Kuva omenasta vertauksena kokonaisesta Totuudesta, ihmiskunnan viisasten kivestä tai Gralin maljasta. Hengellinen puoli koettaa ymmärtää henkisiä asioita yläkautta olettaen päämäärän. Tieteellinen lähtee alapuolelta. Kumpikaan ei pääse pintaa syvemmälle. Sellaiset opit kuin antroposofia ja teosofia kuvailevat henkimaailman ydinasioita. Väliin sekä ylös- että alaspäin jää liian paljon tuntematonta, joka on ratkaisevaa kokonaisuuden ymmärtämiseksi. HUT on toistaiseksi paras mahdollinen ehjä maailmankuva, joka yhdistää sekä tieteellisen, henkisen että hengellisen ja osoittaa nykyisten sekä tieteellisen että hengellisen linjan heikkoudet. Hengellinen on luonnollinen valinta tunteen tien, tieteellinen tiedon tien kulkijalle. Molemmat jäävät helposti yksipuolisiksi. Tarvitaan kumpaakin ja lisäksi antroposofian kaltaista henkisyyden ydintä. HUT sisältää nämä kaikki, koko ihmiskunnan tietolaarin järjesteltynä selkeäksi maailmankuvaksi, vaikkakin teorian nimellä. Filosofia kattaa periaatteessa kaikki tiedon alueet, mutta ei pääse henkisen ytimeen. Platon taisi olla viimeinen filosofi, joka hallitsi kaikki osa-alueet. Hän olikin valaistunut.

    HUT-teoria lähtee tiukasti tieteellisistä lähtökohdista. Tieteen ehdolla olevat uusimmat teoriat Säie- ja Informaatiokenttäteoriat ovat sen perustana. Nykytieteen suosima standarditeoria perustuu hiukkasiin ja kaiken kattava eetteri on hylätty erityisen suhteellisuusteorian seurauksena. Puhutaan kuitenkin Higgsin kentästä, joka ylläpitäää painovoimaa Higgsin bosonien välityksellä.

    Ongelmia on alkanut kasaantua standarditeorian päälle, vaikka Cernissä katsotaan jo Higgsin bosoni löydetyksi. Peruskysymys kuuluu: Mistä pieninkin hiukkanen koostuu? Teosofia puhuu taivaallisesta kuplasta ja juuriaineesta. Toinen tieteelle tuskallinen kysymys on: Miksi materiaa on enemmän kuin antimateriaa? Molempia pitäisi olla syntynyt yhtä paljon, jolloin ne olisivat tuhonneet toisensa.

    Viimeaikojen löydökset pimeä aine ja pimeä energia ovat tuntemattomia tieteellemme ja varsinkin jälkimmäisen 'negatiivista' painovoimaa on vaikea selittää ilman jonkinlaisen peruseetterin tai voimapotentiaalin olemassaoloa. Onhan jo alkuräjähdys tästä selvä todiste. Tieteen tarjoamat sattuma ja välttämättömyys kaiken luojaksi ovat taikauskoa. Kaiken takana olevan potentiaalin alkuperästä voimme vain todeta, että sen täytyy olla aika- tila-avaruuden ulko- tai yläpuolella vallitseva meille tuntematon voima. Oikeastaan tietoisuutemme täytyy olla sen aikaansaannosta, joten aivan tuntematon voima se ei meille voi olla.

    Tieteemme ei tiedä vielä alkeitakaan elämän synnystä. Miten molekyylikasa saadaan kasvamaan, lisääntymään, hengittämään ja liikkumaan; puhumattakaan ajattelusta ja tietoisuudesta. Tieteemme kieltää ajatusenergiankin olemassaolon, jolloin telepatia, selvänäkö, rukoilun voima, jopa tahdon- ja elinvoimat ovat kyseenalaisia. Koko ihmisyys, kaikki henkinen joudutaan hylkäämään ja oikeudenmukaisuus ei pääse toteutumaan. Kuitenkin DNA'n toimintaa ei ymmärretä: mikä saa tietyt geenit aktivoitumaan oikeassa järjestyksessä, miten kantasolut erikoistuvat ja miten vanhempien oppimat tärkeät sopeutumisominaisuudet voivat periytyä heti uusille jälkeläisille? Miten yleensä on ollut mahdollista, että jälkeläisille tulee parempia ominaisuuksia, vaikka geenit vain sekoittuvat?

    Vielä on yksi merkittävä tieteellinen ilmiö, joka edellyttää informaatioenergian olemassaolon. Kietoutumis- tai lomittumisilmiössä esim. lasersäteen fotonien suuntaus (spin) on saatu kääntymään 143 km etäisyydellä valoa nopeammin. Tähän liittyvä atomin kvanttitilan muutos eli teleportaatio on saatu onnistumaan sähköisten eristeiden läpi. Myös ns. veden muisti ehdittiin jo havaita ja kahden tutkimusryhmän voimin todistaa, kunnes asialle pantiin skeptikoiden joukko, joka 'väkisin' väänsi negatiivisen tuloksen. Tämä olisi todistanut homeopatian periaatteen oikeaksi.

    Alkuräjähdyksen aivan alkuvaiheessa aikavälillä 10-35 - 10-33 sekuntia avaruuden on laskelmien mukaan täytynyt laajeta lähes 1080 kertaiseksi, joten vauhti on ollut paljon valoa nopeampaa. Vasta syntyvät tiivistyneet ja harventuneet kohdat hidastivat vauhtia. Valonnopeus on luonnollinen raja yksilöityvälle materialle ja henkimaailma 'elää' valonnopeuden yläpuolella.

1.   Kun useimmat ihmisen luomat tieteelliset teoriat olettavat, että kaikki materiaali ja energia muodostuvat pienen pienistä hiukkasista, alkuatomeista tai Higgsin bosoneista, niin HUT-teoria olettaa, että on olemassa täydellinen energia, jossa kaikki osaset tai energiaerot ovat täysin symmetrisesti tasapainossa eli harmoniassa.

2.   Kun tiede pitää itsestään selvänä, että energia on aina jakautunut vaihteleviin eroavuuksiin, HUT-teoria lähtee siitä, että täydellinen energia on täysin erotonta, symmetristä, joka suuntaan, kaiken aikaa, tasaisesti vaikuttavaa voimaa. Se on kuin meri, jossa on pisaroita, mutta rajat ovat näkymättömiä. Kun tiede ei tunnusta minkäänlaista mediaa, joka välittäisi energian olomuotoja, niin HUT-teorialle on selvää, että täydellisen energian täydellinen joustavuus vallitsee jatkuvasti kaikkialla; se on itämaisen uskonfilosofian Absoluutti.

3.   Tieteen näkemyksellä pidetään sattumaa kaiken alkuna eikä avaruus sisältänyt mitään ennen Alkuräjähdystä. HUT-teoria sanoo, että tyhjyydessä vallitsi potentiaali, Ikuinen Tietoisuus ja Ääretön Viisaus, joka halkaisi tyhjyyden vastinpareikseen ja erotti ne toisistaan.

4.   Kun tiede ei tiedä, mitä hiukkasten sisällä on ja minkälaisen vaikutuksen ne aiheuttavat, niin HUT-teoria sanoo, että ne ovat joustavasti muuntuvia tilavuuksia täydellistä energiaa ja niiden epäsymmetria määrää vaikutuksen. Materialla ja antimaterialla on vastakkaiset värähtelyt ja siten tiivistyneet ja harventuneet kohdat vaihtelevat. Koska jälkimmäisellä on enemmän harvempia kohtia, sen elinikä on lyhyempi ja siksi materia on päässyt voitolle.

5.   Kun tiede ei halua tietää, mitä henkienergia on, niin HUT-teorialle on selvää, että täydellisen energian vaihtelu, sen ylläpitämät värähtelyt ovat hienointa mahdollista henki- eli informaatioenergiaa, ns Pimeää ainetta. Kun tiede ei ymmärrä, mitä painovoima on, HUT-teorialle on selvää, että se on liike-energian (negatiivinen painovoima) staattinen muoto. Huomaa, että antimaterialla on sama painovoima, ei vastakkainen.

6.   Kun tiede ei voi käsittää, mistä alkuräjähdyksen suuri voima ja sen synnyttämä laajentumisnopeus on peräisin, niin HUT-teoria sanoo, että täydellinen energia pitää sisällään valtaisan potentiaalin, joka purkautuu liike-energiana synnyttäen ensimmäisille värähdyksille äärettömän suuren lähtönopeuden. Se kuitenkin hidastui nopeasti tiivistymien ja harventumien törmäillessä. Havaittu kiihtyvä laajentuminen merkitsee, että täydellistä energiaa purkautuu edelleen liike-energiana 'työntäen' massakappaleita erilleen kuten antigravitaatio. Kun tämän Absoluutin voima on kulunut loppuun, Mustat aukot vetävät kaiken massan sisäänsä ja muuntavat sen henkienergian kautta täydelliseksi. Jokainen tällainen sykli kasvattaa täydellisen energian määrää, joka riittää seuraavassa syklissä laajentamaan aika-avaruutta vielä laajemmaksi ja pitkäkestoisemmaksi.

7.   Kun tiede ei tiedä, miten suureet, aika ja tilavuus, taajuus ja aallonpituus voisivat hävitä, kadota singulariteettiin tai mennä äärettömiksi, niin HUT-teoria sanoo, että nämä virtuaalisuureet ovat olemassa vain siellä, missä on energian ajallista ja paikallista vaihtelua.

8.   Kun tieteen mukaan Valonnopeus on suurin mahdollinen, niin HUT-teoria sanoo, että se on rajoitus vain materialle, jota kahlitsee painovoima. Informaatio- eli henkienergia ei sisällä yksilöityneitä hiukkasia, vaan 'ratsastaa' mediassa puhtaana aaltoliikkeenä, siksi se on painovoimasta vapaampaa ja siirtyy valoa nopeammin, sitä nopeammin mitä korkeampi taajuus. Yksilöinä kaikki hiukkaset liikkuvat paljon hitaammin kuin ne synnyttäneet värähtelyt.

9.   Kun tiede ei tiedä, miten alkeishiukkaset ovat muodostuneet, niin HUT-teorialle on selvää, että ne ovat värähdysten 'voimakkaasti solmimaa' tiivistynyttä tai harventunutta täydellistä energiaa. Kun tiede ei myöskään tiedä, miten atomit ja alkuaineet sekä materiaalit ovat syntyneet, niin HUT-teorialle on selvää, että ne ovat alkeishiukkasten epäsymmetristen voimien hakeutumista kohti tasapainoa ja lopulta palauttamaan kaiken täydelliseksi energiaksi henkisen välivaiheen kautta.

10.  Kun tiede ei tiedä, mistä elämä sai alkunsa ja miksi kaikki kehittyy yhä monimutkaisemmiksi yhdisteiksi, niin HUT-teoria väittää sen johtuvan tuosta palautusvoimasta, Absoluutin pyrkimisestä symmetriaan ja harmoniaan, täydelliseksi jälleen. Voimme kutsua sitä vaikkapa Jumalan Rakkaudeksi. Sopivissa olosuhteissa palautuminen on niin nopeaa, että syntyy orgaanista elämää.

11.  Kun tiede ei tiedä, miksi kaikki materiaalit väsyvät ja organismit, kuten ihminenkin vanhenevat, niin HUT-teorialle on selvää, että sisäiset värähtelyt vähitellen avaavat ne solmut, jotka ovat muodostuneet materian tiivistyessä.

12.  Kun tiede ja filosofiakin pyrkivät jakamaan kaikki käsitteet pieniin yksityiskohtiin, niin HUT-teoria etsii yhteyksiä ja yksinkertaisia yleistyksiä, suurta kokonaisuutta. Kun uskonopit etsivät lohdutusta ja helpotusta elämän vaikeuksiin, HUT-teoria korostaa henkisen kehityksen merkitystä ja vaikeuksien olevan välttämätöntä 'ravintoa' hengen kasvulle. Lopulta juuri vaikeuksien voittaminen johtaa onnelliseen elämään.

    Listaa voisi jatkaa vielä pitkästi. Toki vastaan tulee niin vaikeita asioita, että HUT-teoriakin antaa niihin vain arvailuja. Vaikeimpina ovat armon käsite ja jälleensyntymisoppi. Ne ovat Jumalan valintoja, kuten koko tämän aika-avaruuden luominenkin. Mutta jos arvelu perustuu johonkin, on se tyhjää parempi.

    Tieteellisesti katsoen HUT-teoria ei ole kunnon teoria, koska se on vain kuvaileva, eikä perustu matemaattisiin yhtälöihin. Se on tieteellisfilosofinen tutkielma, analyysi ja synteesi ihmiskunnan mahdollisimman laajasta nykytiedosta. Ehkä se on poikkeuksellisen syvällinen ja on se kuitenkin tosi mielenkiintoinen ehjä kokonaisuus. Kun se vielä sopii niin hyvin kaikkeen, niin jotainhan sekin todistaa. Se voisi hyvinkin olla Gralin malja, joka gnostilaisuuden hävittämisen myötä katosi joskus 400-luvulla.