää nanonanometrin kokoluokan eli vesielementin järjestelyn. Eläinten liikkuvuus ja hengitys vaatisi kolminkertaisen nanon eli ilmaelementin hyvän järjestelyn. Ihmisen tietoisuus edellyttäisi kaikkein hienoimmatkin kvantit älykkääseen järjestykseen. Tämä hienoin voisi tarkoittaa tunnettua Planckin pituutta tai jopa avaruuden havaittua 'rakeisuutta', jolloin painovoiman kvantti olisi kooltaan vain 10-48 m. DNA sisältää vastaavat hienoustasot järjestäytyneenä rakennus- ja toimintaohjeiksi niin, että kasvit saavat omat ominaisuutensa, eläinlajit omansa ja ihmiset kaikkein vaihtelurikkaimmat kokonaisuudet.

 10. Elämän tarkoitus? Laajentaa Absoluuttia, luoda lisää täydellistä energiaa ja valloittaa ajan ja tilan tyhjyyttä. Samalla yksilöitynyt tietoisuus laajenee omaksi kokonaisuudekseen. Sykli sykliltä se yhdessä muiden tietoisuuden siementen kanssa laajenee täyttämään ikuisen äärettömyyden. Kaikki elämiemme tapahtumat, tunteet ja ajatukset ovat sitä täytettä, joka kompensoituna vastinpareillaan muodostaa ikuisesti säilyvää täydellistä energiaa. Ihminen on muiden avaruuden olentojen lailla oman tasonsa Jumalan edustaja, agentti ja kanssaluoja. Meidän kauttamme Ääretön Viisaus toteuttaa luomissuunnitelmaa, joka Hänen ajattomuudessa ja rajattomuudessa on jo toteutunut.

 11. Ufot ja humanoidit? Ihminen on mutkikas kokonaisuus, joka on tietyllä tavalla korkeamman energian avulla saatu toimivaksi täällä olemassaolon alimmalla tasolla. Ufot ja humanoidit ovat samalla tavalla 'teleportattu' tänne suorittamaan jotain tehtävää. Ne ovat yksinkertaisempia ja suorittavat pienempiä tehtäviä kuin ihminen. Ihmisellä on tiettyyn rajaan asti vapaa tahto, mutta humanoidit toteuttavat vain niille määrättyä tehtävää. Ufot eivät matkaa hyperavaruudessa, vaan niiden rakennus- ja toimintaohjeet tulevat informaatiovirtana korkeammalta tasolta ja ne rakentuvat kohteessaan siellä olevasta materiasta. Usot viittaavat siihen, että ne saavat parhaiten tarvitsemansa ainekset merestä.

 12. Tulevaisuus? Ihmiskunta kehittyy vääjäämättä kohti täydellistymistä. Olemme nyt siinä vaiheessa, jossa meidän on tutustuttava kaikkeen maalliseen olemassaoloon eli maaelementtiin liittyvään ja tutkittava perinpohjin kaikki sen ilmiöt. Jossain vaiheessa meidän on huomioitava enemmän vesi-, ilma- ja tulielementin hienouksia. Osa meistä joutuu kokemaan enemmän alhaisen tason ikävyyksiä ja koko ihmiskunta on ilmeisesti joutunut osin ilman omaa valinnan mahdollisuutta huonon karman, tavallista pidemmän tien kulkijaksi. Jumalan tietoisuus meissä on mukana ja vahvistaa meitä tarpeen mukaan sitä pyytäessämme. Armoa on siinä, että meille suodaan riittävästi aikaa tehtävän suorittamiseksi. Lyhemmän ja pidemmän tien kulkijat kohtaavat lopulta samassa pisteessä. Kaikkein viimeisimpinä mukaan tulleet voivat jäädä niin paljon jälkeen, että heidän kehityksensä jatkuu seuraavassa syklissä.