Termisanasto – Terminology Vocabulary

Olen kerännyt tähän kaikki käyttämäni erikoistermit niin tieteelliset kuin uskonnolliset sekä salatiedon sanat. Itämaisten uskonnonfilosofioiden erikoisnimet, joita Teosofia paljon käyttää, on jätetty tarpeettomina pois. Kaikki termit, joita olen pystynyt 'peilaamaan' HUT-teorian kannalta, on 'muunneltu' sen näkökulmasta katsoen. Olen lisännyt kaikki synonyymit, jotka tiedän ja viittaukset muihin sanoihin, jotka sisältävät lisätietoa aiheesta. Isolla kirjaimella olen myös halunnut osoittaa, että tämä sana löytyy sanastosta omanaan. Osa synonyymeistä on kuitenkin vain eniten käytetyn sanan yhteydessä eikä aakkosjärjestyksessä.

Aaltoliike  Wave Motion on alkeis-, vuorovaikutus- tai iv-hiukkasten muodostaman pallomaisen rintaman etenemismuoto. Se on suuren joukon energiayksikköjä vuoronperään tapahtuvaa tiivistymistä ja harventumista. Kaukana alkupisteestään se voi muodostaa paikallisesti suoran rintaman, jonka leveys voi kattaa koko aika-avaruuden. Valo on tärkein tällainen sähkömagneettinen aaltoliike, jonka yhden ylimääräisen kvantin saaneet fotonit välittävät. Ks myös Seisova ja Sammuva aalto sekä Taajuus.

Absoluutti, Äärettömyys, Täydellisyys, Kaikkeus, Totuus, Ehdottomuus, Todellisuus  Absolute, Infinity, The Perfect, Universum of Universums, Truth, Reality on kaiken perusta. Urantia-kirja puhuu Äärettömästä Hengestä Infinite Spirit ja jakaa sen vielä Absoniittiin, Kvalifioituun ja Kvalifioimattomaan Absoluuttiin. Ks Kolmiyhteinen Jumala, Perus tai Suuri maailmankaikkeus ja Totuus. Se muodostaa myös joustavan ja dynaamisen 'väliaineen' aika-avaruudelle.

Aika  Time on epätäydellisen, epäharmonisen ja jatkuvassa muutostilassa olevan energiamuodon (energiaerojen, –vaihtelun ja poikkeavuuksien) tilan eli aika-avaruuden perusmuuttuja, -koordinaatti, -perussuure, -ulottuvuus eli -dimensio. Se on seurausta tällaisen energian pysymättömyydestä, äärellisestä olemassaolosta. Se syntyy yhdessä tilavuussuureen (kaikki kolme paikka- eli suuntadimensiota yhdessä) kanssa, kun energian aaltomainen, taajuuden omaava värähtely synnyttää eroja tai vaihtelua tasaiseen, täydellisen harmoniseen perusenergiamediaan. Tila ja Aika ovat toisistaan riippuvaisia suureita. Jos toinen häviää, ei toistakaan voi olla olemassa, ks Tila(vuus).

Aika-avaruus  Time Space, Time Universum, meidän tuntemamme Maailmankaikkeus, jossa kaikella olevaisella on tila, aika ja paikka. Se määrittyy paikan kolmen dimension eli sijainnin = suuntakoordinaatit ja neljännen ajan mukaan tai suhteen. Kaikki täällä näkyvä tai toimiva, ominaisuuksia sisältävä olevainen, ‘elävä’ tai kuollut, epätäydellinen henki tai aineellinen olento omaa aika- ja paikkakoordinaatit. Ks lisäksi Henkimaailma ja Materiaalinen (aika-)avaruus. Henkimaailma on myös ajasta riippuvainen ja rajallinen, vaikkakin epälineaarisesti ja huomattavasti vähemmän kuin puhtaasti materiaalinen ’ydinosa’. Keylontic Science kutsuu tätä Time Matrix nimellä.

Aine  Substance on yleiskäsite tuntemallemme energialle. Sen jälkeen, kun Einstein löysi yhteyden energian ja massan välille, on aineella tarkoitettu sekä Materiaalia että siitä vapautuvia kaikkia tunnettuja energiahiukkasia. Materiaali sanalla tarkoitetaan atomeista ja molekyyleistä rakentuvia makroskooppisia kappaleita.

Ajattelu  Thinking, Brainwork on tehokkain ja kontrolloiduin tapa jalostaa ja harmonisoida energiaa. Se luo ja muokkaa iv-hiukkasia, energian aaltoliikettä ja värähtelyjä, ajatuksen eli tahdonvoimalla. Horisontaali ~  Horizontal ~ tapahtuu samalla henkisellä tasolla. Se on liikkeisiin ja jokapäiväisiin askareihin liittyvää, ’kansanomaista’, tavallista aivojen normaali- eli rutiinikäyttöä. Tieteellinen, havaintoihin perustuva, Induktiivinen ajattelu on yksinomaan horisontaalista. Vertikaali ~  Vertical ~ on abstraktia ajattelua, syvällistä pyrkimystä uusiin Ideoihin ja asiayhteyksiin, ongelmien ratkaisuihin jne. Se on sisäistä kommunikointia korkeamman yhteyden kanssa tai sen saavuttamiseksi eli kurkottelua paremman henkisen tason suuntaan. Deduktiivinen eli päättelevä ajattelu katsotaan usein Intuition ohjaamaksi ja siten epätieteelliseksi. Se voi olla silloin vertikaalista, mutta riippuu täysin kohteesta ja siitä, mikä on tavoite ja miten siihen päädytään. Rukoilu on puhdasta vertikaaliajattelua, sitä paremmin, mitä epäitsekkäämpiä asioita pyydetään. Rudolf Steiner puhuu "Vapauden filosofiassaan" Aistittomasta, Vapaasta, Elävästä Ajattelusta Senseless, Free, Living Thinking. Tähän voisi vielä jatkaa, että vertikaaliajattelu on myös Yliaistillista Supersensual, kun taas horisontaaliajattelu on Aistillista Sensual.

Ajatus  Thought on ajattelun kautta muodostuneen usean erilaisen energiavärähtelyn, iv-hiukkasten, jopa alkeishiukkasten muodostama löyhä tiivistymä, joka värähtelee yhteisellä ominaistaajuudella. Voimakkuuden määrää ajatteluun käytetty energia, pysyvyyden sen sisällön harmonisuus ja taajuuden sen ‘jalous’ eli tavoite eli aidon Rakkauden määrä. Kaikkien ilmiöiden, asioiden, tekojen, esineiden ja abstraktioiden takana, niiden syynä on ajatus tai useita. Teosofia sanoo kaiken ajattelun tapahtuvan vähintään mentaalitasolla. Epäilen tätä, sillä pahojen ajatusten täytyy koostua hyvin alhaisesta ja karkeasta astraalienergiasta, eikä niiden syntyyn tarvita muuta kuin sähkökemiallisia impulsseja. Välimuotoja toki esiintyy ja mentaalihenkemme saattaa esittää kritiikkiä kovin ala-arvoisista mielikuvista. Joka tapauksessa luomme usein myös alatason, karkean energian ajatuskoosteita.

Ajatussuuntaaja  Thought Adjuster on Urantia-kirjan nimitys Yliminästä.

Alfa-Aallot, Alfarytmi  Alfa Waves, Alfa Rhythm ovat aivojen toiminnasta johtuvia sähkömagneettisia värähtelyjä, potentiaalivaihteluita aivokuoren ja sisäosien välillä. Näiden taajuus on n 10 kertaa sekunnissa (10 Hz). Sitä esiintyy, kun ihminen on rentoutuneessa tilassa tai unessa. Beettarytmi Beta Rhythm on korkeampaa (13 – 25 Hz) ja ilmaisee valveilla oloa. Matalampia värähtelyjä (1-7 Hz) esiintyy unessa ja aivojen sairaustiloissa, niitä kutsutaan Theta- ja Delta-aalloiksi  Theta and Delta Waves. Riikonen esittää alempien taajuuksien olevan merkki ihmisen 'tietoisuuden' siirtymisestä mentaalitasoille.

Alitajunta Subconscious Mind on 'ylitietoisuuden' taso. Se osa tajuntaa, joka ei ole päivätietoisuuden ymmärryksellisessä käytössä. Siihen kuuluvat kehomuistin ne alueet, kuten astraali- ja mentaalitasot, joita yksilön henkinen kehitys ei ole vielä tavoittanut. Hypnoosin ja meditoinnin avulla voidaan edetä alitajunnan puolelle. Mitä korkeampitaajuisia värähtelyjä, sitä pidemmälle joudutaan tiedostamattoman tajunnan osaan. Jotkut filosofit puhuvat Ylitajunnasta Superconscious Mind, jolloin tarkoitetaan ihmisen korkeampia henkisiä ominaisuuksia, kuten kauneudentaju, kyky rakastaa, moraali, oikeudenmukaisuuden taju ja totuuden kaipuu. Elämän tarkoituksen pohdintakin kuuluisi tähän piiriin ja intuitio. Se on osittain tiedostettua osittain ei riippuen siitä, kuinka läheisessä suhteessa ihminen on hengen eli korkeamman minänsä kanssa.

Alkeishiukkanen  Elementary Particle, Primary ~ on pienin materiaalihiukkanen, jota ei luultavasti pystytä jakamaan osiin, paitsi energiakvantteihin eli iv-hiukkasiin ja joka pysyy pidempään kuin sen synnyttäneiden energia-aaltojen tiivistelmät. Niille on tunnusomaista, että ne liikkuvat aina lähes valonnopeudella, vaikka omaavatkin pienen massan. Kvarkit ja Leptonit (esim. elektroni) ovat pienimpiä tunnettuja alkeishiukkasia. Ks Vuorovaikutushiukkaset ja Ultimatoni.

Alkuräjähdys  the Big Bang on aika-avaruuden alkuhetki ja -paikka. Täydellisen harmoninen, rajaton avaruus, joka muodostuu äärettömän taajuuden omaavista perusenergiasoluista, tyhjä energiaeroista, sotkettiin silloin kertarysäyksellä epäharmonisten värähdysten muodostamalla kaaoksella, joka johti epätäydellisten ja ajallisten energiamuotojen, tiivistyneimpänä materiaali, syntyyn.

Allergia  Allergy katsotaan aivojen epävakaudesta johtuvaksi sairaudeksi. Stressi tai muu aivojen ylikuormitus johtaa immuunisuojan liian herkkään reagoimiseen. Epävakaus on epäilemättä ihmisen henkistä epäharmoniaa, astraalikehon huonoa tai heikkoa rakentumista. Kroonisuus  Chronicity johtuu kudosten 'muistista', kun tietty tilanne johtaa aivojen tietynlaiseen käskytykseen monta kertaa, kudos alkaa reagoida samalla tavalla, vaikkei aivoista tulisikaan uutta kehotusta.

Antihiukkanen Antiparticle (Antimaterial) on pienin materiaalihiukkasen (alkeis-) vastahiukkanen. Toisensa kohdatessaan ne palautuvat tiivistelmiksi ja harvennelmiksi (ainakin fotoneiksi) tai jopa 'katoavat' kokonaan eli palaavat täydelliseksi perusenergiaksi. Periaatteessa se on alkeishiukkasen tai myös iv-hiukkasen sisältämien värähtelyjen täydellinen ’peilikuva’, jolloin ne yhtyessään kumoavat toistensa energiaerot. Molemmat sisältävät sekä tiivistelmiä että harvennelmia, mutta antihiukkanen sisältää enemmän harvennelmia. Koska harvennelmat lukittuvat pysyvämpään muotoon epäherkemmin kuin tiivistelmät, antihiukkasia syntyy hieman vähemmän kuin hiukkasia. Materiaalia ja antimateriaalia on vaikea eristää toisistaan, koska niiden välillä on vahva (ydin)vetovoima. Koska osa niistä on myös sähköisesti varautunut, niitä voidaan eristää sähkömagneettisesti. Lineaarinen Antigravitaatio olisi siten paikallisen antimateriaalikappaleen synnyttämä perusmedian 'tiivistynyt' alue, joka staattisesti vetää harvennelmia puoleensa. Yksinkertaisen värähtelyn tiivistynyttä tai harventunutta laaja-alaista aaltorintamaa on tarpeeton nimetä sen paremmin iv-hiukkaseksi kuin anti-iv-hiukkaseksi.

Antroposofia  Anthroposophy, 'ihmisen viisaus' tai tieto, jonka ihminen voi saavuttaa, on Rudolf Steinerin (syntyi 1861) luoma elämän filosofia, joka perustuu hänen erikoiseen henkiseen näkökykyynsä. Hän sanoi näkevänsä kaikkialla henkiä, mm planeetat, Kuu ja Aurinko näkyivät suurena joukkona henkiä. Aina 35 vuoden ikään asti fyysinen maailma oli hänelle epätodellista unen näköä ja henkinen maailma todellisuutta. Hän itse arveli säilyttäneensä lasten kyvyn nähdä henkimaailmaan niin kauan, kun normaali lapsi kadottaa tuon kyvyn jo ennenkuin alkaa muistaa pysyvästi asioita. Aluksi hän kuului teosofisteihin, mutta erosi heistä, kun ei voinut hyväksyä näiden väheksyvää näkemystä Kristuksesta, ks Kristosofia. Hän oli uskomattoman työteliäs pitäen lähes tuhat esitelmää joka vuosi kuolemaansa (1925) asti. Hän kehitti monia hyödyllisiä henkienergiaan perustuvia menettelytapoja, kuten terveyden hoitoon, pedagogiikkaan, liikuntaan, Eurytmia ja maanviljelyyn, Biodynaaminen viljely. Yrittipä antaa niin kirkolle kuin hallituksillekin neuvoja.

Armo(lahja) Grace (of God) on nöyrän mielen kiitollisuudella vastaanottamaa Jumalan Rakkautta, joka mahdollistaa ihmissielun kehittymisen eli ’jalostumisen’ henkisesti korkeammalle tasolle. Yksilö tulee tietoiseksi omasta jumalallisesta ’minästään’ ja ymmärtää elämänsä tarkoituksen Rakkauden välittäjänä. Hän pyytää anteeksi tekemiään vääryyksiä ja antaa anteeksi niille, jotka ovat tehneet hänelle vääryyttä. Tämän suuren totuuden Jeesus tuli opettamaan meille näyttäen sen toimivuuden kokemallaan omalla suurella vääryydellä. Armo on päätotuus kristinuskossa ja sitä on 'höystetty' sillä, että Jeesus olisi lunastanut 'sovituksen' niille, jotka uskovat Häneen. Ristiinnaulitseminen uhrina rakastavalle Taivaan Isälle ei voi pitää paikkaansa. Kuka tahansa meistä voi ottaa kantaakseen lähimmäisensä (henkisiä) taakkoja. Armosta on vielä mielellään unohdettu anteeksiannon pääasia ja se on kokonaan syrjäyttänyt vielä suuremman totuuden: "Kaikki vaikuttaa kaikkeen ja olemme kaikki jollain tasolla samassa veneessä". Yksipuolisuus on sitten johtanut kristittyjen ennennäkemättömään itsekkyyteen, hengelliseen suvaitsemattomuuteen ja länsimaisen kapitalismin eli mammonan palvonnan syntyyn. Armolahjan vastaanotto on 'puhdasuskoisten' mielestä kokonaan korvannut ihmisen tarpeen henkiseen kasvuun, jopa kaikki henkinen toiminta ja kehitys leimataan ihmiselle haitalliseksi, omien ansioiden korostukseksi, jota on syytä välttää kuoleman syntinä. Raamattu on Jumalan kiveen hakattua sanaa, jota ei saa arvostella, eikä siitä poiketa piiruakaan, paitsi Vuorisaarnan tiukoista opetuksista, joita kukaan ei pysty noudattamaan, mutta Jeesushan jo sovitti kaikki synnit. Osa on mennyt niin pitkälle, että odottaa vakavissaan Jumalan tuovan oman valtakuntansa ihmisen tykö maan päälle. Urantia-kirja sanoo selkeästi, että kun ihminen asettaa Jumalan tahdon oman tahtonsa edelle, Jumalan lahja, osanen Häntä itseään eli Yliminä, saa 'valtuuden' rakentaa ihmisen sielusta kuolemattoman. Joka tapauksessa Armo on heikon syntisen ihmisen merkittävä lohtu kuoleman lähestyessä.

Astraalikeho, Tunnekeho  Astral Body, Emotional Body (taivaallinen keho) on alemman henkitason, välitason energioiden muodostama kokonaisuus, joka on ihmisen toiseksi ja eläimen korkein olomuoto. Ihmisen ‘arkinen’ ajattelu ja tunteet tapahtuvat tässä kehossa. Se on hienompaa energiaa kuin Elämän keho, mutta karkeampaa kuin Mentaalikeho (Henki-). Se on ns 'lihaan' sitoutunutta energiaa eli materiaalikappaleiden ominaisvärähtelyä. Okkultistit jakavat sen vielä seitsemään peräkkäiseen tasoon ja puhuvat alemmista sielukerroksista. Astraalienergia on taajuudeltaan karkeasti välillä 1010 - 1020 ja vaatii molekyylin tai materiaalikappaleen, jonka ominaisvärähtelyä se on.

Astraalivyöhyke, -kehä  Astral Zone on ajatus-, tunne-, uni- ym maailmaa. Se on osa iv-hiukkasista muodostuvaa henkimaailmaa, jonkinlainen esivyöhyke. Alhaisten, negatiivisten jopa pahojen energioiden vuoksi, se on hyvin eristetty varsinaisesta Hyvästä Henkimaailmasta todennäköisesti ensimmäisellä ‘sammuvien’ aaltojen vyöhykkeellä. Okkultistit puhuvat Astraalivalosta Astral light, joka näkymättömänä piirinä ympäröi palloamme, kuten muitakin palloja. Sitä kutsutaan myös suureksi käärmeeksi ja lohikäärmeeksi, josta säteilee ihmiskuntaan kaikki pahat vaikutukset. Se on maallinen sulatusastia, joka vain säteilee sitä, mitä on vastaanottanutkin. Sana astraali, tähtimäinen, on ikivanha ja sen alkuperästä kiistellään, se voi tulla skyyttien tai assyrialaisten kielestä. Fysikaalisesti sitä on pidetty jopa eetterinä. Okkulttisessa tieteessä ja alkemiassa on osoitettu sen yhteys 'rajattomiin aaltoihin', mahdollisuutena ymmärtää jokaista hengen ominaisuutta. Tästä on kehittynyt Astrologia, jota pidettiin ennen erittäin arvostettuna tieteenä. Astronomia tarkoitti muinoin samaa asiaa.

Atomi  Atom on alkuaineiden perusyksikkö, alkeishiukkasista muodostunut, sisäisten voimien harmonisoima materiaalien rakennuspalikka, jossa elektronit kiertävät protoneista ja neutroneista koostuvaa ydintä. Sen sisään jää alkeishiukkasten kokoon nähden varsin suuri mikrokosmos Tämä mikrokosmos sulkee sisäänsä energiavärähtelyjä kuin ‘säilykepurkkiin’ ja voi siten toimia henkienergioiden muistina, jopa hengen fyysisenä kehona.

Aura Aura on määritelty okkultismissa seuraavasti: "Hieno näkymätön aine, fluidumi, joka säteilee ihmisten ja eläinten kehosta ja jopa esineistä. Se on psyykkistä höyryä, joka kuuluu sekä sieluun että kehoon. Se on samanaikaisesti sekä elektrovitaalinen että elektromentaalinen". Ilmeisesti myös elektroastraalinen, -kausaalinen jne, niin paljon kuin ns Hienokehoja on, vaikka useimmat selvänäkijät erottavat vain alimman osan eli vitaalikehon. Teosofia kutsuu hienointa osaa akashiseksi tai magneettiseksi auraksi.

Aurinko ja Tähdet  Sun and Stars ovat energian lähteitä, varastoja, jotka jakavat aika-avaruuden perusenergiaa, orgaaniselle elämälle (Elämän keho) tärkeää valoa ja lämpöä. Ne sopisivat myös hyvin toimimaan käytetyn energian ‘puhdistuslaitoksina’, aika-avaruuden ’keuhkoina’, henkisenä kiirastulena, koska niissä molekyylit ja atomit voivat muuttua plasmaksi, jolloin niihin sitoutunut henkienergia vapautuu värähtelyt muuntuvat vuorovaikutus- ja alkeishiukkastasolle.

Biodynaaminen viljely  Biodynamic Cultivationon Rudolf Steinerin luoma maanviljelymenetelmä, joka hyödyntää henkienergiaa.

Bosonit  Bosons ovat heikkoa ydinvoimaa ylläpitäviä vuorovaikutushiukkasia.

Determinismi  Determinism on Laplacen esittämänä: Maailmankaikkeus toimii tarkasti kuin kello - Jos maailmankaikkeuden tila tunnetaan täydellisesti jollain ajan hetkellä, voidaan siitä johtaa yksikäsitteisesti kaikki tilat ennen ja jälkeen tuon hetken. Se oli tarkoitettu yhtä hyvin suurimmille kuin pienimmillekin kappaleille. Mutta kvanttimekaniikan determinismi joutuu toteamaan, että systeemin kvanttien tilan tunteminen jollain ajan hetkellä, määrittää vain todennäköisyyden menneille ja tuleville tiloille. Tämäkin lievennys on riittämätön, kun joudutaan Mustan aukon vaikutusalueelle, materiaalin, mahdollisesti informaation ja ajankin katoamispisteeseen eli singulariteettiin, jossa meidän tuntemat aaltofunktiot lakkaavat pätemästä. Energia ei katoa, vaan muuntuu toiseen olomuotoon. Energiaerot voivat kadota, jolloin energia palaa täydelliseksi.

Dimensio  Dimension on samaan ulottuvuuteen kuuluva vapausaste, Koordinaatti, suure tai skaala. Huom. dimensiota käytetään usein tarkoittamaan ulottuvuutta. Olen varannut kuitenkin ulottuvuuden tarkoittamaan erillistä aika - tila (yhtä henkimaailman eri taajuusalueista) avaruutta.

DNA, Deoksiribonukleiinihappo Deoxyribonucleic acid, on orgaanisen elämänmuodon ‘asennuskoodi’. Tämä pitkä molekyyliketju muodostuu noin 3 miljardista kolmen emäksen ryhmästä. Eri sektiot muodostavat ns. geenejä, jotka antavat organismille sen vanhemmiltaan perimät ominaisuudet. Epigenetiikka tutkii geenien aktivoitumista, osa jää latentiksi. Ihmisellä on vain 30 000 aktiivista geeniä. On havaittu hyvin nopeita perimän muutoksia, jopa vanhempien merkittäviä kokemuksia voi siirtyä heti syntyvään lapseen. Miten tämä on mahdollista, ei tiedetä, mutta HUT-teoria antaa siihen selvän selityksen: Geenit tai muut DNA'n jaksot ja molekyylit sisältävät ominaisvärähtelyjä astraalitasolla ja atomien sisällä ovat mentaaliset ja ylemmät värähtelyt. Nämä toimivat hyvinkin pienten asioiden ja ympäristöolosuhteiden muistina, jotka iv-hiukkasten välittäminä vaikutuksina siirtyvät jälkipolville.

Dualismi  Dualism on sitä, että sähkömagneettiset aallot kuljettavat energiaa sekä aaltomaisesti, että hiukkasmaisesti. Ongelma tulee esille kun lähestytään pienimmän mahdollisen energiaeron, kvantin suuruusluokkaa. Havaitaan, että energiaa välittyy vain kvantin tai sen kerrannaisten suuruisin hyppäyksin. Aaltomaisuuden on selitetty johtuvan kvantin suuruista energiaa kuljettavan hiukkasen edellä kulkevasta vielä pienempien hiukkasten muodostamasta pilvestä (pallopinta isomman hiukkasen ympärillä). Ilmeinen selitys tälle olisi, että isompi hiukkanen säteilee ympärilleen vielä paljon pienempiä energiahiukkasia, joita ei suoraan pystytä havaitsemaan. Itse asiassa makrohiukkanen voisikin olla muodostunut kokonaan pienempien hiukkasten rintamasta, pallomaisesta tiivistelmästä. Se ‘yhdistäisi’ kvantin suuruista energiaa kuljettavat hiukkaset niin, että rajat katoavat, mutta hiukkasluonne ilmenisi yhä uudelleen tietyissä aaltorintaman vaiheissa. Vrt iv-hiukkasten tiivistymät ja tiivistelmät.

Eetteri Ether on fysikaalinen aputermi, jolla kuvataan väliainetta, joka välittää perushiukkasten avulla energiaa eli voimavaikutuksia. Nykyfysiikka (Einstein) on hylännyt yhtenäisen eetterin olemassaolon tai suhteellisuusteorian mukaan staattinen eetteri on mahdottomuus. Mutta miksei se voisi olla dynaaminen? Säieteorian 'kumirenksut' olisivat tällainen perusenergiasolujen muodostama eetteri. Tämä sopii yhteen HUT-teorian antamalle kuvaukselle täydellisen (energiaeroista vapaan) energian muodostamalle medialle, josta epäharmonia tiivistämällä synnyttää iv-hiukkasia ja kaaos luo niistä materiaalihiukkasia. Okkulttinen tiede on valinnut eetteriksi sitä mukaa hienomman energian kuin asiaa on opittu ymmärtämään. Ensin se oli jonkinlaista vitaalienergiaa, siksi Elämän kehoa kutsutaan vieläkin eteeriseksi. Kun Astraalivalo todettiin, sitä alettiin pitää eetterinä, sitten se muodostettiin mentaalimolekyyleistä ja nyt epäillään sen olevan Akaasian tasolla (Kausaalinen tai ylempi), jossa ovat Universaali Muisti (0-kenttä) ja ehkä myös Universaali Mieli (Pyhä Henki). Urantia-kirja asettaa eetterin kaltaiseksi ultimatonihiukkasten jatkuvan vuon, jota Havona säteilee ja joka on verrattavissa Jumalan Rakkauden 'vuodatukseen'.

Ego, Minä, Minuus, Itse   Ego, The Self, I on ihmisen oma inhimillinen persoona, Mieli, alin minä. Jotkut sanovat sitä jopa negatiiviseksi egoksi, koska sen päästyä valtaan, ihminen on kovin negatiivinen olemukseltaan. Usein näin käy jo murrosikävaiheen jäädessä ikään kuin päälle. Korkeampi minä, henkitietoisuus kehittyy tällöin huonosti, sen myötä myös Empatia jää nuoren heikolle tasolle. Ks myös Mieli ja Päivätietoisuus. Esoteerinen filosofia opettaa, että ihmisessä on kaksi egoa, kuolevainen eli persoonallinen ja jumalallinen eli persoonaton. Se nimittää edellistä 'persoonallisuudeksi' ja jälkimmäistä 'yksilöllisyydeksi'. Meille jälkimmäinen on itämaisen filosofian mukaisesti Yliminä tai Ylisielu. Urantia-kirja puhuu Ajatussuuntaajasta, Teosofia joskus Ajattelijasta. Puhun itse mieluusti kuvaavammin ihmisen tietoisuuden kolmesta kategoriasta: 1. Päivätietoisuus, maallinen ja kuolevainen persoonallisuus sekä Ymmärryksemme, 2. Henkinen Tietoisuus, Sielu ja potentiaalisesti kuolematon Henki sekä tavoittelemamme Viisaus, 3. Jumaltietoisuus, kuolematon Ylisielu ja päämäärämme Valaistuminen. Ks myös laajempi kaavio Mieli-termin kohdalta.

Elektroni  Electron on atomin ydintä kiertävä alkeishiukkanen, leptoni, jolla on ‘negatiivinen’ sähkövaraus, koska ytimen varaus on määritelty positiiviseksi. Se on tällä hetkellä merkittävin massahiukkanen, jota ei osata jakaa osiin. Paitsi atomien ja molekyylien tärkeänä rakennuspalikkana, se on itsessään sähköisten voimien perusta ja väittäisin, että koko meidän materiaalisen maailman tärkein hiukkanen. Urantia-kirja jakaa sen vielä sataan Ultimatoniin ainakin 10 eri tavalla riippuen ultimatonien järjestäytymisestä kiertymäsuuntiensa suhteessa. Elektroni on myös ns happamuuden säätelijä, elektronien ylimäärä johtaa emäksiseen, vähemmän happamaan ja siten positiiviseen suuntaan, ks pH-arvo. Se on ilmeisesti myös Elämän kehon yksi peruspalikka ja koko ihmismielen Positiivisuuden mittari.

Elämä Life on materiaalin suotuisissa olosuhteissa tapahtuvaa nopeinta mahdollista monimutkaistumista eli henkistymistä. Atomien sisäiset värähtelyt pakottavat pikku hiljaa molekyylejä yhdistymään yhä monimutkaisemmiksi kokonaisuuksiksi. Avaruuden kovissa olosuhteissa voi kehittyä vain mikrotason organismeja. Planeetan kaasukehän suojassa päästään jo hieman pidemmälle, mahdollinen nestemäinen ympäristö vielä pidemmälle. Kehittyvien molekyylien ominaisvärähtely leviää ympäristöön aivankuin julistaen sanomaa - omaksukaa tekin tämä kehittyneempi olomuoto. Vesi toimii varsin hyvin melko monimutkaistenkin värähtelyjen muistina ja levittäjänä. Todella monimutkaisten organismien synty edellyttää kehittyneemmän koodin, joka muistaa ja jolla voidaan välittää paljon yksityiskohtaista tietoa tarkasti. Tällainen on pitkäketjuinen emässarja, DNA. Sekin on todennäköisesti kehittynyt pitkän tien jollain varhaisella suotuisalla planeetalla. Myöhemmin syntyneet planeetat, kuten Maapallomme, ovat voineet saada sen suoraan henkien kuljettamina kehityksen nopeuttamiseksi. Kaikki organismien kehitys on henkien tiukassa, 'älykkäässä' ohjauksessa eri tasoisten värähtelyjen vaikutusten kautta. Meidän ihmisten aikaskaalassa se vain tuntuu niin hitaalta, että koko lajien kehitys voisi olla vain sattumien ja kovan kilpailun elinkelpoisuudesta tulosta, kuten Darwinin kehitysteoria esittää. Ks. Kuolema.

Elämänhenki Life Spirit on R Steiner'in käyttämä nimitys ihmisen korkeammasta, olemuspuolesta, nirvaanikehosta, joka syntyy kun henki (minä) saa hallintaansa ihmisen eetterikehon. Sen esiasteena syntyy älysielu. Ks myös Elämänhenki ja Henki-Itseys.

Elämän Keho, Vitaali Keho, Eteerinen Keho (Tupla)  Life Body, Vital Body, Etheric Body (Double) on ihmisen ensimmäinen näkymätön keho, joka lävistää fyysisen kehomme sähkömagneettisena kenttänä. Erilaiset ionit ja vitaaliaineet (vuorovaikutustason hiukkasia) kiertävät kehoa sähköisinä ym. vaikutusvirtoina ylläpitäen elintoimintoja. Valo (fotonit) on sen pääravintoa, infrapunasäteily on myös hyväksi, matalamman taajuuden värähtelyt, kuten radioaallot vaikuttavat vähän, mutta korkeammat, ultravioletti ja röntgensäteet vaikuttavat haitallisesti. Ks. Aura.

Elämän Tarkoitus  Purpose of Life on jalostaa maan energioita korkeammalle tasolle ja samalla fyysiseen 'joutunut' Henki saa tilaisuuden itse kehittyä ja saavuttaa Viisaus, jolloin Sielu eli henkinen tietoisuus on kohonnut Mentaalitasolle. Elämänkiertojen lopullinen päämäärä on saavuttaa Valaistuminen eli Sielun fuusio Yliminän kanssa. Sitä seuraa paluu Täydellisyyteen ja todennäköisesti osaksi suurempaa henkeä, kuten koko aika-avaruuden käsittävää Jumalan Poikaa. Jeesus sanoi: "Olkaa täydelliset, niinkuin teidän Taivaallinen Isänne on täydellinen. Kaikki tämä on luotu, jotta Täydellisyys saavuttaisi aidon, kokonaisen Täydellisyyden, johon täytyy sisältyä myös kokemukset kaikkein epätäydellisimmistäkin asioista eli karkeimman energian olomuodosta. Me ihmiset olemme hankkimassa näitä epätäydellisyyden kokemuksia, jotka yhdistettynä Jumalan Täydellisyyden eli Yliminän kanssa, saavat aikaan aidon, takuuvarmasti täydellisen olennon. Nämä täydelliset henget ovat sitten osa aika-avaruuden rajaamaa Kaikkeutta eli Jumalan Poikaa. Meitä odottaa mitä mielikuvituksellisin 'seikkailu' Kaikkeuden edelleen jalostustyössä. Ks Persoonallisuus.

Elämänvesi  Water of Life on mitä parhainta henkistä energiaa, joka virvoittaa ihmisen nuutunutta henkeä. Kun henki on vahva, se kyllä vahvistaa myös alemmat kehot ylemmästä alempaan, lopuksi fyysisen kehon, joka pysyy terveenä ja jaksaa suorittaa jokapäiväiset askareet ilman väsymisen merkkejä. Se on epäilemättä peräisin täydellisestä energiasta, jota kutsutaan Jumalan Rakkaudeksi. Se on kuitenkin sopivasti laimennettu eli taajuutta äärettömästä laskettu, jotta henkemme pystyy sen vastaanottamaan. Laimentaminen on Enkelien työtä.

Empatia Empathy on kyky asettautua toisen asemaan ja antaa myötätuntoa. Se alkaa kehittyä vasta murrosiässä, kun henkinen kehitys pääsee normaalilla tavalla vauhtiin. Murrosikäiset pystyvät heikon empatian vuoksi tekemään vielä varsin kammottaviakin tekoja. Jos nuori ei saa tarpeeksi rakkautta osakseen, ei hän myöskään opi rakastamaan ja empatia ei kehity. Tällaisesta henkilöstä voi aikuisena tulla 'paatunut' rikollinen

Energia  Energy on perimmältään tuntematon elementti. Einstein suhteellisuusteoriassaan johti yhteyden Energia = Massa kertaa Valonnopeus kertaa Valonnopeus (E=mc2). Sen mukaan massa (materiaali) voidaan muuttaa energiaksi, mutta myös energiaa voidaan muuntaa massaksi. Sen lisäksi tunnemme neljä perusvoimaa, Vahva ja Heikko ydinvoima, Sähkömagnetismi ja Painovoima, joista kolmen välittäjähiukkasetkin tunnetaan, mutta painovoiman gravitonia ei ole pystytty hiukkasmuodossa havaitsemaan. Vielä on helppo ymmärtää liike-energia, kappaleen aseman muuttumisnopeus muihin nähden. Voima on nopeuden muutokseen (kiihtyvyys) verrannollinen suure. Tunnemme lisäksi lämpöenergian, joka onkin jo paljon vaikeampi tapaus. Se on materiaalin sisäistä ns lämpöliikettä, itse asiassa kappaleen osasten värähtelyä toistensa suhteen. On energian häviämättömyyden laki, jonka mukaan aine on 'ikuista', eikä sitä voi luoda, ainoastaan muuttaa yhdestä muodosta toiseen. On myös energian tasaisen jakautumisen laki, ks Entropia. Tieteemme ymmärtämä energia on syvällisemmin ajatellen vain energiaeroja, ajan ja paikan suhteellista muutosta. Kun energiaerot katoavat, katsotaan koko energian kadonneen. Koska energia ei voi kadota, energiaerojenkin pitäisi olla ikuisia. Näin ei voi kuitenkaan olla, koska kaikki aika-avaruuden energia 'syntyi' Alkuräjähdyksessä. Jolla on alku, sillä voi myös olla loppu. Tarvitaan energialle vielä yksi olomuoto, josta energiaerot voivat syntyä ja johon ne palaavat eron tasaantuessa. Se on Täydellinen energia.

Energiakooste  Energy Accumulation on omat värähtelytaajuudet ja vaikutukset omaava yhtenäinen energiamuodostuma. Jos sillä on tietoisuus, sitä kutsutaan Hengeksi. Okkultistit kutsuvat luonnonhenkiä, jotka ovat neljässä peruselementissä, maassa, ilmassa, tulessa ja vedessä kehittyneitä energiakoosteita (astraalisia), Elementaaleiksi. Turmeltuneita, fyysisestä kehosta vapaita sieluja, jotka ovat menettäneet mahdollisuutensa kuolemattomuuteen, kutsutaan Elementaareiksi.

Energiasolu Energy Cell on taajuuden mukaan vaihtelevan kokoinen, pienin mahdollinen, itsenäinen ja koossa pysyvä perusenergiayksikkö. Sen sisältö on Täydellistä energiaa. Tiettyyn taajuuteen asti, ehkä jotain luokkaa 1020, tuo yksikkö pienenee, vielä suuremmilla taajuuksilla se alkaa suureta, täydellisen energian osuus kasvaa niin, että taajuuden lähestyessä ääretöntä, myös yksikön koko lähestyy aika-avaruuden laajuutta.

Enkeli  Angel on Jumalan Rakkauden ’elävä’ ilmentymä, Korkean Hengen ajatus tai ’agentti’, joka toimittaa sille annettuja tehtäviä. Sanotaan, että jokaisella ihmisellä (useimmiten kuitenkin ihmisryhmällä, 10-500 henkeä näiden kehittyneisyydestä riippuen) voi olla oma suojelusenkelinsä. Kaikki kuuluvat kuitenkin jonkin korkeamman hengen ’johdatukseen’, ovat hengen ’sateenvarjon’ suojassa, ks. Henkien Hierarkia. Ks. myös Yliminä. Teosofia puhuu Enkelikunnan rinnakkaisesta kehityslinjasta, joka alkaa luonnonhengistä, kuten vanhan kansan Ahti, Tapio, Maahiset jne, jatkuu eri tasoisina Enkeleinä aina Arkkienkeleihin asti. Niiltä puuttuu Astraalia alemmat kehot ja ne on luotu toimittamaan erilaisia palvelutehtäviä, avustamaan organismeja niiden materiaalin jalostustehtävässä. Ihminen voi halutessaan siirtyä Enkelikuntaan, mutta sen sanotaan olevan pidempi tie kohti Täydellisyyttä.

Entelekia  Entelekia on universaalinen voima, joka saa kaiken kehittymään kohti täydellisyyttä. Sitä pidetään jopa Jumalan 'alkuaiheuttajana'. Jo Aristoteles esitti tämän prinsiipin. Se on Absoluutin pyrkimystä takaisin häiriintymättömään symmetriaan ja harmoniaan. Mutta todennäköisemmin Jumala oli ennen Absoluuttia ja loi sen potentiaalin.

Entropia  Entropy on aineen (energian) häviämättömyyden (olomuodon) laki (mittari) ja myös II laki, joka sanoo, että energia pyrkii jakautumaan tasaisesti koko käytettävissä olevaan tilavuuteen, mikä tarkoittaa, että se lisääntyy rinnan 'epäjärjestyksen' kanssa. HUT-teoria näkee sen päinvastoin lisääntyvänä harmoniana ja symmetriana, joten se on täydellistymistä ja paremman järjestyksen luontia.

Epätarkkuusperiaatteen(Heisenbergin)  Uncertainty Principle mukaan kvantin suuruista energiaa kuljettavan alkeishiukkasen paikkaa ja nopeutta ei voida samanaikaisesti tietää tarkasti.

Feng Shui on kiinalainen periaate laatia kaikki esineet, talot ym mahdollisimman harmonisiksi ja kauniiksi, useimmiten pyöreitä muotoja ja sointuvia värejä käyttäen. Lisäksi Feng Shuin keskeisiä ’lakeja’ ovat: ”Ajatus edeltää energiaa, joka on ajasta ja paikasta riippumatonta ilman alkua tai loppua. Se on itsestään suuntautuvaa, esteitä poistavaa ja vastakohtia tasoittavaa” (tarkoittanee samaa kuin harmoniseen tilaan palautuvaa eli jalostamista).

Filosofi  Philosoph on Platonin mukaan Viisauden harrastaja tai rakastaja ja näin minäkin sen toivoisin olevan.

Fitoni  Fiton on Informaatiokenttäteorian virtuaalihiukkanen, ks iv-hiukkanen.

Fotoni  Photon on sähkömagneettisen säteilyn vuorovaikutushiukkanen, joka näkyy valona, jos saa elektronilta ylimääräisen kvantin (elektronin vaihtaessa kehää). Se on dualistinen luonteeltaan eli etenee aaltoliikkeenä, jolloin sitä ei voi nähdä, mutta esiintyy myös paikannettavana hiukkasena, jolloin se on näkyvää valoa.

Fundamentalisti  Fundamentalist uskoo Raamatun (tai Koraanin tai Mormonien kirjan yms) olevan sanasta sanaan totta, Jumalan ilmoitusta ja tulkitsee sitä valitsemiensa auktoriteettien hyväksymällä tavalla. Liittyy ääriuskovaisten lahkoihin, jotka huonosti suvaitsevat muita tulkintoja. Uskon ja elämän ohjeiden lisäksi pyrkivät soveltamaan Sanaa myös tieteeseen. Tiedemiehissä on myös fundamentalisteja, jotka pyrkivät pitämään materialistisen tieteen ‘puhtaana’ kerettiläisistä henkimaailman ilmiöistä, ks Skeptikko. Fundamentalismi hylkää kokonaan henkisen kehityksen, siis elämän päätehtävän, jalostaa energiaa ajattelemalla ja tekemällä hyviä valintoja. Se on samaa kuin Jumalan Rakkauden hylkääminen, sillä se jos mikä kehottaa meitä kasvamaan vähitellen niin täydellisiksi kuin Hän on. Se on pahinta henkistä laiskuutta, mitä voi olla. Se on kuolleen kirjaimen noudattamista, liikkumattomiin sameisiin vesiin hautautumista, kaiken dynaamisen, elävän uskon ja sisäisen keskustelun Yliminän kanssa hylkäämistä. Miten on sitten Raamatun Sanan noudattamisen laita, Vuorisaarnan tiukkojen ohjeiden tai Mooseksen lain? Ehei, tässä otetaan keppihevoseksi Armolahja. Kukaan ei voi noudattaa Sanaa tarkasti, vaan kaikki ovat Armon varassa. Sekin on vastaanotettava mahdollisimman passiivisesti, muuten tekee Kuoleman synnin. Ainut henkinen ponnistelu, minkä fundamentalisti hyväksyy, on oman luutuneen kannan puolustelu ja toisinajattelijoiden uhkailu. Enimmäkseen vain jälkimmäistä, koska muiden tarvitsee puolustautua, fundamentalisti on vahvoilla, koska Jumala on hänen takanaan.

Fuusio (Atomiydin ~)  Fusion (Nuclear ~) on atomin ytimien yhdistymistä suuremmaksi atomiksi. Auringon energia on pääosin peräisin vetyatomien yhdistymisestä Heliumiksi. Suurissa tähdissä syntyy raskaampia alkuaineita. Tällainen energia on saasteetonta, siksi ihminenkin on jo pitkään yrittänyt valmistaa reaktorin, jossa fuusio voisi tapahtua hallitusti, mutta edelleen siihen liittyvät monet tekniset vaikeudet odottavat ratkaisujaan. Fissio on sen päinvastainen tapahtuma, jossa suuria atomeja, kuten Uraanin, halkaistaan. Ydinvoimalat ovat fissioreaktoreita, joiden ongelmajäte on radioaktiivinen aine, joka säteilee hengenvaarallisesti jopa tuhansia vuosia. Myös henki voi fuusioitua toisen hengen kanssa, kuten ihmisen henki Yliminän kanssa.

Fyysinen keho  Physical Body on orgaanisesta materiaalista DNA-koodin mukaisesti rakentunut ‘vaate’, 'kuljetusväline' tai kehys, jonka avulla alkeellinen henki voi olla tietoisesti olemassa ja toimittaa tehtäviä materiaalisessa olomuodossa.

Galaksi  Galaxy on yhtenäinen tähtijoukko (jopa miljoonia), joka pyörii oman keskuksen, Mustan aukon ympäri (kierros voi kestää miljoonia vuosia). Omaa galaksiamme kutsutaan Linnunradaksi  Milky Way, joka kuuluu ns supergalakseihin miljardeine tähtineen. Sen keskuksessa sijaitsevan Mustan aukon massa on satoja miljoonia Auringon massoja. Kuitenkin lisäksi tarvitaan runsaasti Pimeää ainetta ja energiaa, jotta se pysyisi koossa. Supergalaksi vetää puoleensa lähiympäristön pienempiä tähtijoukkoja. Onpa todettu toisen supergalaksin, Andromedan lähestyvän meitä niin, että törmäys on väistämätön parin miljardin vuoden kuluttua.

Gammasäteily, Radioaktiivisuus  Gamma Rays, Radioactivity on nopeataajuista sähkömagneettisen spektrin lyhimmän aallonpituuden omaavaa säteilyä, jota syntyy atomin ydinten (ja yleensä alkeishiukkasten) törmäyksissä ja ydinten haletessa. Musta aukko lähettää runsaasti gammasäteitä. Radioaktiiviset aineet säteilevät juuri näitä organismeille vahingollisia alfa-hiukkasia, joissa on kaksi protonia ja kaksi neutronia yhdessä.

Gluoni  Gluon ovat vahvaa ydinvoimaa välittävä vuorovaikutushiukkanen, ns liimahiukkanen.

Gravitaatio  Gravity, ks Painovoima.

Gravitoni  Graviton on Painovoimaa eli massavaikutusta välittävä iv-hiukkanen. Se on tieteellemme vielä tuntematon, paitsi vaikutukseltaan, joka on koko materiaalisen maailman merkittävin perusvoima. Verrattuna paremmin tunnettuihin Vuorovaikutushiukkasiin Bosoneihin, Gluoneihin tai Fotoneihin, gravitonin voimavaikutus atomin kokoluokassa on kymmeniä kertaluokkia pienempi. Korkean taajuutensa ja suuren nopeutensa vuoksi se voi muodostaa jopa koko aika-avaruuden kokoisen aaltorintaman vaikutukseltaan staattinen painovoimakenttä. Siten sen vaikutus skaalautuu tehokkaasti ja vaimenee hitaasti eli sen voimavaikutus suurilla etäisyyksillä kasvaa monta kertaluokkaa tunnettuja vuorovaikutushiukkasia merkittävämmäksi. Sen muodon täytyy olla myös huomattavasti symmetrisempi (Spin = 2). Ks myös Higgsin bosoni.

Harmoninen Kaikkeus Harmonic Universum on maailmankuva, jota tämä kirja esittelee. Se on Harmonisen Universumin Teoria, HUT, joka pyrkii selittämään kaikki aika-avaruuden ilmiöt ja rakenteen. Se antaa myös selityksen perus- eli täydelliselle energialle, joka muodostaa kaiken kattavan median mahdollistaen aika-avaruuden tarvitsemat energiavaihtelut. Tuo media pyrkii palaamaan tasapainoonsa, harmoniaan eli poistamaan energiaerot. Se on voima, joka vaikuttaa kaikessa, materiaali jalostuu monimutkaisempaan muotoon, yhdistyy ja lopulta henkistyy. Materiaalin alkeishiukkaset ovat maksimaalisen kaaoksen tuotetta. Niistä muodostuvat atomit, molekyylit ja materiaalit ovat jo osa paluuprosessia. Organismit, ihminen niiden huippuna, ovat suotuisissa olosuhteissa syntynyttä maksimaalista materiaalin jalostamista. Henkienergia on välimuoto, joka edelleen jatkaa jalostusprosessia aina takaisin täydellisyyteen asti. Lopputuloksena on aika-avaruuden kokoinen täydellinen Jumalan Poika, jonka 'soluja' mekin olemme. Koko elämän kirjo ja inhimillinen toiminta saavat selvät puitteet ja kaikki ilmiöt niin näkyvät kuin näkymättömätkin tulevat ymmärrettäviksi. HUT on siis Kaiken Teoria, englanniksi Theory Of Everything, lyhyesti TOE.

Harmonisuus (-aste), Harmonia (eheä, sopusuhtainen, tasapainoinen, tasalaatuinen, homogeeninen, yhtenäinen, symmetrinen) Harmonious (level), Harmony (harmonically, harmoniously, homogeneous, consistent, well-proportioned, balanced, uniform, symmetric) on pienimmistä iv-hiukkasista aina makrokosmokseen asti energian samaan suuntaan vaikuttamista. Mitä suurempi harmonisuus, sitä voimakkaampi ja täydellisempi kokonaisuus, joka suuntaan samanlainen vaikutus. Tällöin myös ominaistaajuus pyrkii kohoamaan osasten värähtelytaajuuden yläpuolelle. Hyvän, positiivisen ja huonon, negatiivisen energian ero on sen harmonisuudessa. Miten harmonisesti energia vaikuttaa ja kuinka laajalla alueella. Harmonia on suhteellista riippuen kuinka paljon se poikkeaa ympäristöstään. Huonokin harmonia vaikuttaa positiivisesti, jos sen ympäristö on kovin Epäharmoniassa  Disharmony . Voimakas epäharmonia on Kaaos  Chaos. Täydellinen harmonia on yhtäkuin Täydellisyys, Absoluuttisuus ja Todellisuus.

Harventuma  Thinning on värähtelyn venyttämä perusenergiasolu tai -joukko, ks Iv-hiukkaset. Harvennelma Bunch of Thinnings on iso joukko harventumia, ks Antihiukkanen.

Havona Havona on Urantia-kirjan ilmoittama Jumalan koti, näkymätön suuri keskus, jonka ympäri kaikki aika-avaruuden materiaali kiertää. Sen muodostaa keskusplaneetta, jota kiertää ainakin tuhat korkeiden henkien asuttamaa kiertolaista. Näiden ympärillä on laaja erilaisia materiaalikappaleita sekä Pimeää energia sisältävä vyöhyke, joka peittää sisäosat täysin näkymättömiin. Aivan viimeaikoina astronomit ovat löytäneet halkaisijaltaan noin miljardin valovuoden suuruisen tyhjän alueen Orionin tähtikuvion lähettyviltä.

Heikko Ydinvoima Weak (Intra)nuclear Force on atomin neljästä perusvoimasta toiseksi heikoin ja sen kantama on lyhyt. Sitä välittävät Bosonit. Se vaikuttaa kaikkiin massahiukkasiin.

Helvetti, Tuonela, Manala Hell, Underworld, Abode of the Dead on paikka, johon pahojen ihmisten sielujen arvellaan joutuvan 'kärventymään' tulisessa pätsissä. Tämä liittyy niin Kristinuskoon kuin pakanallisuuteenkin. Jälleensyntymisoppi tuo vaihtoehdon, Karman laki määrää pahan ihmisen sielulle uuden elämän, jossa hän joutuu sovittamaan sopivalla tavalla edellisten elämien vääryydet. Ihminen voi syntyä myös eläimenä. Vastaavasti hyvin eläneen ihmisen sielu saa paremman uuden elämän. Oikein pahaksi heittäytyvän ihmisen Yliminä jättää tämän kokonaan ja siitä tulee kuoleman jälkeen joksikin aikaa tiedoton astraalienergian 'kuori'. Tuli vapauttaa materiaaliin sitoutuneen astraalienergian. Tähtien, kuten Auringon suuri kuumuus 'nollaa' myös atomin sisäiset värähtelyt.

Hengellisyys (Uskonnollinen)  Spirituality, Religiousness (Religious) on ‘pyhittynyt’ kuvaamaan uskonnollisuutta ja nimenomaan jonkin suuren uskonnon (kirkkokunnan tai siitä irtautuneen lahkon) oppien ulkoista tunnustamista. Yleensä varsin passiivinen toimenpide, joka hetkellisesti nostaa ihmisen kehityksessä seuraavalle askelmalle, mutta usein tämä onkin ainut seuraamus, ja kun jatko antaa odottaa, hengellisyys usein jopa tappaa sisäisen, henkisen kehityksen, paitsi itämaisissa uskonnoissa. Ns Armon käsite puritaanisessa kristillisessä muodossaan jopa ‘kieltää’ henkisen kehityksen syntinä, oman arvon ansiottomana nostamisena, suorastaan hyökkäyksenä Jumalan kaikkivoipaisuutta vastaan. Ikävä on todeta, että kristinuskon hengellisyys (myös Islamin ja juutalaisuuden) ovat nykyisin popularismia pahimmillaan. Kirkot ja lahkot pyrkivät 'kalastelemaan' sieluja Jeesus 'syöttinään' tarjoamalla sitä, mitä ihmiset haluavat ajattelematta sitä, mitä Jumala mahdollisesti haluaisi. Tarjotaan fantasioita, jotka ovat epärealistisia ja uhkaillaan toisinajattelijoita yhtä epärealistisilla rangaistuksilla. Ne ruokkivat ihmisen ahneutta, itsekkyyttä ja itsekeskeisyyttä nöyryyden ja vaatimattomuuden kustannuksella (vain meillä on oikea totuus tai me olemme Jumalan valittuja). Kristittyjen tavoite on onkia itselleen armo ja sen kautta pelastus Paratiisiin käyttäen pelkkää koukkua tarjoten Jumalalle vain oman 'paskamaisen' itsensä. Yksikään uskonto ei ole pystynyt käytännön tasolla opettamaan kannattajilleen kahta suurta totuutta. Itämaiset uskonnot noudattavat hyvin sitä tärkeintä: "Kaikki vaikuttaa kaikkeen ja kaikki me olemme samassa veneessä". Kristinusko korostaa Armon merkitystä, mutta se on sidottu uskoon eikä käytännön toteutukseen, mikä vaatisi kaikkien edun huomioimista, kiitollisuutta pienistäkin asioista, anteeksipyyntöä vääristä teoista ja anteeksiantoa niille, jotka ovat tehneet meille vääryyttä. Nämä teot antavat luonnostaan hyvää energiaa, eikä Jeesuksen tarvinnut tuoda mitään uutta armolahjaa, ainoastaan välittää mahdollisimman suuri määrä Jumalan Rakkautta. Sen me koemme nyt Pyhän Hengen ja mahdollisen Urantia-kirjan esittämän Totuuden Hengen muodossa.

Henki, Henkiolento, ihmisen Korkeampi Minä  Spirit, Spiritual Being, man's Higher Ego. Tämän määritteleminen on koko asian ydin ja eri kirjoittajat katselevat asiaa omista erilaisista näkökulmistaan. Yleensä sitä käytetään Sielun synonyyminä tai vain jonain, joka erottaa elävän kuolleesta. Laajasti ottaen kaikki olennot ja energiakoosteet, joilla on näkymätön hienokeho, Astraalinen mukaanlukien, kuuluisivat tähän, riippumatta siitä, onko niillä sielu tai tietoisuus. Teosofia sanoo, että henki on muodoton ja aineeton, ollen yksilöityneenä korkeinta henkistä, jumalallista olemusta muodostuen vain korkeimmista kehoista. Alemmilla energiakoosteilla on omat nimityksensä. Henkikeho alkaa siten Mentaalisesta, joka on Astraalia hienompi keho. Siten se on se osa ihmistä, jossa Viisaus asustaa (siinä määrin kuin sitä kullakin on). Hengen taso on korkeinta energiaa ja värähtelyä, mitä ihmisestä löytyy, enimmäkseen siis mentaalista. Henkikeho muodostuu sellaisista iv-hiukkasista, jotka eivät sitoudu 'lihaan' eli ovat pienempiä kuin molekyylitason värähtelyjen synnyttämät. Luonnollinen raja olisi ilman sisältämien atomien kokoluokka, jota me hengitämme, mutta eläimillä ei olisi henkeä siinä mielessä kuin ihmisellä. Ihminen on tahto-olento, jolla on kehittyvä tietoisuus, ks Sielu ja Mieli. Sielu määriteltynä henkisenä tietoisuutena, on kehittyvä osa henkeä ja on alkuun ilmeisesti myös astraalinen. Useimmilla henkiolennoilla ei ole fyysistä kehoa, joillakin se on pelkästään yksi atomi. Ihmisen fyysinen keho on itsessään toimiva ja Päivätietoisuutta ylläpitävä, jossa alkeellinen henki voi mainiosti kehittyä. Kehittyvien henkien lisäksi eri tasoille on 'luotu' jumalaisen mielen omaavia ohjaavia ja johtavia henkiä. Vrt myös Persoonallisuuteen, Sielunsuunnitelmaan ja Platonin Ideaan.

Henkienergia, Informaatio energia, Mentaalienergia Spiritual energy, Information energy, Mental energy on näkymättömistä iv-hiukkasista muodostuvaa massatonta energiaa, mukaanlukien painovoimaa välittävä gravitoni. Energian aaltoliikkeen synnyttämät tiivistymät ovat palautuvia, jolloin tietty iv-hiukkanen on vain hetken olemassa, mutta niitä syntyy koko ajan värähtelyn liikkeen mukaisiin paikkoihin energian ominaisuuksien pysyessä samana. Tietyssä tilavuudessa on koko ajan sama määrä iv-hiukkasia. Henkienergia on täysin massasta vapaata (mutta vaikutus voi olla mm painovoimaa) ja nopealiikkeistä, mutta silti sen voima voi kasvaa merkittävästi, paikallisesti jopa niin suureksi, että se muuttaa materiaalia. Henkienergia on hyvin pysyvää luonteeltaan (vain vastakkaisessa vaiheessa oleva samantaajuinen värähtely voi sitä vaimentaa ja samanvoimakkuinen 'tappaa' kokonaan ja se pyrkii yhteen samanlaisen energian kanssa. Mutta sen ulospäin näkyvä voima eli vaikutus riippuu sen värähtelyjen harmoniasta, kuinka hyvin osaset vaikuttavat koko ajan samaan suuntaan. Kaikki materiaali on ollut ensin henkienergiaa, ja edelleen on olemassa kooste kuin kuva tuosta materiaalikappaleesta. Se säteilee koko ajan ominaistaajuudellaan henkienergiaa. Kaikista tapahtumista syntyy omat energiavärähtelynsä, jotka matkaavat nopeasti läpi aika-avaruuden. Henkienergia on yleisnimitys kaiken tasoisille ylemmille, kuten mentaali-, kausaali- jne energioille.

Henkien Hierarkia  Hierarchy of Spirits merkitsee sitä, että kaikella materiaalilla, organismeilla ja kokonaisuuksilla on henki ja sen yläpuolella vielä korkeampi henki. Kasveilla ovat laji-, eläimillä lauma-, ihmisellä yksilölliset ja yhdistelmillä yhteisöhenget. Ainakin ihmisen hengen yläpuolella on Yliminä, sen yllä vielä korkeampi, okkultistien Monadi jne. Jokaisen hengen ’suojeluksessa’ tai ohjauksessa on useita alempia ’olentoja’ aivan kuin sateenvarjon alla. Onko ihmisen Yliminällä vain yksi mentaalihenki kerrallaan? Ihmisen henki (sielu eli henkinen tietoisuus) tarvitsee kehittyäkseen fyysisen kehon. Erilaisten henkien fyysisenä kehona voi olla atomi, organismi, materiaalikappale, kivi, kallio ym, maisemallinen kokonaisuus, vuori, järvi, laakso, joki, kylä jne, kokonainen planeetta, tähti tai galaksi. Ylemmät henget (ilman muotoa) esiintyvät ’vapaina’, koko aika-avaruuden kattavina korkean taajuuden energiavärähtelyinä, joilla on runsaasti täydellisen energian 'vyöhykkeitä'. Tällaisia suuria Henkiä ovat ainakin ns Jumalan Pojat, mahdollisesti myös Yliminät. Urantia-kirjan henkien organisaatio voisi hyvinkin olla todellinen. Koko aika-avaruuden ylin Henki on meidän yksi ja ainut Jumala tai Herra, mutta uskon, että se on todellinen yksi ja ainut Jumalan Poika, jonka Jumala on luonut kaiken kattavasta Absoluutista. Tämä on Kolmiyhteinen Jumala.

Henki-Ihminen Mental Manon R Steiner'in käyttämä nimitys ihmisen korkeammasta, olemuspuolesta, nirvaanikehosta, joka syntyy kun henki (minä) saa hallintaansa ihmisen fyysisen kehon sisäiset henkiset voimat. Sen esiasteena syntyy tietoisuussielu. Ks myös Henki-Itseys ja Henki-Ihminen.

Henki-Itseys Mental Self on R Steiner'in käyttämä nimitys ihmisen korkeammasta, olemuspuolesta, kausaalikehosta, joka syntyy kun henki (minä) saa hallintaansa ihmisen astraalikehon. Sen esiasteena syntyy tuntosielu. Ks myös Elämänhenki ja Henki-Ihminen.

Henkikeho, Mentaali-, Korkeampi Minä, Keskimmäinen Itse  Spiritual Body, Mental Body, Higher Self, Middle Ego on iv-hiukkasista muodostuva hengen hienokeho. Mentaalinen on hengen alin, joka on ihmisen syntyessä korkein tai hienoin energiakeho, todennäköisesti sama kuin Urantia-kirjan Morontia, vrt Astraalikeho. ’Viisaalle’ ihmiselle voi kehittyä vielä korkeampia henkikehoja, ks Kausaalinen ja Buddhinen. Teosofiassa katsotaan, että ajattelu tapahtuu aina vähintään mentaalitasolla ja ihmisen korkeampi minä yltäisi Buddhiselle (Tieto-) tasolle asti.

Henkimaailma, Henkiavaruus  Spiritual Realm, ~ Universe, ~ Space on henkienergiasta eli iv-hiukkasista muodostuva olevaisuus tai ulottuvuusjoukko. Voitaisiin analogisesti puhua myös Informaatiomaailmasta, joka kuvaisi paremmin itse asiaa ja olisi vähemmän mystinen. Toisaalta se tuntuu rajaavan mielikuvan alemmille tasoille ja ilman niiden voimavaikutuksia. Kuten Teosofia, kirjoituksissani jätän vallan mielelläni Astraalivyöhykkeen Henkimaailman ulkopuolelle. Jako on sama kuin Astraali- ja Henkikehon suhteen; tällöin huono, epäharmoninen energia rajautuu Astraalivyöhykkeelle ja jäljelle jää Hyvä Henkimaailma, vähintään Mentaalitasoa. Henkimaailma on fyysiselle maailmalle näkymätön välivaihe matkalla materiaalisesta iankaikkiseen Täydellisyyteen, Suureen Maailmankaikkeuteen. Se voidaan jakaa useaan alatasoon, jotka ovat toisilleen näkymättömiä erillisiä ulottuvuuksia (ainakin alhaalta ylöspäin). Okkultistit jakavat Mentaalisen osan 7 alatasoon, joista 4 alimmassa hengellä on vielä selvä muoto. Nämä ovat myös ne 7 taivasvaihetta, joista niin okkultistit kuin Urantia-kirja puhuvat. Henkimaailma on ajasta riippuvainen, vaikkakin epälineaarisesti ja huomattavasti vähemmän kuin materiaalinen ydinosa. Siksi se on myös pysymätön ja rajallinen virtuaalinen olevaisuus. Henkimaailman energiat ohjaavat materiaalisen energioita ja kaikella materiaalilla on vastineensa (kuin varjo tai sateenvarjo) henkimaailmassa, tosin suurella osalla ’vain’ Astraalitasolla.

Henkinen Kunto  Mental Fitness, ~ Shape, Intellectual Fitness on hyvä silloin, kun taitaa tahi hallitsee elämäänsä kaikin puolin, arvostaa sitä ja on suhteellisen onnellinen, positiivinen ja harmoninen niin kuin ihmismieli voi olla. Tällöin ihmisen Sielu voi hyvin ja kehittyy hyvää Henkimaailmaa kohden. Se ei tarkoita, etteikö elämässä olisi vastoinkäymisiä, vaan että ne otetaan tyynesti vastaan ja käännetään voiton puolelle.

Henkiopas  Spiritual Guide on riittävän henkisen tietoisuuden (sielun) saavuttanut henkiolento (useimmiten ihmiselämän läpikäynyt), joka on jäänyt auttamaan ihmisten henkistä kehitystä. Yliminä on ihmisen paras henkiopas.

Henkisyys, Mentaalisuus  Mentality, Spirituality(, Intellectuality, Inwardness) on taipumus pyrkiä oppimaan ja ymmärtämään Elämän syvällisempää tarkoitusta ja Henkimaailmaa. Se on Totuuden etsintää virheitä pelkäämättä. Se on myös elävää uskoa tuonpuoleiseen ja korkeampaan ohjaukseen. Monet asiat kehittävät ihmisen henkisyyttä ihmisen tiedostamatta ja kokemuksesta kasvaa ymmärrys ja lopulta viisaus eli henki jalostuu. Vrt Hengellisyys, joka on useimmiten passiivista uskoa ja ulkoisten kulttien noudattamista, varpaisillaan oloa ja pelkoa virheiden tekemisestä. Siitä puuttuu dynaaminen toiminta ja Totuuden etsintä. Tällainen henkinen laiskuus on elämän tuhlaamista. Onneksi useat ihmiset ovat yhdistäneet hengellisyyteen myös henkisyyden. Itämaisten uskontojen hengellisyys on samalla henkisyyttä ja pyrkimystä henkiseen kasvuun nöyrällä mielellä realistisin tavoittein.

Higgsin Bosoni  Higg’s Boson on kaikkia neljää tunnettua voimaa yhdistävä perushiukkanen, jota on ’metsästetty’ pitkään turhaan. Se on todennäköisesti sama kuin Gravitoni ja sillä voitaisiin selittää avaruuden valtava Pimeä massa ja energia.

Holistinen  Holistic tarkoittaa kokonaisvaltaista, kaikenkattavaa tai kaiken huomioivaa, mahdollisimman laaja-alaista.

Holistinen Maailmankaikkeus  Holistic Universe on David Bohm’in luoma teoria, joka on hyvin lähellä tämän kirjan HUT-teoriaa.

Holistinen Tiede, Henkitiede  Holistic Science, Mental or Spiritual Science tai monen mielestä vain Henkinen Tieto Mental Knowledge on nimitys kaikille niille yrityksille, jotka pyrkivät filosofisesti tai tieteellisyyttä lähestyvin keinoin selittämään henkimaailman ilmiöitä. Minun kirjoitukseni ovat juuri holismia, vaikka itse käytän mieluummin sanaa harmoninen. Ks Metafysiikka.

Homeopatia  Homeopathy on lääkintämenetelmä, jossa tehoava aine laimennetaan niin pitkälle, että sitä ei enää molekyylitasolla ole lainkaan. Veteen jää ainoastaan aineen värähtelyt, jotka vaikuttavat kuten itse aine, mutta aineen molekyylitason haitat saadaan eliminoitua.

HUT, Harmonisen Universumin Teoria HUT, Harmonic Universum Theory on Kaiken Teoria Theory Of Everything, TOE, joka perustuu tämän kirjan luomaan Harmoniseen Maailmankuvaan.

Hyvyys  Goodness on hyvän harmonian tuottamaa positiivista energiaa. Mitä korkeampaa (taajuudeltaan) energiaa, sitä enemmän siinä on hyvyyttä. Täydellinen energia, Jumalan Rakkaus on absoluuttinen hyvyys.

Idea Idea on mielenkiintoinen havainto, ajatus tai oivallus. Platonin idea eli muoto tarkoittaa yksilöiden yhteistä, alkuperäistä, Jumalan luomaa mallia tai ajatusta, joka on kaikkien esineiden ja käsitteiden ainut todellinen olemus, siis jokaisella omansa. Esineen muut kappaleet ovat vain näennäisversioita tuosta alkuperäisestä ideasta. Filosofit kiistelevät onko kaikilla käsitteillä ideaa. Minusta Platonin idea on se henkienerginen kooste, joka kaikilla esineillä ja käsitteillä todella on ja se voi olla Jumalan ajatus tai myös alemman hengen luoma ajatus. Myös ihminen voi luoda ideoita ja vaikka ne olisivatkin jo jonkun aikaisemmin luomia, syntyy niistä uusi energiakooste, joka vahvistaa alkuperäistä ajatusta eli ideaa.

Ihmisen Kartta   Man’s Map kuvaa ihmisen kehoja ja minkälaisia energioita eri tasoille liittyy. Samoin miten ihmisen järki, mieli ja sielu sijoittuvat taajuusskaalassa. Ihmiselämän Kartta Man’s Lifemap kuvaa niitä polkuja, jotka johtavat täydelliseen harmoniaan tai totaaliseen epäharmoniaan (mielenvikaisuuteen).

Inflaatio Inflation on nimitys tapahtumalle Alkuräjähdyksen alkuvaiheessa, noin välillä 10-35 - 10-33 sekuntia, jolloin laajentuminen tapahtui valoa nopeammin. Hiljan on esitetty väite, että tuon tapahtuman aiheuttivat Pimeän aineen hiukkaset, ns Inflatonit, jotka matkaavat valoakin nopeammin. Samalla se aiheutti tihentymien ja harventumien muodostumista, joista myöhemmin syntyivät painovoiman vaikutuksesta massatihentymät ja sittemmin galaksit ja tähdet. Inflaatio ja sen kesto määräsivät hyvin pitkälle aika-avaruuden rakenteen ja aineen määrän. Sen katsotaan olevan myös 'syypää' nykyiseen kiihtyvään avaruuden laajentumiseen. Tämä kaikki on voitu laskea ns Taustasäteilyn mittauksista. Se on nykyisin mikroaaltoalueella tapahtuvaa fotonien liikettä, joka oli alunperin oranssia valoa.

Informaatiohiukkanen, Tietohiukkanen Information Particle, Data ~, ks Fitoni ja Iv-hiukkanen.

Informaatiokenttä, Torsio~, T-~  Information Field, Torsion ~, T-~ on tärkeä osa uutta mielenkiintoista fysiikan teoriaa, joka mm. olettaa, että informaatio- tai tietohiukkanen eli fitoni, liikkuu informaatiokentässä miljardikertaisella valonnopeudella.

Inkarnaatio  Incarnation on hengen 'alistuminen' aika-avaruuden kansalaiseksi. Tavallisesti kyseessä on Yliminän ajatuksella luoma persoonallisuus, hengen fyysinen eli maallinen vaellus. Korkeammat henget voivat inkarnoitua henkimaailman eri tasoille.

Intuitio  Intuition on vaistomaista, tiedostamatonta ajattelua tai toimintaa. Teosofia pitää sitä Yliminän opastuksena samoin kuin eläinten vaisto on niiden laumahengen tuomaa kokemukseen perustuvaa ohjausta.

Ioni  Ion on ionisoitunut hiukkanen tai materiaali johtuen sen sisäisestä epäharmoniasta. Sen ominaisvärähtelyiden vaikutus ympäristöön tapahtuu epäsymmetrisesti eli toispuoleisesti. Lähes kaikilla vaikutuksilla on vastaavanlaista epäsymmetriaa täällä epätäydellisyydessä ja niitä voidaan kutsua jossain suhteessa ioneiksi. Kokonainen ihminen voi olla joltain ominaisuudeltaan ioni, joka hakee vastaparia löytääkseen tasapainon. Fysiikassa se liitetään vain sähköisesti varautuneisiin hiukkasiin, atomeihin tai molekyyleihin. Elektronien ylimäärä merkitsee negatiivista varausta, hengentieteessä positiivista energiaa. Ks Positiivisuus ja PH-arvo.

Ionisaatio  Ionization on hiukkasen, materiaalin tai jopa ihmisen varautumista positiivisella tai negatiivisella energialla. Ionisoitumista tapahtuu monella tasolla, iv-hiukkasten epäsymmetria on erisuuntiin eri taajuudella tai voimakkuudella tapahtuvaa värähtelyä. Alkeishiukkasten symmetriaa kuvaa Spin-suure, joka soveltuu osin myös iv-hiukkasille. Elektronilla, atomilla ja molekyyleillä kyseessä on sähköinen varautuminen. Harmonian määrä vähentää epäsymmetriaa ja siten pienentää ionisoitumista. Kaikki ihmisten ominaisuudet johtuvat eri vaikutusten epäsymmetriasta, ominaisvärähtelyjen monimutkaisista kompinaatioista.

Iv-hiukkaset, Informaatio- eli Vaikutushiukkaset Ii-particles, Information or Influence Particles muodostuvat energiaerojen täydelliseen energiaan synnyttämistä Tiivistymistä Condensates ja/tai Harventumista  Thinnings, jotka näyttävät hetkellisesti oikeilta hiukkasilta. Värähtelyn tahdissa kuitenkin tiivistymän kohdalla on pian harventuma ja vieressä tiivistymä. Tiivistymiä ja harventumia on isommalla alalla kuitenkin aina sama määrä muodostaen useita kertaluokkia suurempia Tiivistelmiä  Bunches of Condensates ja/tai Harvennelmia  Bunches of Thinnings niin kauan kuin värähtely niitä ylläpitää. Ne ovat niin mitättömiä, että niiltä puuttuu hetkellinenkin massa (ne voivat omata painovoimavaikutuksia), siksi ne ovat materiaalisen aika-avaruuden ulkopuolella, näkymätöntä eli 'pimeää' energiaa (ainetta), mutta niiden tiivistymien luonteesta riippuen informaatio tai vaikutus leviää aika-avaruudessa jopa miljardikertaisella valon nopeudella. Suurimmat iv-hiukkaset voivat synnyttää sähkömagneettisia aaltoja, kuten valoa, mutta itse valona näkyvät hiukkaset, fotonit kuuluvat materiaaliseen aika-avaruuteen tai juuri Henkimaailman ‘portille’. Ks Vuorovaikutushiukkaset.

Jalostaminen  Ennobling, Refinement on energiavärähtelyjen, hiukkasten, jopa materiaalin tai ihmisen harmonisuuden kasvattamista. Energiaerot pyrkivät luonnostaan tasapainottumaan, mutta prosessia voidaan nopeuttaa monin eri tavoin. Materiaalin hakeutuminen monimutkaisempiin muotoihin on luontaista jalostumista, paluuta kohti täydellistä energiaa. Organismeja ja ihmistä sen huippuna, voidaan pitää materiaalin jalostusketjuun kuuluvana, sopivissa olosuhteissa syntyneenä ja sitä edelleen toiminnallisesti nopeuttavana tekijänä.

Jeesus on epäilemättä korkein henki, joka on maan päällä elänyt. Urantia-kirja puhuu vallan Jumalan pojasta (ja Enkeli Mikaelista), joka on suvereeni hallitsija tässä avaruuden kolkassa kaikkiaan noin 10 000 asutulle planeetalle. Näitä vastaavia Jumalan Poikia olisi myös tuo noin 10 000 koko aika-avaruudessa. Hänen piti inkarnoitua seitsemälle eri Häntä alemmalle olevaisuuden tasolle, joista fyysinen on matalin ja siten viimeinen ja vaikein. Vasta tämän jälkeen Hän saavutti suvereenisuutensa. Kristinusko on antanut Jeesuksen elämälle tai oikeastaan Hänen kuolemalleen erityismerkityksen. Hän on meidän Pelastaja synneistämme, ks Armo, veriuhri, jonka Jumalan oikeudenmukaisuus olisi vaatinut, jotta HÄN voisi ottaa meidät vastaan Taivaaseen. Tällainen uhrin vaatimus tuntuu kuitenkin huonosti sopivan rakastavalle Taivaan Isälle. Tuskinpa HÄN sitä oli vaatimassa, mutta Jeesuksen toimiminen näennäisesti 'viimeisenä' uhrina mahdollisti pakanallisten uhrimenojen loppumisen ihmiskunnan historiassa. Aika hyvin tässä on onnistuttukin. Sen sijaan on tärkeätä huomata, että Jeesus jätti meille hyvän energian pankkitilin, josta voimme lainata kompensaatiota Karman laille ja maksaa sinne sitten takaisin korkojen kanssa, kun olemme päässeet ongelmiemme yli.

Jumala God on jotain niin täydellistä ja suurta, mitä emme voi käsittää. Voidaan perustellusti kysyä, miten fysiikan tai kosmologian teoria voi edes yrittää päätellä jotain Jumalasta. HUT'in lähtökohta on, että kaikki on lähtöisin Täydellisyydestä eli Absoluutista ja siitä voidaan jo päätellä melko paljon. Vaikka ihminen on epätäydellinen, täytyy Jumalan olla edelleen täydellinen. Koska Aika-avaruus on epätäydellinen, täytyy Jumalan, sen Luojan olla suurempi. Jos Jumala on joka suhteessa täydellinen, aika-avaruus ei ole edes osa Häntä. Hän kyllä vaikuttaa ja on läsnä aika-avaruudessa luomiensa Henkien kautta. Hänen voimansa täytyy olla niin suuri, että se hetkessä pakottaisi materiaalin takaisin täydelliseksi. Eri tasoilla toimivat henget omaavat sopivat voimat juuri omalle tasolleen ja Henkien hierarkia takaa kuuliaisen yhteyden Jumalaan. Kuka on sitten aika-avaruuteen kuuluva suurin Henki? Häntä voimme luonnostaan Jumalan Pojaksi, joka on kehittymässä kohti Täydellisyyttä. Eri uskonnot ovat nimenneet Jumalaksi tai oikeammin jumaliksi näitä alemman tason henkiä, jopa luonnonvoimia, Aurinkoa jne. Hindulaisilla on 330 miljoonaa jumalaa ja niihin kuuluvat juuri edellä mainitut ja lisäksi ne, joita kristityt kutsuvat Pyhimyksiksi. Kaikki ovat yhtä oikeassa, kyse on vain siitä, kuinka pitkälle kohti kaikkein Täydellisintä uskallamme ajatella. Täydellisyys voi sisältää vielä useitakin Jumalia, joilla on oma hierarkiansa, mutta siitä emme todellakaan voi tietää mitään. Ks Kolmiyhteinen Jumala.

Jumalan Poika Son of God on koko Aika-avaruuden suurin Henki. Urantia-kirja käyttää nimitystä Iankaikkinen Poika Eternal Son. Usein Jumalan Pojiksi sanotaan aika-avaruuden osa-alueiden, Paikallisuniversumeiden päähenkiä, jollainen Urantia-kirjan mukaan Jeesuskin (tai Kristus) olisi ollut ja on edelleen. Näiden lukumääräksi ilmoitetaan 10 000 ja jokaisella olisi hallittavanaan tähtijoukko, johon kuuluu 10 000 asuttua planeettaa. Urantia-kirja puhuu Luoja-Pojista Creator Sons. Kun Jumala loi aika-avaruuden, Hän samalla synnytti Hengen, jolle antoi tehtäväksi hoitaa ja kehittää sitä. Tämä loi puolestaan alempia henkiä, jotka saivat osa-alueita hallittavakseen jne. Me ihmiset olemme alimman eli fyysisen pään henkiä, jotka kuuluvat kuitenkin kokonaisuuteen. Meidänkin henkinen kehitys vie koko aika-avaruutta eteenpäin kohti Täydellisyyttä. Olemme jo nyt kuin soluja Jumalan Pojan kehossa. Ks Kolmiyhteinen Jumala.

Jälleensyntymä Reincarnation on hengen ’paluu’ uuteen fyysiseen kehoon. Voiko ihminen selvitä yhdellä elämällä on niitä suuria elämän tarkoituksen peruskysymyksiä? Siihen tämän kirjoittaja lähti hakemaan vastausta, mutta on vieläkin, n 40 vuoden pohdiskelun jälkeen hieman epävarma. Ilman riittävää henkistä kehitystä henkinen tietoisuutemme (sielu) jää torsoksi, eikä pysty tietoisesti kehittämään itseään edelleen ilman fysikaalisen kehon tukea. Onko Jumalan Armo tai Yliminä tämä tarvittava tuki? Ei liene huono asia uskoa niin, mutta silti ihmisellä täytyy olla halu kehittyä henkisesti. Jos se ei tapahdu tässä elämässä, sen pitää tapahtua ns taivasvaiheissa. Mutta ainakin joidenkin toivottomien tapausten lienee pakko hakea tarvittavaa kehitystukea uudella elämällä ihmisenä. Meidän kehitys mitä ilmeisimmin käsittää jo nyt lukuisia alkeellisempia elämänmuotoja aivan kuten ihmisen fyysisen kehon kehittyminen on tapahtunut alkeellisemmista muodoista lähtien ja kestänyt satoja miljoonia vuosia. Yliminä on ollut koko ajan tämän kehityksen moottorina ja saattaa jatkaa aina maapallon täydelliseen henkistymiseen asti. Urantia-kirja selvästi kieltää jälleensyntymisen, mutta niinhän Teosofiakin, jos ajatellaan ihmisen persoonallisuutta.

Järki, Äly  Reason, Intellect on meidän prosessorimme, rationaalinen Päivätietoisuutemme, jolla me analysoimme aistihavaintoja, kokemuksia, muodostamme käsitteitä ja tietysti suoritamme laskutoimituksia. Se on pääasiassa sähkökemiallista aivokapasiteetin käyttöä, siis fyysisen ja elämän kehon tasolla tapahtuvaa. Teosofia sanoo kaiken ajattelun tapahtuvan Mentaalitasolla. Riikonen näkee älyn mentaalisena kykynä ja Filosofin järki menee yli Ymmärryksen. Minä näen järjen olevan meidän syntymälahja, sähkömagneettinen käyttöväline samalla tavoin kuin jalkamme tai kätemme, jotka paranevat jonkin verran, mitä enemmän niitä käytetään. Mutta järki tai äly ei voi koskaan tavoittaa viisaan miehen ymmärrystä. Kun järkeen lisätään Henki tai Sielu käyttäjäksi, mikä on välttämätöntä, voidaan puhua ymmärryksestä, joka vähitellen kehittyy oppimisen myötä kokonaan mentaalitasolle Viisaudeksi. Äly on järki + Muisti. Järkevyys on arkikielessä ymmärryksen synonyymi. Ks Äly, Ajattelu, Mieli, Ymmärrys, Viisaus ja Nerous.

Kaiken Teoria  Theory of Everything (TOE) on vielä laajempi kuin Grand Universal Theory, GUT, joka pyrkii yhdistämään fysiikan neljä perusvoimaa. TOE sisältää myös Henkimaailman 'mystiset' ilmiöt. Kehittämäni Harmonisen Universumin Teoria, HUT, pyrkii olemaan juuri varteenotettava TOE.

Kaikkeus, Kosmos Universum (of Universums), Cosmos sisältää koko Äärettömyyden, Perusmaailmankaikkeuden, jonka osanen Aika-avaruus eli ihmisen tuntema Maailmankaikkeus on. Ks Absoluutti ja Täydellisyys.

Karma  Karma on kohtalon eli syyn ja seurauksen laki. Mitä teet muille, sen saat itse takaisin korkojen kera, niin hyvässä kuin pahassakin. Hammas hampaasta, silmä silmästä tai ropo rovosta, leipäpala leipäpalasta jne. Karman velka voi seurata meitä pitkään, jopa useita jälleensyntymiä, kunnes se on täytetty. Sitä on mahdoton paeta, mutta Jeesus opetti, että hyvällä teolla voimme kompensoida huonoa karmaa. Kannattaa muistaa, että kiittäminen, anteeksipyyntö ja anteeksianto ovat erinomaisen hyviä tekoja, samoin vilpitön epäitsekäs rukoilu. Toisaalta jos meillä on anteeksipyydettävää tai -annettavaa, emmekä pyydä tai anna, keräämme huonoa energiaa niskaamme, joka voi pahimmillaan synnyttää mielenvikaisuutta, ks Skitsofrenia.

Kausaalikeho, -henki  Causal body, ~ spirit on Mentaalikehon energioita seuraavaksi hienompaa. Sillä ei ole muotoa, vaan ne ovat aaltomaisen värähtelyn muodostamia iv-hiukkaskoosteita, välissä palasia täydellistä energiaa. Sen energiat voivat olla vaikka yhden ainoan atomin sisäiset värähtelyt, jolloin tuo atomi tai useampikin muodostavat fyysisen kehon, yhteyden tiettyyn aikaan ja paikkaan. Atomiin sitoutuneet iv-hiukkaset harmonisine säteilyineen, jotka korkeammissa ulottuvuuksissa ylettyvät paljon fyysisen atomin ulkopuolelle, sisältävät Hengen tietoisuuden, joka on siis ihmisen normaalia tietoisuutta korkeampi. Kausaalihenkeä voidaan pitää alimman tason itsenäisenä ja tietoisena henkiolentona. Samalla se on ylin henki, joka voi olla suorassa yhteydessä materiaalisen maailman kanssa. Näitä lienevät mm Suojelusenkelit ja Henkioppaat. Teosofia määrittelee, että kausaalikeho on Henkinen Sielu, Buddhi- eli Tietokeho Spiritual Soul, Buddhi or Information Body, joka ei ole objektiivinen eikä subjektiivinen. Vielä hienompia henkimaailman energiatasoja, jotka ovat jo pitkälle yhdistyneet Kaikkeuteen (näiden hengillä ei ole kehoa eikä muotoa, vaan ne ovat laaja-alaista ’aaltoliikettä’), on itämainen tietämys nimennyt seuraavasti: Buddhinen (huom Teosofiassa sama kuin kausaalinen), Nirvaaninen, Paranirvaaninen ja Mahaparanirvaaninen. Yliminä lienee jotain näistä hienommista energiatasoista, mistä se ’kurottelee’ vaikutustaan kohti alempia ja karkeampia tasoja käyttäen usein välitasojen henkiä välittäjinään.

Keho, Ruumis  Body on kehittyvän hengen paikka- ja aikakoordinaatit, yhteys ja side aika-avaruuden tiettyyn ulottuvuuteen. Se on älykkäästi rakentunut monimutkainen energiakooste, joka pystyy sitomaan ja käyttämään jopa jalostamaan hienommaksi oman tasonsa energiaa. Alimman eli Fyysisen kehon omaavalla ihmisellä on tavallisesti kolme hienompaa kehoa: Elämän (Vitaali-), Astraali- (Tunne-) ja Mentaali- (Henki)keho. Tietoisuus ja Persoonallisuus rakentuu näiden kaikkien yhteistoiminnasta. Päivätietoisuus (Tunne ja Järki) rakentuu sähkökemiasta, henkinen (todellinen) tietoisuus (Sielu tai Ymmärrys) muodostuu alkuun astraalikehon energioista, mutta siirtyy toivottavasti elämän aikana vähitellen mentaalikehon puolelle kohti Viisautta. Eläimiltä mentaalikeho puuttuu, kasveilta myös astraalikeho. Luonnonhengillä ja Enkeleillä alin keho on astraalikeho.

Kehyskertomus, Vertauskuva, Metafora  Frame Story, Parable, Metaphor on vaikeiden abstraktien asioiden pukemista kansanomaiseen, tavalliseen kokemuspiiriin kuuluvien käsitteiden avulla. Yhteydet kehyskertomuksessa ovat selviä ja tuttuja, joita voi sitten sovittaa vastaavasti vaikean asian ymmärtämiseen. Esim. elämän tarkoituksen voi kuvata vuorikiipeilyn avulla. Teoriat ovat tieteellisiä kehyskertomuksia.

Kemiallinen reaktio  Chemical Reaction nähdään sopivien aineiden tai molekyylien (ionien) yhtymisenä. Kyse on kuitenkin sähkömagneettisesta epäsymmetriasta, atomin elektronikehien vajavuudesta tai 'ylimäärästä'. On pystytty tieteellisesti todistamaan (Benveniste), että kemiallinen reaktio tapahtuu, vaikka aine korvataan sen sähkömagneettisella värähtelyllä ja sekin voidaan vielä korvata vastaavan taajuisilla ääniaalloilla. Tiedemaailma kiistelee tästä, homeopatian oikeellisuuden todistavasta kokeesta, jonka kaksikin tahoa on onnistunut aikaansaamaan, mutta joka epäonnistui, kun sitä yritettiin suurella ryhmällä erityiskontrollissa (epäuskoisten vastavoimalla). Epäonnistunutta yhtä koetta uskotaan kuitenkin enemmän kuin tiedemiesryhmän useaan kertaan huolella toistamia kokeita.

Kenttä (Energia~)  Field (Energy ~) on paikoillaan pysyvää aaltoliikettä, joka ulottuu koko aika-avaruuteen sopivien vuorovaikutushiukkasten välittämänä, kun taas yksittäinen hiukkanen on tiettynä hetkenä tietyssä paikassa liikkuen jonomuodossa. Sähkömagneettiset kentät vaimenevat etäisyyden kolmanteen potenssiin, kun taas painovoimakenttä toiseen potenssiin.

Kietoutuminen  Entanglement on kvanttiteorian tuoma mystiseksi luokiteltu ilmiö, jossa saman historian omaavat fotonit ovat yhteydessä toisiinsa niin, että jos yhden spin- suunta muutetaan, toistenkin spinit muuttuvat välittömästi vastaavanlaisiksi. Tämä selittyy sillä, että fotonit kuuluvat samaan aaltorintamaan tai säteilykenttään, joka välittää tiedon muutoksesta. Tiedon välittäjiä voidaan pitää kertaluokkaa pienempinä iv-hiukkasina. Niiden luoman vaikutuskentän voidaan puolestaan katsoa muistuttavan magneettikenttää, sen vaikutus vain ilmenee hienommalla energiatasolla, joka toistaiseksi havaitaan ainoastaan fotonin spinin kääntymisenä.

Koherenssi  Coherence on yhtä taajuutta ja vaikutusta sisältävää aaltoliikettä, joka skaalautuu hyvin. Painovoima on hyvä esimerkki tällaisesta energian välityksestä, siksi se leviää niin kauas.

Kolmiyhteinen Jumala Triune God on Jumala, Jumalan Poika ja Absoluutti. Tällä tarkoitetaan yhtä ja ainutta Jumalaa, Pääjumalaa Main God, joka on luonut Aika-avaruuden, jonka päähenki on Jumalan Poika ja kaikki ovat osia Absoluutista, Täydellisyydestä, Perusmaailmankaikkeudesta. Meidän näkökulmasta Absoluutti ja Pääjumala ovat sama asia. Jumalan Poika eli aika-avaruus on kehittymässä kohti Täydellisyyttä, mutta ei vielä ole Absoluutin täysvaltainen jäsen. Urantia-kirja käyttää nimityksiä: Jumala, Iankaikkinen Poika Eternal Son ja Ääretön Henki Infinite Spirit.

Koordinaatit  Coordinates ilmoittavat pisteen paikan ja ajan aika-avaruudessa. Maapallon pinnan koordinaatit määräytyvät leveys- ja pituusasteiden mukaan, aika lasketaan päivämääränä vuosia ja päiviä Jeesuksen oletetusta syntymästä. Kellonaika lasketaan Maapallon pyörähdyksestä akselinsa ympäri suhteessa Aurinkoon. Fyysinen keho on myös sen henkikehon muoto ja paikka aika-avaruudessa.

Kontemplaatio  Contemplation on ajatuksen keskittämistä esineen tai abstraktin asian eri ominaisuuksien analysointiin. Yksi mietiskelyn, Meditoinnin muoto. Teorioiden pohdiskelu on kontemplaatiota.

Kosmologia  Cosmology tutkii maailmankaikkeuden rakennetta, syntyä ja kehitystä. Tähtitiede eli Astronomia voidaan nähdä joko omana erillisenä tieteenä tai osana Kosmologiaa. Astrologia oli ennen samaa ja arvostettua astronomiaa, mutta luetaan nykyisin Henkitieteisiin, Metafysiikkaan eli epäeksaktiksi tiedoksi.

Kosmos  Cosmos, ks Kaikkeus.

Kristosofia  Christosophy, 'Kristuksen viisaus' eli tieto, joka sisältyy Häneen. Se on Rudolf Steinerin luoma käsitys Kristuksesta Jumaluutena, joka vaikutti ja opetti ihmisiä Jeesus nimisen miehen kautta. Kristus olisi asettunut Henkenä Jeesukseen vasta, kun Johannes Kastaja hänet kastoi ja Jeesuksen julkinen opetuskausi alkoi. Pekka Ervast määrittelee: "Jeesus oli ihminen, Kristus on Jumalan Poika, Jeesus oli yksilö, Kristus kuuluu koko ihmiskunnalle". Siten Jeesus ei olisi syntynyt neitseellisesti eikä ole esivalittuja pyhiä, jotka vain pelastuvat. Alkuun teosofistit näkivät Jeesuksen ja Kristuksen yhtenä ja samana henkilönä, joka saavutti henkisen Mestarin tason, ehkä Hän oli suurin koskaan elänyt. Useat teosofistit lienevät tänä päivänä kuitenkin omaksuneet Kristosofian pääperiaatteet. Kristuksen opetuksia, myös Vuorisaarnaa, tulee noudattaa jokapäiväisessä elämässä, 'elää Kristusta todeksi'. Sen tulee olla kuitenkin 'elävää', dynaamista ja muuttuvaa henkistä kasvamista. Passiivinen Fundamentalismi on siitä kaukana.

Kuolema  Death on fyysinen luonteeltaan, kun henki (sielu) jättää fyysisen kehon. Aluksi jätetään Fyysinen keho, jonkin ajan kuluttua (pari viikkoa) Elämän keho, sitten Astraalikeho (2 - 50 vuotta) ja lopuksi myös Mentaalikeho, mihin voi mennä jopa 2000 ihmisen vuotta. Tuo aika kuluu eri tasojen energioiden työstämiseen seuraavalle tasolle ja lopulta osaksi Yliminää. Kuolema ei siis ole lopullista, mutta Persoonallisuus lakkaa olemasta yksilö, kun sen kokemukset liittyvät Yliminään ja tulevat perustaksi seuraavalle Yliminän inkarnaatiolle. Henkinen kuolema on lopullista ja voi tapahtua, jos Yliminä hylkää kokonaan ihmisen läpeensä pahaksi muuttuneen hengen, jonka aikaansaamat energiat ovat silloin korkeintaan astraalisia luonteeltaan. Ei vain yksilöt, vaan myös organismien muodostamat yhteisöt voivat 'kuolla'. Kasvi- tai eläinlajin ekologinen lokero muuntuu niin nopeasti, ettei laji pysy perässä ja seuraa sukupuuttoon kuoleminen. Kokonainen kulttuuri voi menettää elinvoimansa ja tuhoutua. Tilalle tulee kuitenkin yleensä jotain, mikä on kehittyneempi ja paremmin varustautunut olemassa oleviin olosuhteisiin. Vastaavat lauma- ja yhteisöhenget ilmeisesti saavat samalla mahdollisuuden lepovaiheeseen ja pääsevät sen jälkeen johonkin parempaan. Planeetat, tähdet ja galaksitkin kuolevat tai yhdistyvät suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Valitettavan paljon on myös tarpeetonta henkistä kuolemaa. Kun usko dogmatisoidaan, siltä viedään sananmukaisesti henki. Elävä dynaaminen kehittyvä usko taantuu paikalleen ja tukahtuu. Kun filosofi formuloi jonkin asian, se on aivankuin aitojen pystyttämistä, jotta muuttumista ja edistystä ei pääsisi tapahtumaan. Länsimainen kulttuuri on todellinen henkisen laiskuuden kehto, joka systemaattisesti tappaa kaiken henkisen kasvun, ihmisten Vertikaalisen ajattelun Horisontaalista, teknistä soveltamista suosien. Lasten luontainen henkinen vireys kuolee jo varhain nykyisen koulusysteemin rattaissa.

Kvantti  Quantum on vuorovaikutushiukkasen, fotonin, mukanaan kuljettaman energian suuruus. Se on pienin energiamäärä, jolla säteily ’imeytyy’ aineeseen (yksittäiseen atomiin) tai jolla aine säteilee energiaa. Energiakvanttia kuljettava fotoni näkyy valona.

Kvanttimekaniikka (~fysiikka)  Quantum Mechanics, (~ Physics) on Planckin kvanttiteoriasta ja Heisenbergin epätarkkuusperiaatteesta rakennettu teoria, joka koskettaa aineen pienimpiä hiukkasia.

Kvanttiperiaate  Quantum Principle kertoo, että valo tai mikä tahansa klassisen fysiikan teorian mukainen aaltoliike on aineen kanssa vuorovaikutuksessa vain kvantteina, eräänlaisina pakkauksina, joiden energiamäärä riippuu taajuudesta. Ks. dualismi.

Kvarkit  Quarks ovat nykyisin pienimpiä tunnettuja alkeishiukkasia, jotka tuntevat (reagoivat) vahvan ydinvoiman ja joilla on sähkövaraus. Niitä on kuutta eri tyyppiä, mutta vain kahden tiedetään muodostavan pysyviä hiukkasia. Protoni ja Neutroni muodostuvat kolmesta yhteenliittyneestä kvarkista.

Laatu  Quality määräytyy materiaalin atomeihin ja molekyyleihin sitoutuneiden iv-hiukkasten harmonisuudesta. Mitä tasapainoisemmassa suhteessa kaikki ainekset ovat, tai mitä paremmin jokin asia on valmisteltu ja tuotettu, sitä korkeammat värähtelyt lopputulos saa ja sitä laadukkaampi se silloin on. Fyysinen laatu ei vielä kerro kaikkea henkisestä puolesta (Aurasta).

Laumasielu, -henki  Group Soul, ~ Spirit on kasviheimojen tai eläinlajien yhteinen mentaalikeho. Se vastaa ihmisen henkikehoa, mutta on paljon laajempi, koska se sisältää kaikki ko eläinlajin astraalikehot. Se on samalla tavoin kehittyvä Sielu, jonka yläpuolella on Yliminä. Eläinlajin kuoltua sukupuuttoon, sen laumasielu vapautuu fyysisestä maailmasta aivan samoin kuin ihmisen sielukin ja pääsee 'lepäämään' ennen seuraavaa inkarnaatiota.

Leptonit  Leptons ovat alkeishiukkasia, jotka omaavat sähköisen varauksen. Tärkein edustaja tästä kuuden ryhmästä on Elektroni.

Liike-energia  Kinetic energy on aika-avaruuden perusenergiamuoto. Täydellinen energia on vapaa ajasta ja tilasta eli se liikkuu kaiken aikaa äärettömällä nopeudella ehtien kaikkialle. Kun se muuttuu epätäydelliseksi eli 'putoaa' ajan ja tilan 'valtakuntaan', se menettää nopeuttaan ja sen ääretön liike-energia muuttuu erilaisiksi voimavaikutuksiksi energian tiivistymisen myötä. Pienimmät eli hienoimmat muodot syntyvät ensin. Gravitoni edustaa selvästi hienointa tuntemaamme voimaa eli Painovoimaa, sitähän ei ole hiukkasmuodossa edes vielä voitu havaita. Sitten seuraavat Heikko- ja Vahva ydinvoima, joiden Välittäjähiukkaset, Bosonit ja Gluonit, on tunnistettu. Sähkömagneettista voimaa välittävät Fotonit, oikeastaan sen magneettista komponenttia ja itse sähköä Elektronit ja Protonit sekä niiden yhdistelmät, joissa esiintyy myös Neutroneja, kuten Gamma-hiukkaset ja monenlaiset ionit. Kaikki massalliset hiukkaset ovat mukana synnyttämässä törmäilyillään kaikkein karkeimpia tuntemiamme energiamuotoja, joita kutsumme Lämmöksi ja Paineeksi. Kaikki ovat siten vain liike-energian eri muuntumistuloksia. Palautuminen takaisin täydelliseksi energiaksi täytyy siten myös tapahtua liike-energian kasvamisella kohti ääretöntä. Tätä prosessia edustavat Mustat aukot.

Luonto  Nature on yleisilmaisu kaikesta fyysisen ja orgaanisen aineen yhteisilmentymistä. Kivi-, kasvi, eläin- ja ihmiskunta kuuluvat kokonaisuudessaan materiaaliseen luonnonosaan. Toinen puoli on puhtaasti henkistä energiaa, luonnonvoimia tai -henkiä, jotka muodostavat oman Henkien hierarkian osana Enkelikuntaa.

Luovuus  Creativity on kombinaatio mielikuvitusta ja intuitiota = taiteilija. Hyödyllisesti luova = keksijä, joka tarvitsee lisäksi ns talonpoikaisjärkeä ja kokemuskin on hyvästä. Tämä toiminne sijaitsee vahvasti tunnealueella, mutta sitä voi ohjata sopivan löyhästi ymmärryksellä jopa järjellä. Ymmärrys tuo Vertikaalista Ajattelua eli ulottuvuutta Järki taas Horisontaalista. Luovuus on tärkeä elementti Henkiselle kasvulle.

Lämpötila, Lämpö, Kuumuus Temperature, Warmth, Heat on pseudosuure, joka esiintyy yhdessä paineen kanssa ja on verrattavissa massaan ja voimaan. Tunnemme sen alkeishiukkasten, molekyylien ja atomien törmäilyn aiheuttamana makroskooppisena lämpövaikutuksena. Liike-energia muuttuu lämmöksi ja päinvastoin, mutta varsinaistä lämpöenergiaa tai -voimaa omien vuorovaikutushiukkasten muodossa ei ole olemassa. Lämpö virtaa aina kuumasta kylmään, samoin kuin aika 'virtaa' aina eteenpäin. Energiavärähtelyjen kaaos, joka synnytti ensin iv-hiukkaset ja sitten alkeishiukkaset, on oltava myös kuumuuden 'äiti'. Iv- ja alkeishiukkasten (myös atomit ja molekyylit) luovuttama liike-energia toimii siten kaikkien perusvoimien ja niiden seurannaisvoimien perustana. Kun atomit syntyivät, tarvittiin melko suuri paine ja kuumuus, mutta se oli jo melkoisesti jäähtynyt maksimistaan, jossa alkeishiukkaset muodostuivat. Iv-hiukkasten törmäilystä syntyviä uusia tiiviimpiä iv-hiukkasia emme pidä lämpönä, vaan omina vaikutuksinaan, jotka eivät välttämättä tunnu materiaalien valtakunnassa.

Maailmanjärjestys  The Scheme of Things on yleisessä puheessa käsitetty todelliseksi maailmankaikkeuden rakenteeksi ja sen sisältämien voimien keskinäisistä suhteista. Tämän ihminen haluaisi tietää, mutta toistaiseksi on tyydyttävä tieteen muodostamaan Maailmankuvaan  World-view ja kunkin ihmisen itse luomaan Maailmankatsomukseen  Ideology, joka voi sisältää aineksia tieteestä, uskonnoista ja persoonallisista uskomuksista tai vakaumuksista, jotka perustuvat omakohtaisiin kokemuksiin. HUT on siten ns 'sävelletty' tai 'runoiltu' maailmankuva (kirjan osa 2), joka antaa hyvän pohjan varsin perusteellisen maailmankatsomuksen luomiseen (osa 3). Siitä voi olla vielä matkaa maailmanjärjestykseen, jollaisen Urantia-kirja pyrkii antamaan.

Madonreikä  Worm Hole on ’science fiction’ -ilmaisu aikaskaalassa mahdollisesti esiintyville epäjatkuvuuskohdille (Singulariteetti), joista voisi ’pujahtaa’ menneisyyteen tai tulevaisuuteen. Neljäs geometrinen ulottuvuus voisi myös yhdistää kaukaisia etäisyyksiä. HUT-teorian mukaan aikamatkaaminen on mahdollista vain lähes täydellisille hengille, kuten matkaaminen galaksien välisessä avaruudessakin. Neljäs ulottuvuus kuitenkin poistaa suunnat ja yhdistää siten samalla etäisyydellä eri suunnissa (pallopinnalla) olevia pisteitä, mutta se ei onnistu materiaalille, vaan vasta astraalienergia mahdollistaa sen.

Makrobiotiikka  Macrobiotics on japanilaisen Michio Kushi’n luoma ravinto-oppi tai filosofia, jonka mukaan ruoka-aineiden kasvatus- ja käsittelytavat vaikuttavat merkittävästi lopullisen aterian laatuun. Myös kokin mieliala välittyy ruoan laatuun henkisenä energiana.

Magnetismi Magnetism on sähkömagneettisten ilmiöiden toinen komponentti. Sähkövaraus synnyttää sähköisen kentän, jota välittävät elektronit. Elektronien liike, sähkövirta, aiheuttaa puolestaan magneettikentän, jota ilmeisesti välittävät fotonit, jotka eivät sisällä 'valokvanttia'. Magneettisuus on perusteiltaan kuitenkin huonosti tunnettu, kuten painovoimakin, vaikka sen vaikutus hallitaan laskennallisesti hyvin. Magneettikenttä on dipolaarinen eli sillä on kaksi vastakkaista napaa, nielua, joihin voimalinjat päättyvät. Jos toinen napa 'leikataan' (materiaalisesti) pois, se jää edelleen paikoilleen, vaikka sen kohdalla olisi tyhjiö edellyttäen, että sen aiheuttava sähkövirta pääsee kulkemaan samaa rataa. On myös stabiilia magnetismia, joka syntyy, kun sähköisiä dipoleja omaava aine kiteytyy ja jähmettää dipolaariset ionit vallitsevan magneettikentän suuntaan. Magnetiitti on voimakkain luonnossa esiintyvä tällainen mineraali. Jos siitä muodostuvasta kappaleesta leikataan toinen puoli pois, molempiin muodostuu kaksoisnapasysteemi. Maapallo on yksi suuri magneetti johtuen sen sisäisistä sähkövirtoja synnyttävien nestemäisten mineraalien liikkeestä, ns konvektiovirroista, jotka aiheuttavat myös mannerlaattojen liikkumista toistensa suhteen. Saksalainen tohtori Mesmer huomasi jo 1700-luvulla, että organismit omaavat magneettisuutta, ns Eläimellistä Magnetismia Animal Magnetism, joka johtuu sähkövarauksia eli (suola)ioneja sisältävien nesteiden liikkeestä fyysisessä kehossa. Koska Elämän keho on hyvin pitkälle juuri sähkömagneettinen kenttä, Aura, myös magneettisuus on merkittävä osa sitä. Meidän (eteerinen) kehomme on jopa riippuvainen maan magneettikentästä niin paljon, ettei pysy terveenä ilman sitä. Avaruusmatkailu on havaittu ihmiselle kohtalokkaaksi ilman keinomagneettista kenttää avaruusaluksessa. Magneettikuvauksilla saadaan nykyään tietoa aivojen eri alueiden aktiivisuudesta. Magneettihoito on vanha kiinalainen tapa parantaa erilaisia vammoja. Kun stabiili magneetti asetetaan vamman päälle, se lisää nestekiertoa, vähentää turvotusta ja siten nopeuttaa parantumista. Myös veren hemoglobiinin runsas rauta reagoi positiivisesti magneetin läheisyyteen, hemoglobiini 'puhdistuu' mikrobeista ja hiivasta kuljettaen paremmin happimolekyylejä. Sopivalla vaihtovirtamagneetilla, jonka taajuus on luokkaa 10 - 20 Hz, saadaan verenkiertoa ja aineenvaihduntaa elvytettyä ja jopa vanhat haavojen arvet silottumaan. Lääketieteessä on tällaisella vaihtuvalla magneettikentällä kohdistettuna sopivasti pään ympärille saatu jopa hermosoluja uusiutumaan. Vaikka ravihevosetkin on saatu juoksemaan kovempaa, kun niiden jalkojen ympärille on asetettu magneetit, niin ennakkoluulot niiden vaikutuksia kohtaan ovat edelleen suuret.

Massa Mass on aineen ominaisuus, joka aiheuttaa inertiaa eli hitautta = Painovoima ja vastustaa kappaleen liikkeen muutoksia. Tästä johtuen massan omaava kappale ei voi liikkua valoa nopeammin. Massan vaikutusta välittänee eli ‘säteilee’ erikoinen iv-hiukkanen, jota kutsutaan Gravitoniksi.

Materiaali Material, Matter on atomeista muodostunut (oikeastaan molekyyleistä) mahdollisimman läheisesti yhdistynyt ja ominaisuuksiltaan yhtenäinen muodostelma. Se on todellinen energian tiivistymä, jonka massa kasvaa lineaarisesti kokoon nähden. Materiaalien muut ominaisuudet vaihtelevat, mutta kaikille yhteisenä piirteenä on huomattava massavaikutus, jota voidaan pitää sekä 'henkisenä' että fyysisenä perusominaisuutena. Koska gravitonia ei tunneta muuten kuin sen vaikutuksensa kautta, sitä on pidettävä henkisenä voimana, jolla on uskomattoman suuri vaikutus materiaalikappaleisiin.

Meditaatio  Meditation on keskitettyä Ajattelua tai sen harjoittamista. Itämainen uskonfilosofia pitää sitä henkisen kasvun perustyökaluna. Ks myös Kontemplaatio.

Mentaalinen  Mental on alin 'todellinen' hyvä henkitaso, Astraalin yläpuolella. Se jaetaan vielä 7 alatasoon, joista neljän alimman tason henget omaavat vielä muodon. Teosofia puhuu ylemmistä sielunkerroksista ja määrittelee 7 kehittyvän hengen välivaihetta, ns taivasvaihetta, jotka sijaitsevat neljässä osassa, joista kolme alinta jakautuvat kahteen eri alatasoon.

Mentaalikeho, Henkikeho, Korkeampi Minä, Keskimmäinen Itse  Mental Body, Spiritual Body, Higher Self, Middle Ego on ihmisen yksi Hienokeho, joka rakentuu iv-hiukkasista. Se on syntyessä oikeista henkikehoista alin ja ainoa. Viisaalle ihmiselle voi kehittyä vielä korkeampia henkikehoja, ks Kausaalinen ja Buddhinen. Teosofia katsoo, että Ajattelu tapahtuu aina ainakin mentaalitasolla ja ihmisen korkeampi minä ulottuisi Buddhiselle (Tieto) tasolle. Mentaalikeho lienee ainakin osittain sama kuin Urantia-kirjan Morontiakeho. Ks Henkikeho.

Metafysiikka  Metaphysics katsotaan filosofian osa-alueeksi, joka tutkii puolitieteellisin menetelmin toistaiseksi tuntemattomina pidettyjä ilmiöitä. Se voidaan katsoa henkitieteeksi tai ‘-fysiikaksi’. Sen arvostus nykyisen materialismin vallitessa on samanlainen kuin Astrologian.

Mielenvikaisuus  Insanity on seurausta ihmisen kyvyttömyydestä käsitellä henkienergiaa. Ikävät asiat kasaavat Negatiivista energiaa, eikä ihmisellä ole keinoja hankkia riittävästi Positiivista energiaa. Vähitellen negatiiviset voimat ottavat ihmisen Mielen hallintaansa, ks Skitsofrenia. Alkoholi ja huumeet heikentävät ihmisen kykyä käsitellä henkienergiaa.

Mieli  Mind on Järki + Tunteet yhdessä lisättynä halujen, himojen ja toiveiden sumpulla. Se on meidän analyyttinen, looginen arki- tai Päivätietoisuutemme, kokemuksista ja Ajattelusta kehittyvä Ymmärryksemme, joka on myös tunteileva ja epälooginen. Järjellä me kontrolloimme toimintaamme, vaikka tunteet ja halut usein ‘vievät’ mieltämme. Mieli on meidän ‘inhimillinen’ Persoonamme, Persoonallisuutemme Personality, (Ali)Minä, Alin Itse Lowest I or Ego. Sen toiminta on aivojen sähkökemiaa + Elämän ja Astraalikehon ominaisuuksia. Ks myös Ego. Kun pääsimme mieliaiheeseeni, laitan tähän periaatteellisen kaavion, miten ihmisen eri henkisiä tasoja kuvaavat termit suunnilleen voisivat mennä: Elämän keho Astraalikeho Mentaalikeho Kausaalikeho Järki/Äly Tunteet Ymmärrys Viisaus Tieto Valaistuminen Halut Mieli Sielu Henki(nen) sielu Sielunsuunnitelma Eläintietoisuus Päivätietoisuus Henkinen tietoisuus Jumaltietoisuus

Mielikuvitus  Imagination on ihmisen Mielen ja Ajattelun oivallinen vapaa yhdistelmä, joka mahdollistaa uusien asioiden keksimisen ja jopa henkisen tason nostamisen. Se on alitajuntaista henkisen energian tulkintaa, henkistä visiointia, joka hyödyntää ihmisen kokemusvarastoa jopa monen elämän ajalta. Se pääsee myös ihmiskunnan yhteisiin kokemusenergioihin käsiksi ammentaen sieltä voimaa sen mukaan kuin ihmisen mieli on avoin ja kyvykäs sitä hyödyntämään. Vrt Intuitio.

Mikrokosmos  Microcosmos on atomin sisätila, ytimen ja elektronien välissä. Se sisältää lukemattoman määrän erilaista energiavärähtelyä eli iv-hiukkasia. Kooltaan ne ovat todennäköisesti vähintään Mentaalitasoa eli Astraalitason yläpuolella.

Molekyyli  Molecule on usean atomin (suurimmat sisältävät jopa miljoonia atomeja) muodostama yhtenäinen kokonaisuus, varsinainen materiaaliyksikkö. Molekyylin ominaisvärähtely (jopa useita) on sen ’henkienergiaa’, joka on taajuudeltaan Astraalitasoa.

Monadi  Monad on Teosofian nimitys sille palaselle Jumalan omaa henkeä, persoonaton tahi esipersoonallinen, mutta tahdon ja mielen toimintoja omaava Yksilöllisyys Individuality, jonka jokainen riittävän moraalin omaava kuolevainen saa avustajakseen ja jonka kanssa Valaistunut sielu fuusioituu yhdeksi kuolemattomaksi henkipersoonaksi. Urantia-kirja käyttää nimitystä Ajatuksensuuntaaja tai Salaperäinen opastaja. Olen itse käyttänyt Paul Bruntonin tavoin nimitystä Yliminä tai Ylisielu ja säästänyt Monadin tarkoittamaan jo fuusioitunutta korkeammalle kohonnutta kokonaisuutta.

Morontiakeho  Morontia Body on Urantia-kirjan nimitys Henkikeholle, todennäköisesti Mentaalikeholle ja Morontia tarkoittaa silloin Henkimaailman ‘orgaanista materiaalia’. Puhutaan myös kuolevaiselle kehittyvästä Morontiasielusta.

Muisti  Memory on ahtaasti eli materiaalisesti katsoen vain aivojen tiettyjen hermosolujen (Neuronien) ja niiden yhteyksien muodostama kokonaisuus. Tietty asia ’painuu’ muistiin siten kuin sillä hetkellä tapahtuu muutoksia noiden hermosolujen yhteyksissä. Nuorilla syntyy enemmän uusia yhteyksiä, vanhoilla taas yhteyksiä katkeaa (ja hermosoluja kuolee). Sitten havaittiin, ettei kyse ole pelkästään tietyistä muistamiseen erikoistuneista hermosoluista, vaan kaikki aivojen hermosolut ovat siinä mukana. Nyt epäillään ja minusta se on selvää, että myös kaikki lihaksiin ja tunto- ym aisteihin kulkevat hermosolut osallistuvat etenkin liikuntasuorituksia ja aistihavaintoja koskevaan muistamiseen. Mitä vaikeampi asia, sitä enemmän se vaatii hermosoluja osallistumaan niin muistamiseen kuin teknisesti vaativan liikkeen suorittamiseenkin tai aistihavainnon tulkitsemiseen. Usein aivojen kautta kulkeva tieto ei tulisi tarpeeksi nopeasti, jotta kiperään tilanteeseen ehdittäisiin reagoida. Siksi tietynlaista toimintoja nopeuttavaa muistamista täytyy 'hajauttaa' aisteihin ja raajoihin. Korkeammat kehot osallistuvat myös muistamisprosesseihin ja vain niiden avulla tietty yhteys tulkitaan tietyksi tapahtumaksi, assosioidaan. Tämä merkitsee sitä, että toinen henki ei osaa tulkita toisen muistitietoa, joka on pelkästään fyysisessä kehossa. Minkä hermosolun mikäkin yhteys merkitsee tiettyä tapahtumaa tai liittyy laajempaan tietokokonaisuuteen. Hienompien kehojen muistaminen tapahtuu niille ominaisella tavalla: Elämän kehossa sähkömagneettiset kentät (Aura, veden tai yleisemmin fyysisen kehon nesteiden 'muisti' on luettava tähän), Astraalikeho muistaa molekyylien, solujen (myös hermosolujen) ja kudosten ominaisvärähdysten eli niihin sitoutuneiden iv-hiukkasten avulla ja Mentaalikeho atomin sisäisten värähdysten muodossa.

Musta aukko  Black Hole on aika-avaruuden energian niin suuren tiivistymän alue, jossa painovoima on niin vahva, ettei edes valo (Fotonit) pääse siltä karkuun. Se on kuin materiaalin muuntouuni pienemmiksi hiukkasiksi (iv-hiukkasiksi), jotka siirtyvät korkeampiin ulottuvuuksiin, Henkimaailmaan. Samalla eri voimatyypit muuntuvat hienommaksi, Painovoiman kautta Liike-energiaksi, joka kasvaa kohti ääretöntä, ajasta ja tilasta vapaaksi Täydelliseksi energiaksi jälleen. Musta aukko on kuin aika-avaruuden vatsa, joka imee ravintoa sisäänsä ja rusentaa sen hienommaksi. Sen voi myös ajatella olevan korkean Hengen (henkien) suorittamaa jalostustyötä. Nyt tiedetään, että jokaisen (poikkeuksiakin voi esiintyä) galaksin keskellä on suuri Musta aukko, joka omaa miljoonien Aurinkojen massan. Niiden vetovoima vähitellen yhdistää kaiken aika-avaruuden materiaalin yhdeksi jättiläismäiseksi galaksiksi, jossa senkin materiaali vähitellen katoaa tuon Mustan aukon nieluun.

Negatiivinen hiukkanen  Negative Particle on varautunut negatiiviseksi määritellyllä energialla, mikä on meidän tiedekulttuurissa samaa kuin elektronin sähköinen vaikutusenergia. Se on hiukkasen voimavaikutuksen suunta, työntöä tai vetoa, tietyssä vaiheessa olevaa ominaisvärähtelyä tai –säteilyä, joka muodostaa osin näkymättömiä ja jopa massattomia Vuorovaikutushiukkasiksi nimettyjä alkeis- tai iv-hiukkasia. Se johtuu hiukkasen epäsymmetriasta, kaikki sisäiset värähtelyt eivät kumoa toisiaan, vaan jäljelle jää ulospäin 'näkyvä' komponentti, joka useimmiten vielä vaikuttaa eri tavalla eri suunnissa, ks Spin. Negatiivinen hiukkanen pyrkii muodostamaan vastaavanlaisen, mutta vastakkaista vaihetta eli Positiivista vaikutusta säteilevän hiukkasen kanssa yhdistelmän, jonka kokonaisvärähtely on mahdollisimman neutraali. Tällainen elektronin vastahiukkanen on Protoni. Ne eivät kuitenkaan pääse kokonaan yhdistymään johtuen muista perusvoimista, mutta muodostavat materiaalin perusyksikön atomin. Jäljelle jää vielä erilaista epäsymmetriaa, joka mahdollistaa eri kokoiset atomit ja niiden yhdisteet, molekyylit. Näiden epäsymmetriset muodot eli sähköisen varauksen omaavat Ionit aiheuttavat tunnetut kemialliset reaktiot ja muodostavat makroskooppiset materiaalit. Niihinkin jää vielä monenlaisten voimien epäsymmetriaa, joiden johdosta materiaaleilla on erilaisia ominaisuuksia. Tunnetuista neljästä perusvoimasta vain sähköisellä on kaksi vastakkaista muotoa. Vahvalla ydinvoimalla on kolme eri tyyppiä. Painovoimalla on vain yksisuuntainen voimavaikutus ja näin lienee myös heikolla ydinvoimalla. Ks Negatiivinen Ionisaatio.

Negatiivinen Ionisaatio  Negative Ionization on alunperin atomin tai molekyylin sähköinen ominaisuus, elektronien ylimäärä. HUT-teoriassa myös iv-hiukkasilla on Ionisaatiota ja periaatteessa kaikki voimavaikutukset muodostavat jonkinlaista epäsymmetriaa, joka pyrkii hakemaan kompensoivaa eli tasapainottavaa paria. Tällainen epäsymmetria tai epätäydellisyys ulottuu isompiinkin koosteisiin, materiaaleihin ja jopa ihmiseen, joilla on jonkinlaista eri voimavaikutusten ionisaatiota, ja siten varautuvat erimerkkisillä energioilla eli tapahtuu Polarisaatio Polarization. Ks Positiivinen ionisaatio.

Negatiivinen Ominaisuus (~ Luonne, Epäharmonisuus)  Negative in Nature (Disharmonious) tarkoittaa ihmisessä materiaalista, ‘maallista’ ominaisuutta, itämaisten uskontojen Jang. Värähtelytaajuudeltaan alhaisempaa ja epäharmonisempaa tai vajaatehoista energiaa verrattuna energioihin keskimäärin tietyssä ulottuvuudessa tahi tietoisuuden tasossa. Tällä ei ole mitään tekemistä elektronien ylimäärän kanssa, joka on ihmiselle vain hyvästä, ks pH-arvo. Siksi on valitettavaa, että elektronin varaus on määritelty negatiiviseksi, vaikka sillä on positiivinen, ei-hapan vaikutus.

Negatiivisuus  Negativeness on ihmisen ajatusten, tunteiden ja tekojen suuntautumista alhaiseen jopa pahaan, harmoniaa hajottavaan, valheellisuuteen, itserakkauteen, ahneuteen, kateuteen, vihaan ja materialistisiin nautintoihin. Henkisen energian puute johtaa negatiivisuuteen ja masentuneisuuteen. Puute johtuu useimmiten siitä, että lapsena ei ole saanut riittävästi rakkautta ja huomiota osakseen. Silloin ei osaa aikuisenakaan käsitellä henkistä energiaa ja riutuu sen puutteessa, helposti sairastuu ja omaa heikon itsetunnon, ks Mielenvikaisuus. Myös alkoholi ja huumeet alentavat henkisen energian tasoa. Oikea usko sensijaan mahdollistaa pääsyn osalliseksi korkeammasta Rakkauden voimanlähteestä, ks Positiivisuus.

Nerous Genius on analyyttisen Mielen eli Järjen/Älyn ylivertaisuutta ihmisessä. Nerot huomaavat varhain olevansa siinä suhteessa muiden yläpuolella ja saavat ihailua ja kunnioitusta heikommiltaan. On luonnollista, että he siten soveltavat älyään kaikessa elämisessään. Tästä johtuen nerot ovat usein tunneköyhiä. Heiltä helposti unohtuu myös Ymmärryksen/Viisauden eli korkeimman henkisen minän kehittäminen, josta johtuen he ovat usein elämäänsä tyytymättömiä ja masentuneita.

Neuroni  Neuron on hermosolu. Synapsi Synapse on neuronin aktivoija eli ’kytkin’ ja liitin. Aksoni  Axon ja Dendriitti Dendrite ovat haarakkeita. Aksoni (viejähaarake) muodostaa etäyhteyksiä, dendriitti (tuojahaarake) haaroittaa vierekkäisiä neuroneja. Ks Muisti.

Neutriino  Neutrino on alkeishiukkanen, jonka massa on olematon ja joka ei muodosta materiaalia, eikä omaa sähköistä voimaa, mutta on ehkä yleisin aika-avaruuden ns taustasäteilyssä.

Neutroni  Neutron on protonin pari muodostamassa atomin ydintä, mutta sähköisesti se on neutraali.

Neutronitähti  Neutron Star on kylmä tähti, jonka luhistumisen jatkuminen Mustaksi aukoksi on estynyt Neutronien välisen Vahvan ydinvoiman kumotessa painovoiman, ks Supernova ja Valkoinen kääpiötähti.

Nollakenttä, Kaikkeuden Muisti  Zero Field, Universal Memory on yhteinen Henkimaailman tietovarasto, josta löytyy vastaus kaikkeen mahdolliseen, joka osaa tulkita sen energiavärähtelyitä (iv-hiukkaskoosteita). Sen sanotaan olevan enimmäkseen Kausaali- tai Buddhisella tasolla ja liittyvän jotenkin Kaikkeuden Mieleen, ks Pyhä Henki.

Omatunto  Conscience voi olla Yliminän kommunikointia Henkemme kanssa. Mutta useammin lienee kyseessä 'vain' oma Korkeampi Minämme.

Oikeudenmukaisuus Justice on Totuuteen ja jumalalliseen Rakkauteen rinnastettavissa oleva arvo, jota kaikki ihmiset toivovat. Meidän epätäydellinen olevaisuutemme voi sisältää ainoastaan suhteellisen totuuden ja oikeudenmukaisuuden. Okkultisteille Karman laki pyrkii tasoittamaan elämän epäoikeudenmukaisuuksia usean inkarnaation kuluessa. Kristinusko uskoo Jumalan armon sisältävän niin syntien kuin epäoikeudenmukaisuuksienkin kompensoinnin, mitä okkultistit taas pitävät vääryytenä.

Ominaisvärähtely  Specific Vibration on tiivistyneen (ja/tai harventuneen) energiakoosteen, iv- ja alkeishiukkasen, atomin, molekyylin, aineen, materiaalikappaleen ja organisminkin ulospäin näkyvä kokonais- tai summavärähtely, jonka taajuus on osatekijöitään matalampi. Yksi sisäisistä värähtelyistä voi olla niin hallitseva, että se säteilee ulospäin omalla taajuudellaan. Isoilla koosteilla on useita ominaisvärähtelyjä ja ne säteilevät vaikutustaan epäsymmetrisesti.

Pahuus  Evilness syntyy kaaosmaisesta epäharmoniasta, negatiivisista energioista, jotka hajottavat jopa tuhoavat ja kuluttavat harmonisia, hyviä eli positiivisia ja rakentavia energioita. Epäharmoniasta johtuen niiden ’yhteistyö’ on satunnaista ja siksi niiden voima jää suhteellisen pieneksi ja alemmille energian (taajuus-) tasoille. Astraalikehä on kuitenkin täynnä näitä ihmistenkin huonoista tai vääristä (kaikki eivät tee sitä tahallaan) teoista ja ajatuksista syntyneitä koosteita, jotka ’vaativat’ sopivan energian poistuakseen olemassaolosta, ks Karma. Ihmiset, joiden henkienergiat ovat heikot, eivät kykene kompensoimaan näitä huonoja energiakoosteita eli suojautumaan niiltä, kun sellainen sattuu kohdalle, vaan ne pystyvät ja jäävät kiusaamaan tällaista yksilöä, joka on esim alkoholisti tai huumeiden käyttäjä ja siten menettänyt omat henkienergiansa. Vanhan kansan nimitys Riivaaja, Demoni  Devil, Demon on varsin oikeaan osuva. Ks Mielenvikaisuus ja Skitsofrenia.

Paine Pressure on helppo ymmärtää erilaisten mikroskooppisten törmäysvoimien tuottamana makroskooppisena kokonais- tai summa- tai pseudovoimana, joka vaikuttaa tasaisesti suljetussa riittävän suuressa tilassa. Se muodostaa Lämpötilan kanssa toisistaan riippuvan suureparin, kuten voima massan kanssa tai nopeus matkan kera. Voimakas paine puristaa kaikki massakappaleet mahdollisimman pieneen tilaan. Painetta syntyy myös materiaalin olomuodon muuttuessa kiinteästä nesteeksi ja varsinkin nesteestä kaasuksi. Kaasun liike-energia on paljon suurempi kuin kiinteän aineen. Sama materiaali vaatii huomattavasti suuremman tilan tai se luo törmäilyllään enemmän painetta tilaa rajoittavalle reunalle. Iv-hiukkasten 'törmäilyn' synnyttämiä tiiviitä ’paketteja’ emme pidä paineen osatekijänä.

Painovoima  Gravity on Massan (Materiaalin) ominaisuus, 'kuollut paino' sen 'säteillessä Gravitoneja'. Se on kuitenkin dynaamisen väliaineen staattinen jännitystila tiivistymien ympärillä. Puhutaan painovoima-aalloista, jotka pysyvät vakioina (seisovina) kautta koko aika-avaruuden tai äkillisten massamuutosten yhteydessä nopeasti etenevinä ja hetkessä tasoittuvina. Niiden nopeus lienee vähintään Informaatiokentän nopeus ja taajuus >1030 Hz. Myös ns Pimeällä aineella on massan kaltainen vaikutus, mutta muita sen ominaisuuksia ei tunneta. Urantia-kirja puhuu kolmesta gravitaatiomuodosta: paikallinen eli lineaarinen, mieli- ja henkigravitaatio. Lineaarinen viittaa siihen, että kyseessä on pelkkä puhdas perusmedian tiivistymän ympärillä vallitseva harventunut alue, joka pyrkii tihentymään vetäen siten toisia tiivistymiä puoleensa. Mieli- ja henkigravitaatiot olisivat keskusjohtoista (Havonasta ulospäin) säteilyä eli yksinkertaista laaja-alaista värähtelyä, mieligravitaatio astraalitaajuudella, alemmalla kuin henkigravitaatio, joka olisi mentaalitasoa.

Pelko  Fear on seurausta huonosta itsetunnosta, mikä on seurannut heikosta henkienergiatasosta. Pelot vaihtelevat Ymmärryksemme mukaisesti, mutta ovat pohjimmaltaan lähtöisin alitajunnasta. Ne voivat syntyä lapsuuden traumaattisista kokemuksista, läheisten pelottelusta (vanhemmat usein sanovat lapsilleen, että älkää menkö sinne, siellä on pimeää) ja jopa edellisten elämien ikävistä kokemuksista ('syntymälahja'). Pelko on Karman 'työkalu' ja henkisen kasvun opetusväline. Kun pelkäämme jonkin asian sattuvan meille, luomme ympärillemme henkienergiaa, joka aivankuin kutsuu puoleensa, vetää lisää samankaltaista energiaa (negatiivista tahdonvoimaa). Lopulta se kasvaa niin voimakkaaksi, että saa aikaan pelkäämämme tapahtuman. Vahva itsetunto, hyvä henkienergiataso ja luottamus korkeampien voimien ohjaukseen voittaa pelot. Ks Skitsofrenia ja Tahdonvoima

Persoonallisuus  Personality on ihmisen reagoimis- tai käyttäytymismalli eri elämän tilanteissa. Se on Mielemme ja Ymmärryksemme tuottama Päivätietoisuus, joka oppii koko ajan uutta, hioutuu joustavammaksi, mutta varsinainen henkinen kasvu on Sielun kehittymistä. Henkemme eli Korkeampi Minämme vaikuttaa siihen Sielun välityksellä niin paljon kuin Mieli on oppinut tottelemaan sen ohjausta. Jopa Yliminä pääsee vaikuttamaan jossain määrin, jos olemme oikein herkistyneet korkeammille taajuuksille. Tuo herkistyminen katsotaan yleensä johtuvan Intuitiosta ja Alitajunnasta. Persoonallisuuden ominaisuuksista meidät tunnistetaan, ei ole kahta samanlaista ja sen reagoimistavasta toimintamme on ennustettavissa. Urantia-kirjan mukaan persoonallisuus on myös Jumalan lahja, kuten Yliminä, mutta se ei osallistu hengelliseen opastukseen, vaan antaa ihmiselle hänen 'piilevät' ainutlaatuiset ominaisuutensa. Sen sanotaan myös palaavan takaisin Jumaluuteen, jos ihminen ei vastaanota kuolemattomuutta. Tämän perusteella kyse voisi olla Teosofian mainostamasta Sielunsuunnitelmasta ja Platonin ihmiselämän Ideasta. Voitaisiin hyvinkin ajatella, että persoonallisuutemme on Yliminän meille hahmottelema malli ja samalla tavoite, jonka mukaisesti energiat laskeutuvat alemmille tasoille aina fyysisen kehon inkarnaatioon asti. Henki on sen lähin näennäismuoto mentaalitasolla ja mieli alin astraalitasolla. Niiden kautta persoonallisuutemme pitäisi kertoa meille, miten tehdä henkisen kasvumme kannalta parhaat valinnat elämämme vaikeissa tilanteissa ja saavuttaa tavoite, jolloin sielumme ja persoonallisuutemme yhtyvät kokonaisuudeksi, jonka Yliminä hyväksyy aikanaan ainakin osaksi fuusioituvaa kuolematonta täydellistä henkeä. Fyysinen ja Elämän kehomme ovat enemmän perittyjä biologisilta vanhemmilta. Näin moni asia yksinkertaistuu ja voimme laittaa yhtäkuin merkit seuraaville käsitteille: Persoonallisuus = Luonne tai ihmisluonto, Sielunsuunnitelma, elämän malli tai idea ja tavoite eli tarkoitus, Henki eli Korkeampi Minä on sen 'kuva' mentaali- ja mieli astraalitasolla. Koska sielunsuunnitelma on laadittu tuottamaan elämässämme tarvittavia kokemuksia, persoonallisuutemme sisältää myös epämiellyttäviä ominaisuuksia, kuten pelkoja. Se ei kuitenkaan tarkoita, että meidän tulisi pelätä koko elämämme, vaan päästä niiden yli.

Perushiukkanen, -energiasolu   Basic particle, ~ Energy Cell on tila, jossa energia muodostaa jakamattoman, yhtenäisen, harmonisen ja joka suuntaan samanlaisen vaikutuksen omaavan koosteen. Se voi vaihdella kooltaan melkoisestikin taajuuden mukana. Materiaalinen perushiukkanen mielletään mahdollisimman pieneksi, mutta se onkin voimakkaasti tiivistynyttä perusenergiaa sisältäen useita puristuneita ja harventuneitakin perusenergiasoluja. Ennen Alkuräjähdystä koko Kaikkeus oli yhtä ainutta energiasolua. Alkuräjähdyksessä epäharmoniset värähtelyt ‘pilkkoivat’ sen yhä pienempiin ja tiiviimpiin osasiin. Puhtaasti aaltomainen henkienergia muodostaa taajuutensa mukaisesti eri kokoisia iv-hiukkasia, sitä laaja-alaisempia, mitä suurempi on aallonpituus. Kun taajuus lähestyy ääretöntä, aallonpituus tekee samoin ja syntyy laajempi harmonisen eli täydellisen energian tila.

Perusmaailmankaikkeus, Suuri Maailmankaikkeus  Fundamental Universum, Grand ~ on Täydellisyyden tyyssija, jossa kaikki energia on täysin harmonisessa muodossa. Aika-avaruudesta katsoen Se on äärettömän voimakasta, äärettömällä taajuudella värähtelevää energiaa, joka vallitsee kaiken aikaa kaikkialla ja ulottuu paljon aika-avaruuden ja henkimaailman ulkopuolelle. Itse asiassa Se vaikuttaa suurelta tyhjyydeltä, koska siinä ei näy energiaeroja eli –vaihtelua, mihin aika-avaruuden olemassaolo perustuu. Ks Kolmiyhteinen Jumala.

Perusvoimat  Basic Forces ovat fysiikan määrittelemiä alkeis- ja Vuorovaikutushiukkasten välittämiä energiavaikutuksia, joita tunnetaan neljä eri lajia: Painovoima, Sähkömagneettinen voima, Heikko ja Vahva ydinvoima. Tieteemme ei vielä osaa jakaa niitä yhdeksi perusvoimaksi, varsinkin painovoima tuottaa vaikeuksia. HUT-teorian mukaan liike-energia synnyttää aaltomaiset värähtelyt ja on siten kaikkien energiatyyppien äiti. Isä on Täydellinen energia, joka välitysominaisuuksillaan antaa lähtöenergian (ääretön nopeus) ja ylläpitää sitä jännitystiloillaan, ks Eetteri. Täydellisen energian muuntumismuodot voidaan jakaa seuraavasti: 1. Liike-energia on primäärinen, ensimmäinen 'tuote', 2. Painovoima on sekundäärinen, toinen tuote, 3. Värähtelyn synnyttämät tiivistymät ja harventumat useine kertaluokkineen eli Iv-hiukkaset, 4. Vuorovaikutushiukkaset, jotka ovat itse asiassa isoja iv-hiukkasia ja 5. Alkeishiukkaset.

pH-arvo pH-value kuvaa nesteiden elektroni - protoni suhdetta. Tasapainotilalle on annettu arvo 7. Pienempi luku, 0 - 7, happamuus, tarkoittaa protonien eli vetyionien ylimäärää. Suurempi luku, max 14, taas emäksisyyttä eli elektronien ylimäärää. Tiedetään, että ihmisen veren pH-arvon täytyy pysyä hyvin tiukoissa rajoissa, optimi on 7,35 ja sen putoaminen 7,1'een merkitsisi kuolemaa. Koska ihmisen ravintoaineet ovat suurelta osin happamia, joutuu elimistö puskuroimaan niitä melkoisesti, ennenkuin ne voivat kulkea veren mukana. Näyttää siltä, että pH-arvo soveltuu laadun mittariksi, mitä happamampi, sitä huonommin se on ravinnoksi sopivaa. Esim puhtaan juomaveden pH-arvo voi vaihdella 6'sta 9'ään, vesijohtovesi voi olla heikoimmillaan 6, kun taas hyvä lähdevesi jopa 9.

Pimeä Aine, ~ Massa ja Pimeä Energia  Dark Substance, ~ Mass and Dark Energy) on näkymätöntä ja tuntematonta ainetta sekä energiaa, joka havaitaan vain painovoimavaikutuksestaan. Se vastaa noin 95 % tuntemamme maailmankaikkeuden lasketusta kokonaismassasta. Vapaat baryonit, Protonit ja Neutronit vastaavat 3,5-4,5 %, ja näkyvälle materiaalille jää vain 5-6 promillea aika-avaruuden massasta. Pimeä aine pitää galaksien tähdet yhdessä ja pimeä energia on ’syypää’ aika-avaruuden jatkuvalle jopa kiihtyvälle laajentumiselle, jolloin näkyvän materiaalin osuus yhä laimenee. Laajentumisen on laskettu alkaneen kuusi miljardia vuotta sitten. Pimeän energian osuudeksi on nyt arvioitu 73 %, joten Pimeälle aineelle jää 22 %. Siitä osa saattaa olla neutronikaasuja, mutta epäillään tuntemattomia alkeishiukkasia. Pimeä energia voi sisältää tuntemattomia hiukkasia, supersymmetrisiä, ns vakioitua tyhjiöenergiaa, joka sitoo itseensä käsittämättömiä energiamääriä. Voimme HUT-teorian perusteella väittää, että pimeä energia on täydellisen energian, Absoluutin vapautunutta liike-energiaa, kun häiriö nimeltä aika-avaruus laajenee kiihtyvällä nopeudella. Sen vaikutus on kuin antigravitaatiota, koska se edelleen laajentaa aika-avaruutta massan pyrkiessä supistamaan. Mitä ilmeisimmin myös alkuräjähdyksen yhteyteen liitetty Inflaatio johtui suuresta liike-energiasta, kun täydellisen energian supersymmetria häiriintyi ja siihen 'piiloutunut' valtava energia alkoi purkautua. Pimeä aine taas on ehkä usean kertaluokan iv-hiukkasia, tiivistymiä, joihin liittyy painovoima-, mutta todennäköisesti muitakin vaikutuksia. Hiljattain on esitetty tieteellinen arvelu, että pimeä aine muodostuisi sadan protonin muodostamista 'atomeista', joita pitää yhdessä pelkästään Heikko ydinvoima.

Planckin Pituus  Planck’s Length on säieteorian perushiukkasen pituus. Se on myös matka, jonka laskelmat antavat ylimpien ulottuvuuksien halkaisijaksi, kun tila ja aika ovat kadonneet. Ne ovat ns sisäänkääriytyneitä ulottuvuuksia, jollainen aika-avaruuskin oli ennen suurta alkuräjähdystä. Paremmin tunnetaan Planckin Vakio Planck’s Constant, jonka tärkein merkitys on kvantin energian lausekkeessa: Fotonin energia = P’n vakio x sähkömagneettisen säteilyn taajuus (E = h x f). Sen avulla arvioidaan myös aika-avaruuden laajentumisnopeutta.

Positiivinen Hiukkanen  Positive Particle on varautunut positiiviseksi määritellyllä sähköisellä voimavaikutuksella. Ks Negatiivinen hiukkanen, pH-arvo ja Protoni.

Positiivinen Ionisaatio  Positive Ionization on atomin tai molekyylin sähköinen ominaisuus, elektronien vajaus. Ks Negatiivinen ionisaatio. Vastaava ilmiö tapahtuu eri tasoilla iv-hiukkasista ihmisen kehoihin ja taivaankappaleisiin asti. Se on ominaisvärähtelyiden epäsymmetriaa, vaikutusten (veto- tai työntövoiman) suuntautuneisuutta.

Positiivinen Ominaisuus (~ Luonne, Harmonisuus)  Positive in Nature (Harmonious) tarkoittaa henkistä, ‘taivaallista’ ominaisuutta ihmisessä, itämaisten uskontojen Jin. Värähtelytaajuudeltaan korkeampaa, harmonisuudeltaan täydellisempää (voimakkaampaa) energiaa verrattuna energioihin keskimäärin tietyssä ulottuvuudessa tahi tietoisuuden tasossa. Ks Negatiivinen ominaisuus.

Positiivisuus  Positiveness on ihmisen ajatusten, tunteiden ja tekojen suuntautumista Hyvään, Harmoniaan, Totuuteen, Rakkauteen ja Täydellisyyteen. Ks Negatiivisuus.

Positroni  Positron on elektronin antihiukkanen eli harvennelma-tyyppinen iv-hiukkanen, jonka ominaisvärähtelyt ovat tarkalleen vastakkaisessa vaiheessa verrattuna elektroniin. Se on kuin peilikuva, joka joutuessaan elektronin läheisyyteen, yhdistyy niin täydellisesti, että kaikki energia kumoaa toisensa ja jäljelle jää vain tapahtumasta viestivät iv-hiukkaset. Haluaisin tietää, miten Urantia-kirja selittää antimateriaalin. Jos elektroni muodostuu 100 ultimatonista, miten positroni on rakentunut, antiultimatoneistako? Teosofistit sanovat elektronin koostuvan noin 800 'Taivaan kuplasta', mutta heilläkään ei ole mitään ehdotusta antimateriaalille.

Protoni  Proton on sähkövaraukseltaan positiivinen selvän massan omaava hiukkanen, 2000 kertaa elektronin massa. Se muodostuu kolmesta kahden perustyypin kvarkista. Kaksi 'Ylös' + yksi 'Alas' -kvarkki. Neutronilla ne ovat päinvastoin. Atomiydinten hiukkasista noin puolet on protoneja, toinen puoli neutroneja. Yhdessä elektronien kanssa ne muodostavat kaikki atomit. Protonia sanotaan myös Vety-ioniksi (tarkkaan ottaen sisältää myös yhden neutronin), koska se on menettänyt ainokaisen elektroninsa. Vetyionien ylimäärä aiheuttaa happamuutta, ks pH-arvo.

Pyhimys  Saint on Katolisten kristillisten kirkkojen antama kunnioittava arvonimi erityisen hurskaan elämän viettäneille henkilöille heidän kuolemansa jälkeen. Pyhimyksiä palvotaan jossain määrin heidän patsaiden ja kuvien avulla, mutta myös suoraan rukoilemalla heiltä apua. Hindulaisuudessa puhutaan lukuisasta määrästä 'pikkujumalia', joihin sisältyvät sekä hurskaina pidetyt kuolleet ihmiset että erilaiset luonnonvoimien henget ja Enkelikunta. Näille on tyypillistä useat inkarnoitumiset ihmisiksi, jotka omaavat erikoisvoimia tai ovat suuria hengellisiä opettajia.

Pyhä Henki, Kaikkeuden Mieli  (The) Holy Spirit, Universal Mind on mitä ilmeisimmin paikallisuniversumimme oma 'Äitihenki', kun Isä on yksi 10 000 Jumalan Pojasta. Kristusta pidetään tällaisena Jumalan Poikana ja niinpä Hän saattoi lähettää 'Puolisonsa' voimat myös avuksemme. Kun sanotaan Isä, Poika ja Pyhä Henki, tarkoitetaan juuri paikallisesti Kolmiyhteisestä Jumaluudesta.

Päivätietoisuus, -tajunta  Everyday Consciousness on Järjen ja Tunteiden, Fyysisen, Elämän ja Astraalikehon luoma ja aistien välittämän informaation sekä muistitiedon analysointiin ja hyödyntämiseen kokemuksen antamalla persoonallisella tavalla kykenevä osatietoisuus, ks Ymmärrys. Monen mielestä se on ainut mahdollinen tietoisuus. Vrt Mieli, Persoonallisuus ja Sielu.

Raamattu  Bible ei varsinaista esittelyä kaipaa, mutta haluan kertoa, mihin se näyttäisi asettuvan HUT-teorian valossa. Se on epäilemättä korkeampien henkien inspiroimaa tietoa ja jumalallistakin siinä valossa, että Isän Rakkaus on sen synnyssä ainakin suurelta osin ollut myötävaikuttamassa. Vanha Testamentti on kuitenkin pahoin vääristynyt, koska se on kirjoitettu Israelilaisten vankeuden aikana ja tarkoitettu lohduttamaan vaikeuksissa kamppailevia kansalaisia. Kaikki puheet valitusta kansasta on syytä jättää omaan arvoonsa. Sellainen erottelu ei voi kuulua tuhansien asuttujen planeettojen Luojan ajatusmaailmaan. Samoin Uuden Testamentin valituista pyhistä puhuminen on itsekkäiden kirkkoisien keksintöä. Me olemme kaikki samanlaisia tämän Maailmankaikkeuden kansalaisia. Ennemmin tai myöhemmin meistä kaikista tulee yhtä täydellisiä, eikä näiden välivaiheiden hairahdukset näy enää missään. Kysymys Messiaasta tai Kristuksesta on jo paljon monitahoisempi. Ennuste Messiaasta esiintyy lähes kaikissa vanhoissa uskonnoissa, eli senkin Israelilaiset papit (tai profeetat) 'varastivat' ja pyrkivät omimaan oman kansan etuoikeudeksi. Uuden Testamentin tekstit ovat käyneet inhimillisen suodattimen läpi, eikä evankelistoilla voinut olla syvällistä käsitystä Jeesuksen elämän tarkoituksesta. Jeesus itse ei halunnut jättää jälkeensä mitään kirjallisessa muodossa. Hänen puheensa oli sovitettu sen ajan ihmisille, eikä tarkoitettu ikiaikaisiksi dogmeiksi, joihin kaikkien ihmisten tulisi sokeasti uskoa. Kyllä Jeesuksella itselläänkin oli dynaaminen, elävä usko, joka kehittyy kaikista kokemuksista ja ajatuksista koko ajan paremmaksi muuttuen. Meidän pitää asettaa luottamuksemme Taivaalliseen Isäämme eikä kirkkokuntien vanhoihin Raamatun tulkintoihin, joissa riittää kiistelemistä vuosituhansiksi.

Riivaaja, -henki, Demoni  Evil Spirit, Demon. Ennen puhuttiin riivaajista, kun ihminen käyttäytyi mielenvikaisesti ja sitä pidettiin puhtaasti henkimaailman asiana. Nyt puhutaan mielenvioista, jotka ovat sairauksia ja johtuvat erilaisista fyysisen aineenvaihdunnan häiriöistä. Skitsofreniassa puhutaan sivupersoonista, jotka ovat ihmisen itsensä luomia, eivät muualta taloksi asettuneita pahoja henkiä. HUT-teorian valossa voimme puhua henkisistä energiakoosteista, joilla ei ole tietoisuutta ja jotka vaikuttavat ympäristöönsä siten, minkälainen niiden energiasisältö on. Teosofistit sanovat, että ihmisen kuoltua hänen sielunsa erkanee astraalikehosta (ja elämän kehosta). Jäljelle jääneet 'kuoret' voivat omata jonkin aikaa erilaisia vaikutuksia. Kuolemattomuuden menettäneet turmeltuneet ihmishenget vaikuttavat myös jonkin aikaa kuolemansa jälkeen ympäristöönsä enemmän tai vähemmän negatiivista energiaa 'säteillen'. Ks Energiakooste. Jos elävän ihmisen omat positiiviset energiat ovat lähes nollassa, hänellä ei ole suojaa näitä Elementaareiksikin kutsuttujen, alhaisten henkien vaikutuksia vastaan ja voi joutua jopa niiden hallintaan. Ks Mielenvikaisuus ja Skitsofrenia.

Rukous  Prayer on keskustelua oman sisimmän, Hengen eli Korkeamman minän, jopa Yliminän kanssa. Se on Vertikaalista ajattelua parhaimmillaan, ellei se ole itsekästä oman edun tavoittelua. Sillä ihminen voi luoda itselleen positiivista energiaa tai saada jopa yhteyden korkeamman energian kanavaan. Rukoilu ryhmässä voi tuottaa moninkertaisen energiamäärän. Jeesus antoi meille hyvän mallin, "Isä meidän" -rukous. Valitettavasti Urantia-kirjan mukaan kirkkoisät raksivat siitä pois erittäin tärkeän lauseen: "Kasvata meidät niin täydellisiksi kuin Sinä olet täydellinen". Tämä osoittaa selvästi, että henkinen kasvu on ihmiselle tarpeen, mutta ilmeisesti kirkkoisät pitivät liian röyhkeänä ihmisen pyrkiä yhtä täydelliseksi Jumalan kanssa.

Ryhmätyö, Yhteistyö  Team work on erittäin tavanomaista kaikessa luonnon toiminnassa. Se perustuu sisäiseen harmoniaan ja mitä paremmin se onnistuu, sitä suurempi teho. Koko elämän synty ja kehitys on perustunut pienempien osasten yhteenliittymistä ja samanlaisten vaikutusten kertaamisella yhä suurempina kokonaisuuksina. Mikrobit aiheuttavat sairauksia, jotka voivat tappaa miljardeja kertoja isomman ihmisen. Ne voivat myös muodostaa yhdyskunnan, kuten erilaisista sienistä tiedämme. Muurahaiset ja mehiläiset ovat klassisia esimerkkejä. Myös ihmiset voivat muodostaa ryhmiä, jotka toimivat niin tiiviisti, että syntyy Yhteishenki tai urheilussa Joukkuehenki. Ks Laumasielu.

Seisovat ja Sammuvat Aallot Standing and Stalling, Extinct Waves syntyvät, kun energia värähtelee suljetussa tilassa niin, että reunalta palaava aalto on täsmälleen samassa tai vastakkaisessa vaiheessa alkuperäisen aallon kanssa. Ensin mainitussa tilanteessa aaltojen energiat vahvistavat toisiaan ja syntyy pysyvä, vahva värähtelytila. Jälkimmäisessä tilanteessa aaltojen energiat kumoavat toisensa ja koko aalto sammuu. Enemmän tai vähemmän suljettuja tiloja ovat atomin mikrokosmos, aika-avaruus ja henkimaailman lukuisat ulottuvuudet. Hyvän henkimaailman ja astraalitason välinen vaikeasti ylitettävä raja lienee yksi ja ehkä taajuudeltaan alin tällainen sammuvan aallon vyöhyke. 'Keylontic' tiede kutsuu ulottuvuuksia erottavaa tekijää Magneettinen Poistovoima Magnetic Repulsion or Void Zones.

Selvänäköisyys, -kuuloisuus, -tietoisuus ja -tunteisuus  Clear-sightedness, ~ hearness, ~ consciousness and ~ sensitivity ovat kykyjä havainnoida ja saada tietoa eli tulkita henkimaailman energiakoosteita, värähtelyjä ja ii-hiukkasia eli kerätä informatiivista energiaa tunnepohjaisesti kuulemalla, näkemällä ja tietämällä. Selvätunteisuus kehittyy ensin ja selvätietoisuus viimeisenä. Useimmat selvänäköisyyden ym em kyvyn omaavat ihmiset pystyvät käsittelemään vain astraalitason energiakoosteita. Vasta Valaistumisen kokeneet mestarit pystyvät visioimaan mentaalitason energiaa.

Semanttinen koodi  Semantic Code on Informaatiokentässä kulkevan tiedon esitystapa. Se on siis iv-hiukkasten tiivistymien muodon ja ominaisuuksien kartoitusta. Kielen rakennetta kuvataan erilaisilla semanttisilla järjestelmillä, siitä on tullut osa nykyaikaista filosofiaa.

Sielu Soul on meidän Henkinen Persoonallisuutemme tai Tietoisuutemme, joka alkaa Astraalivyöhykkeen alaosista ja kasvaa elämämme aikana (kokemuksen ja Ymmärryksen myötä) toivottavasti mahdollisimman korkealle Mentaalitason yläosiin. Se on ihmisen korkeimman tason olemus tahi tietoisuus, henkinen pääoma, jonka taso riippuu sen hetken eri kehojen energioiden painottumisesta. Joillakin se on kokonaan Astraalikehossa, toisilla jo Mentaalitasolla, kun suurella osalla ihmisiä se on osin molempia tasoja. Ks kaavio Mielen esittelystä. Teosofia puhuu Sielunvaelluksesta Transmigration of Soul, jolloin sielun taso kohoaa usean Jälleensyntymän ajan ja Sielunsuunnitelmasta Soulplan, jonka lähinnä Yliminä laatii yhtä inkarnaatiota varten. Se tapahtuisi Riikosen mukaan Buddhisella tasolla ja sen energiat 'laskeutuisivat' Kausaalitasolle, josta ne vaikuttavat ihmisen elämään. Sielun Suunnitelmalla Plan of the Soul tarkoitetaan vastaavasti ylempää ko sielun kaikkien inkarnaatioiden yhteissuunnitelmaa, jonka Yliminä on ensiksi laatinut. Se tapahtuisi Paranirvaanisella tasolla ja energiat laskeutuisivat Nirvaaniselle tasolle, josta ne vaikuttavat yksittäisten Sielunsuunnitelmien syntyyn. Näitä voisi verrata jopa Platonin Ideaan yhden ihmisen elämästä ja yhden sielun kokonaisvaelluksesta. Ks Persoonallisuus, joka Urantia-kirjan mukaan voisi olla sama kuin Sielunsuunnitelma.

Singulariteetti  Singularity on kohta, jossa tunnetut lait, esim aaltofunktiot eivät päde ja materiaali sekä aika, mahdollisesti myös informaatio katoavat. Ks Musta aukko ja Madon reikä.

Skeptikko  Skeptic on ammattiepäilijä. Epäily on terve piirre, joka varmistaa, ettemme hyväksy maailmankuvaamme mitä tahansa puppua. Silloin kun jokin asia muuttuu niin kiihkouskoiseksi, ettei siihen vaikuta enää terve järki eikä epäilyksiä omaa uskoa kohtaan enää sallita, oma ajattelu on kuollut tai se pyrkii vain pönkittämään omia näkemyksiä. Hengellisesti kiihkouskovaista kutsutaan Fundamentalistiksi. Tieteen puhtauteen kiihkonomaisesti suhtautuvia kutsutaan skeptikoiksi. Oikeammin voitaisiin sanoa, että tänä päivänä he ovat kiihkomaterialisteja, koska he eivät salli tieteen puhtauteen mitään, mikä viittaa henkiseen. Monet rajatapauksetkin joutuvat varmuuden vuoksi peittelyn kohteeksi, koska niiden pelätään johtavan puhtaan materialismin vähittäiseen rapautumiseen. Ihmisen sähkömagneettinen kehokin kielletään ja magneettikuvaus nähdään vain sähköisten pulssien sekundääri-ilmiöinä. Mesmerin Animaalimagnetismi on jätetty unholaan, Benvenisten veden muisti on tyrmätty, nopeat perimän vaihtelut luokitellaan sattumiksi ja ihmisen oletetaan ajattelevan kemiallisesti sähköisten pulssien siivittämänä. Gravitonin oletetaan edelleen olevan perinteisen kaltainen alkeishiukkanen. Skeptikko on usein tiedemies, joka on uppoutunut oman alansa yksityiskohtiin, eikä 'ehdi' ajattelemaan asioita laajemmin tai hän on puhtaasti materialisti, useimmiten vielä taloustieteilijä, jolle on raha kaikki kaikessa. Skeptikko tyrmää aktiivisesti kaikki ilmiöt, joita ei voida empiirisesti eli kokeellisesti osoittaa todeksi materialistisin havaintovälinein. He ovat katsoneet myös oikeudekseen tuomita ne henkilöt, jotka tekevät poikkeavia ehdotuksia.

Skitsofrenia Schizophrenia on Mielenvikaisuuden ehkä pahin muoto. Negatiiviset voimat kasvavat ihmisen oman Mielen/Tahdonvoimien edelle ja ottavat hänet valtaansa aivan kuin kyseessä olisi toinen persoona. Ominaisuutensa nuo negatiiviset voimat saavat ihmisen Peloista. Mitä enemmän ihminen pelkää jotain tiettyä ominaisuutta tai toimintaa, sitä varmemmin ne toteutuvat näissä sivupersoonissa.

Spin  Spin on alkeishiukkasten Kieltosääntö. Saman spinin omaavien hiukkasten sijainti toisiinsa nähden on rajattu, mutta eri spinin omaavat voivat sijaita aivan limittäin. Se on alkeishiukkasen sisäinen ominaisuus, joka muistuttaa pyörimistä, mutta määritellään hiukkasen energian suuntautuneisuusasteesta. Spinin arvolla 0 (täydellinen energia) tuntematon virtuaalihiukkanen on niin symmetrinen, että se näkyy ja vaikuttaa joka suunnassa samalla tavalla. Spin 1 (alkeishiukkaset kvarkit ja leptonit sekä välittäjähiukkaset, kuten fotonit bosonit ja gluonit) tarkoittaa, että hiukkanen näkyy samanlaisena tiettyyn suuntaan yhden kerran kiertyessään ympäri. Spin-arvolla 2 (todennäköisesti hypoteettinen gravitoni) se näkyy kaksi kertaa samalla tavalla yhden kierroksen aikana. Kaikki massahiukkaset ovat spin ½, mikä tarkoittaa, että ne näkyvät samanlaisena tiettyyn suuntaan vasta joka toisella kierroksella, niiden symmetria on siten vähäisin.

Spiritismi  Spiritualism on hallitsematonta henkienergioiden (-koosteiden) kutsumista. Omaiset pyrkivät pääsemään sen avulla yhteyteen kuolleen hengen kanssa. Jonkinlaisia onnistumisia näissä istunnoissa, joissa käytetään apuna meedioita, henkiselle energialle herkkiä yleensä naisia, on tapahtunutkin. Teosofit sanovat niiden olevan pelkkiä alhaisia 'kuoria', vitaali- ja astraalikehoja, joista mentaaliosa on jo erkaantunut. Yhteydet tällaisiin tietoisuutta vailla oleviin moraalittomiin energiakoosteisiin on suorastaan edesvastuutonta.

Suhteellisuusteoria  Relativity Theory , jonka Einstein esitti, jakautuu Erityiseen  Special (suppea) ja Yleiseen General. Erityinen sisältää modernin fysiikan käsityksen tilasta ajasta ja sähkömagnetismista. Yleinen on laajennus, joka sisältää myös painovoiman.   Kaava E=mc2 (Energia on massa kertaa valonnopeus toiseen) kuuluu suppeaan suhteellisuusteoriaan, joka on yleisesti hyväksytty. Sanoin se kertoo, että materiaali on muutettavissa energiaksi ja päinvastoin. Teoria myös rajaa massakappaleen maksiminopeudeksi valon nopeuden, koska tällöin tarvittava energia nousee äärettömän suureksi. Yleinen suhteellisuusteoria sanoo mm., että suurten massojen läheisyydessä valokin taipuu. Painovoimalinssejä  Gravity Lenses onkin havaittu runsaasti ns syvässä avaruudessa.

Suoritushurmio  Flow-state on tila, jossa esim kestävyysurheilija jaksaa epänormaalin hyvin ja suunnistaja löytää rastit tavattoman sujuvasti. Se perustuu kehojen, fyysisen ja hengen harmoniaan ja hyvään yhteistyöhön. Jos tarvitaan välineitä, niiden hyvä hallinta on myös edellytys onnistumiselle. Suorittajalla on oltava riittävä itsetunto, mutta ei saa olla yhtään ylimielinen. Suunnistajan on saatava hyvä yhteys myös maastoon, eikä luonnon henkiäkään saa suututtaa. Kokonainen ryhmä ihmisiä voi myös päästä tilaan, jossa tulokset ylittävät osallistujien yksittäin tekemien osasten summan, ks Ryhmätyö. Joukkue voi kaikkineen saavuttaa hurmostilan, jolloin se on voittamaton. Harvoin vastustaja saa yhtä aikaa samanlaisen hurmoksen, koska toisen hurmos lannistaa toista. Yhdenkin jäsenen ontuminen hurmostilan suhteen riittää pudottamaan koko joukkueen normaalitasolle. Yksittäinen jäsen voi kyllä päästä omaan hurmostilaan ja se kannustaa muitakin.

Supernova  Supernova on juuri räjähtänyt tähti, jonka viimeiset fuusiota ylläpitävät energiat ovat lentäneet avaruuteen ja sen ydin on painovoiman vaikutuksesta luhistumassa Mustaksi aukoksi, Neutronitähdeksi tai Valkoiseksi kääpiötähdeksi. Supernovan räjähdyksessä syntyvät raskaat alkuaineet.

Supersymmetriset Hiukkaset Supersymmetric Particles, esim Takhyonit  Tachyons ovat Säieteorian ennustamia hiukkasia, jotka liikkuvat valoa nopeammin ja joilla on negatiivinen massa. Superpartneri Super partner on säieteorian ennustama hiukkaspari, jonka symmetria sopii niin hyvin yhteen, että ne voivat muodostaa yhden supersymmetrisen hiukkasen.

Suuri Maailmankaikkeus  Grand Universum, ks Perusmaailmankaikkeus.

Suuri Yhtenäisteoria  Grand (Great) Unified Theory, GUT selittää kaikki perusvoimat samalla tavalla. Nykyinen GUT yhdistää heikon ja vahvan ydinvoiman sekä sähkömagneettisen voiman, mutta tarvitaan vielä suurempi teoria, joka yhdistää myös painovoiman saman selityksen alle. Näissä kirjoituksissa esitetty HUT on filosofinen, mielenkiintoinen ja ainakin osittain hyvin mahdollinen, ainakin se selittää laajemmin kuin mikään muu teoria sekä materiaalisessa että henkimaailmassa havaitut ilmiöt. Ks Liike-energia.

Sähkömagneettinen Kenttä  Electromagnetic Field on sähkömagneettisten vuorovaikutushiukkasten, Elektronien ja Fotonien (mahdollisesti Magnetismia välittää vielä jokin tuntematon iv-hiukkanen) muodostama voimakkaasti suuntautunut ja ionisoitunut energiaa välittävä alue. Se voidaan erottaa kahdeksi komponentiksi, elektronien välittämäksi Sähkökentäksi ja mahdollisesti fotonien välittämäksi Magneettikentäksi. Molemmat ovat dipolaarisia, kaksinapaisia, mutta sähkökentän navat paikantuvat selkeästi positiivisen ja negatiivisen Sähkövarauksen kohdalle ja toinen niistä voi jopa puuttua (tai sen ajatellaan sijaitsevan äärettömyydessä), mutta magneettikentän napojen kohdalla voi olla vaikka tyhjiö ja ne voivat sijaita hyvinkin lähekkäin. Elämän keho muodostuu suurelta osin sähkömagneettisista kentistä.

Sähkömagneettinen Voima  Electromagnetic Force on toiseksi vahvin neljästä perusvoimasta ja se vaikuttaa hiukkasiin, joilla on Sähkövaraus. Se vaimenee etäisyyden kolmanteen potenssiin eli on lähivoima ja suurikokoisten vuorovaikutushiukkasten välittämä. Elektronit ja oikeastaan myös Protonit välittävät sähköistä komponenttia. Ilmeisesti Fotonit, joilta puuttuu 'valokvantti', välittävät Magnetismia, mutta mukana voi olla myös jokin tuntematon iv-hiukkanen.

Sähkövaraus Electric Charge on tietynlaisten epäsymmetristen hiukkasten ominaisuus, Ionisaatio. Se saa hiukkasten välille poistovoiman, jos varaukset ovat samanmerkkisiä, ja vetovoiman, jos varaukset ovat erimerkkiset. Elektroni on tärkein negatiivisesti (määritelty) varautunut Leptoni ja Protoni, joka on kolmen Kvarkin muodostama Vetyioni, on tärkein positiivisesti varautunut hiukkanen.

Säieteoria  String Theory pyrkii selittämään maailmankaikkeuden valtavaa kokonaisenergiaa kuin se olisi kokoon puristettu jousi tai vieteri. Tai kuin se muodostuisi lukuisista pienemmistä jousista tai ‘kumirenksuista’ 9-12 -ulotteisessa avaruudessa.

Taajuus, Tahti Frequency, Pace, Rate on energiavärähdysten tai -aaltojen lukumäärä aikayksikössä (sekunnissa). Yhdessä aallonpituuden kanssa ne muodostavat samanlaisen toisistaan riippuvan suureparin kuin Aika ja Tila. Henkimaailman korkeammat ulottuvuudet rajautuvat juuri taajuuden perusteella ja aika - tila pari on epälineaarinen.

Tahto, Tahdonvoima  Will, Willpower on ajattelun avulla henkienergian suuntaamista Mielen (tai paremmin Ymmärryksen) haluaman asian tai tapahtuman toteuttamiseksi. Tahdonvoima synnyttää aina jonkinlaisen energiakoosteen, jonka vaikutus pyrkii toteuttamaan tahdotun asian. Parhaimmillaan voidaan puhua jopa Henkiagenteista , jotka alkavat 'elää' tiettyä tehtävää varten. Ne ovat vaikutukseltaan monitahoisia ja voimakkaita pyrkien toteutukseen useiden peräkkäisten vaiheiden, Tapahtumien kautta. Kun tehtävä on täytetty, energiatkin ovat kuluneet loppuun. Pelot saavat aikaan 'negatiivista' tahdonvoimaa, joka synnyttää juuri sellaisen energian omaavia koosteita eli henkiagentteja, jotka pyrkivät toteuttamaan pelkojen kohdetapahtumia, ks Skitsofrenia.

Tapahtuma  Incident on ajan ja paikan määrittelemä aika-avaruuden tietyn vaikutuksen tai vaikutusjoukon piste eli Koordinaattiarvot absoluuttisesti tai suhteessa muihin. Kaikki tapahtumat synnyttävät iv-hiukkasia, jotka kertovat tapahtumasta aika-avaruuden joka kolkkaan ja yhtyvät Kaikkeuden kokonaisenergiaan.

Taustasäteily  Background Radiation on avaruudessa havaittua perussäteilyä, jonka arvellaan olevan peräisin Alkuräjähdyksestä. Sen avulla on pystytty hyvin tarkkaan määrittelemään Alkuräjähdyksen ja sen jälkeiset tapahtumat, mm Inflaatio.

Telepatia Telepathy on kahden eri aivojen suoraa keskinäistä kommunikointia ilman puhetta tai apuvälineitä. Aivot synnyttävät värähtelyjä tietyllä taajuusalueella, joka voi olla hyvinkin korkea. Ne muutaman Herzin matalat taajuudet, joita on havaittu magneettikuvauksilla, Alfa, Beta ja Gamma-aallot, eivät tunkeudu riittävästi ulospäin eivätkä pysty välittämään merkittävää informaatiomäärää. Kyse on vähintään astraalitason eli > 109 taajuudesta riippuen ajattelijan kyvyistä. Tällöin etäälläkin oleva toinen sopivasti virittäytynyt ihminen voi vastaanottaa ja vielä tulkitakin niitä oikein, jos hän tuntee kumppaninsa hyvin. Tai molemmat ovat riittävän kehittyneitä henkisesti. Empatia on ihmisen kyky asettautua toisen asemaan, virittäytymistä toisen taajuudelle, jolloin voi oppia ymmärtämään jopa hänen ajatuksiaan.

Teleportaatio Teleportation on aineen kuljetusta pisteestä toiseen, enemmän tai vähemmän samanaikaisesti, joko alkemiallisesti, paranormaalein keinoin, tai teknisin välinein. Sitä on käytetty laajasti tiedefiktioissa. Ei ole todistetta että sellainen ilmiö esiintyisi makroskooppisella tasolla. Fotonien 'kietoutunut' spin on voitu teleportata 600 m päähän. Atomien kvanttitilat voidaan muuttaa tällä tavalla ja ultranopea kvanttitietokone on vakavan tutkimuksen kohteena. HUT-teoria rajaa ilmiön iv-hiukkasiin, mutta ne voisivat siirtää koodattua informaatiota hyvin nopeasti monen valovuoden päässä sijaitsevaan kohteeseen. Ks Kietoutuminen ja UFOt!

Teosofia Theosophy on suomeksi 'Jumalan viisaus' tai jumalallinen tieto. Se syntyi 1800-luvun lopulla mystisenä salatietona lähinnä H.P.Blavatsky’n visioiden pohjalta, mutta on hyvin pitkälle samaa kuin vanha Intialainen uskonnonfilosofia, esim Veda-kirjoitukset. Rudolf Steinerin Antroposofia luetaan usein osaksi Teosofiaa ja Steiner kuuluikin 1900-luvun alun teosofisteihin, mutta perusti Antroposofia-seuran, kun ei voinut hyväksyä teosofian vähättelevää näkemystä Kristuksesta, ks Kristosofia. Mm ihmisen kehot, vitaali-, astraali- ja mentaalikeho ja niiden toiminnot on selostettu hyvin tarkasti teosofistisessa kirjallisuudessa. Jälleensyntymä kuuluu ihmiselämään luonnollisena osana teosofistien oppia.

Tiheys Density on massa tilavuusyksikköä kohden. Itse asiassa gravitonien lukumäärä tilavuusyksikköä kohden, jos se voitaisiin laskea. Voidaan puhua myös Painokertoimesta tai Painavuudesta. Ks myös Ulottuvuus.

Tietoisuus, Tajunta, Persoonallisuus Consciousness, Personality on Ymmärryksen luoma minän malli, joka analysoi aistien tuomaa tietoa ympäristöstä ja oppii reagoimaan niihin kokemusten antamalla persoonallisella tavalla. Koko ihmisen kehojen rakennelma luo rungon, jonka sisältönä tietoisuus on. Ihmisellä on alkuun päivätietoisuuden ja unitietoisuuden tilat. Kun ihmisen henkisen tietoisuuden taso (Sielu) kohoaa tarpeeksi – Järki ja kokemus muuttuvat ymmärrykseksi, sitten Viisaudeksi ja lopulta Valaistumisen kautta jatkuvaksi kaikki tilat kattavaksi Selvätietoisuudeksi.

Tiivistymä Condensate on puristuksissa oleva energiaperussolu tai -joukko. Tiivistelmä  Bunch of Condensates on tiivis joukko tiivistymiä, joita voi olla useita kertaluokkia, jolloin taajuus madaltuu aina yhden tason, ja joukkoon voi mahtua myös Harvennelmia, ks Iv-hiukkaset. Kertaluokan suuretessa tullaan tunnettuihin Vuorovaikutushiukkasiin ja lopulta Alkeishiukkasiin.

Tila(vuus), Avaruus, Tilaulottuvuudet Volume, Space, Volume Dimensions on aika-avaruuden toinen päädimensio, joka jaetaan kolmeen suuntakoordinaattiin, jotka me tajuamme pituutena, leveytenä ja korkeutena kahden paikan välillä. Tila ja Aika ovat toisistaan riippuvaisia suureita. Jos toinen häviää, ei toistakaan voi olla olemassa, ks Aika.

Todellisuus Reality, ks Perusmaailmankaikkeus ja Absoluutti.

Topologinen geometrodynamiikka  Topologic Geometrodynamics on eräs uusi teoria Maailmankaikkeuden rakenteesta. Dynaaminen Maailmankaikkeus Dynamic Universum on nimenä kahdellekin teorialle, toinen on ’vain’ 4-ulotteinen.

Totuus, Absoluuttinen ja Suhteellinen Truth, Absolute and Relative . Meidän totuus on aina suhteellista, koska absoluuttinen edellyttää Täydellisyyttä. Me emme pysty käsittelemään täydellistä, koko totuutta. Me näemme vain osatotuuksia, tietystä näkökulmasta katsottuna ja suhteellisin käsittein ilmaistuna. Suhteellinen merkitsee epätäydellistä, epäharmonista ja energiaeroja absoluuttiseen eli täydelliseen energiaan verrattuna. Ks Absoluutti.

Totuus/Mahdollisuus Pyramidi Truth/Potential Pyramid on kolmiulotteinen kuvaaja, jolla voidaan esittää älyn, tunteen voimakkuuden ja suhteellisen totuuden määrän keskinäinen sijainti. Pyramidin akselit ovat positiiviseen suuntaan: Äly/Järki - oikealle vaakasuoraan, Tunne (voimakkuus) - kohti katsojaa (alavasemmalle) ja Suhteellinen totuus (hengen ohjaus) - ylös pystysuoraan. Neutraalista origosta vastakkaiseen suuntaan: Irrationaalisuus - vasemmalle vaakasuoraan, Pelot - Tunne-akselin jatke - taakse yläoikealle ja Pahuus - alas pystysuoraan. Vertikaali-akselia ylös vastaan tulee ensin Viisaus ja lopulta absoluuttinen Totuus. Olen asettanut mielikuvituksen ja intuition sivujanat Äly- ja Tunne-akselien väliin, muissakin väleissä voi olla omia sivujanojaan. Lähellä pystyakselia asiat ovat yksinkertaisia, pinnallisia ja laaja-alaisia. Sivuakselien suunnassa ne monimutkaistuvat, syvenevät ja muuttuvat pienemmiksi yksityiskohdiksi. Mitä kauempana nollasta ollaan vaakasuorasti, sitä lyhyempi matka on mahdollinen pystysuunnassa eli mitä pienempi yksityiskohta, sitä pienempi totuus ja pienempi pahuuskin. Vastaavanlaisen kartion muotoisen kuvaajan Absoluutti huipussa, on esittänyt filosofi H Bergson 1800-luvulla..

Tunne  Emotion, Feeling on kontrolloimatonta tietoisuutta, tiedostamatonta suhtautumista ja epäloogista analysointia. Se on tyypillistä Astraalikehon, jota myös Tunnekehoksi sanotaan, toimintaa. Ks Mieli ja Tunneäly.

Tunneäly  Emotional Intellect on määritelty työelämässä johtajan tai myös työntekijän kyvyksi ymmärtää työyhteisön ihmissuhteita ja hyödyntää niitä yhtiön tai itsensä eduksi. Paitsi työyhteisössä tunneälystä on hyötyä kaikissa ihmissuhteissa ja yleensä tunteiden ymmärtämisessä ja kontrolloimisessa. Se on tunnetason (astraali) värähtelyiden tulkintaa, kontrollointia ja ymmärrystä. Se on siten yhdistelmä talonpoikaisjärkeä, tunteita ja hieman jo Viisauttakin eli tasaisesti kaikkea ja siksi varsin tavoiteltava kyky. Voidaan puhua astraalis-mentaalisesta oivaltamisesta. Henkinen äly Mental Intellect on vielä enemmän, se on Viisautta.

Täydellisyys, Täydellinen Energia (The) Perfect, Perfect Energy. Ks Absoluutti.

UFO  Unidentified Flying Object ja USO Unidentified Sea Object on tämän kirjan ajatusten valossa hieman kyseenalainen, jos sitä ajatellaan korkeamman sivistyksen fyysisen kehon siirtelyyn valtavilla nopeuksilla luomana laitteena. Materian maksiminopeus on valonnopeus, mikä on perin vaatimaton materiaalisen aika-avaruuden mittakaavassa. Ainoa korkeampi sivistys, joka voisi tulla kyseeseen, olisi ihmiskunta tulevaisuudesta ja sen hallitsema aikamatkailu. Paljon järkevämpää on ajatella, että materian sijasta liikutaan henkienergian muodossa. Riittävän kehittynyt henki pystyy itse liikkumaan aika-avaruudessa tuolla informaation kulkuvauhdilla, joka on noin miljardi kertaa valonnopeus. Alempi henki tarvitsee korkeamman hengen tuen. Onko se ’kulkuneuvo’, joka voi näkyä materiaalisena? Tuntuu jälleen kaukaa haetulta, mutta ei nyt ihan mahdotontakaan. Mutta fyysisten kehojen liikuttelu materiaalimuodossa galaksien välillä on ehdottomasti mieletön ajatus. Me olemme henkien agentteja tässä ulottuvuudessa ja he voisivat halutessaan lähettää tänne paremmin kontrolloitavia orgaanisia yksinkertaistettuja robotteja, jotka ovat meidän 'näkemiä' humanoideja.

Ulottuvuus, Alauniversumi  Space, Extent, Subuniversum, Universe on Maailmankaikkeuden eristetty osaolevaisuus, joka voi sisältää 3 tai useampia Dimensioita eli vapausasteita. Keylontic tiede kutsuu sitä myös Tiheystasoksi Density level. Olen omissa määrittelyissäni varannut sen koskemaan erillisiä aika - tila avaruuksia, yhtä henkimaailman eri taajuusalueista. Aika-avaruutemme koostuisi taajuusvyöhykkeistä siten, että alinna ovat kolme suuntadimensiota, ns neljäs ulottuvuus ei ole uusi dimensio, vaan kolmen suunnan integroitumista yhdeksi tilavuusulottuvuudeksi, joka ilmenee pallomaisena alhaaltapäin tarkasteltuna. Ylemmät ulottuvuudet ovat sitten selkeästi taajuuden kertalukuja tilan ja ajan menettäessä merkitystään, kun täydellisen energian osa-alueet kasvavat suhteessa aallonpituuksiin.

Ultimatoni Ultimaton on Urantia-kirjan mainitsema perushiukkanen. Elektroni muodostuisi 100 ultimatonista. Onko tämä todellinen massahiukkanen vai samanlainen rajatapaus kuin Välittäjähiukkaset? Tai jopa Teosofian Alkuatomi, joka muodostuu taivaallisista 'kuplista', Bubbles of Koilon. Tällainen vaikutuksen symmetrinen yhdistyminen ilman keskinäistä hylkimisvoimaa lienee tyypillistä kaikille iv-hiukkasille, kuten Gravitonille eli Spin on 2. Vaikutukset summautuvat ja tuloksena on elektronin tapauksessa sähköinen varaus, jota fotonit välittävät. Elektronilla on myös massa, joten se säteilee gravitonejakin. Muodostuvatko muutkin alkeishiukkaset ultimatoneista? Miten määrittyy Protonin erimerkkinen sähkövaraus?

Unimaailma, Unitodellisuus  Dream World, Dream Reality. Uni on paljon enemmän kuin satunnainen mielikuvituksen synnyttämä kuvanauha; se on meidän oman henkemme luoma Virtuaalimaailma, -ilmentymä tai -luomus. Voimme harjoitella tahi testata omia ajatuksiamme, mihin ne johtavat, omassa yksityismaailmassamme. Se on myös voimakkaista tapahtumista muodostuvia katkelmia, kun alitajuntamme järjestelee kokemustemme tuomia energiakoosteita. Voimme oppia hallitsemaan tietoisesti uniamme esim Meditaation avulla.

Unitietoisuus  Dream Consciousness on Astraalikehon tasolla tapahtuvaa informaation käsittelyä. Useimmalle ihmiselle se on hallitsematonta unennäköä tai perustunteiden ilmaisua. Henkisesti kehittynyt ihminen oppii hallitsemaan uniaan, ks myös Tunneäly.

Universumi, Kosmos  Universum, Cosmos, ks Kaikkeus.

Usko  Faith on omakohtainen, elävä suhde Jumalaan (Yliminään) ja elämän tarkoituksen syvällistä ymmärrystä. Se on itse muodostettu maailmankuva, jossa korkeimmat arvot säilyvät ikuisesti. Kristilliseen uskoon kuuluu oleellisesti myös usko Kristukseen Jumalan Poikana ja meidän syntiemme sovittajana. Jokainen uskoo johonkin, kohteen muuttuessa henkisen kehityksen myötä. Terve epäily kuuluu uskoon, muuten arviointikyky jää vajavaiseksi ja tavoite liian matalalle. Uskon pitäisi olla aina myös avointa älyllistä pohdintaa, jotta ymmärrys etenisi kohti Viisautta. Pelkillä tunteilla jäädään usein astraalitason matalikoihin kiinni. Usko on toimiva, dynaaminen, aito usko, jos sen avulla ihminen pääsee kokonaan eroon kaikista peloistaan. Koska se edellyttää täyttä luottamussuhdetta Taivaalliseen Isään (Yliminään), oikean uskon omaava on ehdottoman peloton kaikissa elämänsä tilanteissa. Näin hän saa ympärilleen hyvät eli harmoniset iv-hiukkaset, jotka suojaavat ikäviltä asioilta ja elämästä muodostuu onnellinen ja henkisesti rikas. Pekka Ervast sanoo uskon olevan ihmisen tahdon heräämistä Totuuden etsimiseen; se on henkinen voima ja näkemys, johon ei voi kuulua mitään oppia. Kirkon oppien tunnustaminen on uskonnollista uskoa, johon ei kuulu älyllistä heräämistä, vaan tunnepohjainen elämys, joka ei salli muutoksia; tämän on kokemus osoittanut. Siten se ei ole aitoa, elävää uskoa. Luther sanoi, että elävä usko on uskoa Jumalan Rakkauteen ja synti on epätäydellisyyttä, joka ei sinänsä erota meitä Jumalasta, vaan epäusko. Oikean uskon täytyy olla sellainen, joka saa meidät pyrkimään kohti täydellisyyttä ja tekee meistä mahdollisimman harmonisia ja onnellisia. Jumalan Rakkaus vetää meitä kohti täydellisyyttä, joten Rakkauden ja uskon on oltava yhtä. Uuden Testamentin uskon määritelmä, jota usein referoidaan, on Hebrealaiskirjeen 11. luvussa. Uusi käännös sanoo asian varsin hyvin: "Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä". Vanha käännös kuului näin: "Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, vakaumus asioista, jotka eivät näy". Pekka Ervastin sanatarkka käännös on: "Usko on toivottujen (asiain) hypostaasi, näkymättömien tekojen todiste". Hänen mukaansa tässä on kyse siitä, että ihmisen toiveet toteutuvat, kun usko on vahva ja näkymätön henkinen käy aina ennen näkyväistä.

Uskonto  Religion on uskon kehys, kasa uskomuksia tai uskonoppeja siitä, miten uskovaisen tulisi käyttäytyä, moraalisäännöt. Siitä puuttuu uskon dynaamisuus, elävyys, kehityskyky ja ainutlaatuisuus, todellinen sisäistetty ymmärrys Jumalan Rakkaudesta. Kristinusko on hylännyt koko henkisen kehityksen liian vaativana, mikä sopii henkisesti laiskoille kuin nappi silmään. Tämä on johtanut vapaaseen oman edun tavoitteluun ja maallisten nautintojen viljelyyn. "Minä voin pitää huolta vain itsestäni, kyllä Jumala huolehtii kokonaisuuden edusta." Liian usein kirkon opitkin jäävät sisäistämättä ja ihminen on vain ulkokullattu ja pinnallinen. On esitetty epäilyksiä (Teosofia), jonka Urantia-kirja vahvistaa, että kirkkoisät karsivat Uudesta Testamentista kaiken sellaisen pois, joka olisi selkeästi jättänyt Kirkon ja pappien merkityksen ihmisen vanhurskaaksi tulemisen prosessissa toissijaiseen asemaan. Oli tärkeää, että ihmiset pysyivat täysin riippuvaisina Kirkosta ja sen palveluista. Tämän päivän haaste Kirkolle onkin, miten palvella yksilölliseen, omakohtaiseen ja elävään uskoon pyrkiviä jäseniä. Urantia-kirjan mukaan aito uskonnollinen kokemus koostuu korkeimpien arvojen ja kosmisten merkitysten yhdistymisestä universaalisen todellisuuden ymmärtämisenä.

Vaahto  Foam on kosmologisena käsitteenä energian jatkuvaa monimuotoista mikroskooppista muuntumista ja ’kvanttien hyppelyä’ aika-avaruudessa.

Vahva ydinvoima  Strong (Intra)nuclear Force on neljästä perusvoimasta vahvin, jota Gluonit välittävät. Se pitää kvarkit protonissa ja neutronissa ja vastaa suurelta osin koko atomiytimen koossa pysymisestä. Pimeältä aineelta sen arvellaan kokonaan puuttuvan.

Vaikutushiukkanen  Influence Particle, ks Iv-hiukkanen.

Valaistuminen  Enlightenment on ihmisen elämän korkein mahdollinen henkinen taso. Se on seuraava askel Viisauden saavuttamisesta ja merkitsee ainakin Sielun ja Persoonallisuuden (Sielunsuunnitelman toteutuminen) fuusiota kuolemattomaksi.

Valkoinen Kääpiö(tähti)  White Dwarf (star) on Supernova räjähdyksen jälkeen luhistunut vakaaksi kylmäksi tähdeksi, jonka atomit ovat painuneet kasaan ja massan paino on monituhatkertaistunut materiaalin painoon nähden, 1 kuutiosenttimetri painaa satoja tonneja. Mustaksi aukoksi muuttumisen esteenä ovat elektronien väliset poistovoimat, vrt Supernova ja Neutronitähti.

Viisaus  Wisdom on korkealle jalostunut Ymmärrys, Mentaalikehon tietoisuus. Siinä on jo palasia Täydellisyydestä, tietoa Absoluuttisesta Totuudesta. Teosofia puhuu Buddhi- eli Tietotasosta Buddhi or Information level, joka olisi jo Kausaalisenkin yläpuolella. Mutta ymmärtääkseni se vaatii jo Valaistumisen.

Virtuaalimaailma, -kaikkeus, -olevaisuus, -todellisuus  Virtual Reality, ~ Realm on kuvitteellinen, epätodellinen tai epätäydellinen, pysymätön, aikaan ja paikkaan sidottu suuri illuusio = Aika-avaruus. Materiaalinen virtuaalimaailma on seuraus, jonka syy on Henkimaailmassa, joka puolestaan on myös virtuaalinen seuraus syystä, joka on Suuressa Maailmankaikkeudessa.

Virtuaalihiukkanen Virtual Particle on kvanttifysiikassa käytetty nimitys hiukkaselle, jota ei havaita suoraan, mutta jonka aiheuttamat ilmiöt ovat mitattavissa, vrt Iv-hiukkasiin, Vuorovaikutushiukkasiin ja Gravitoniin.

Vitaaliaine  Vital Element on isohkoista, mutta vielä lähes massattomista iv-hiukkasista, useimmiten sähkömagneettisista (ionisoituneet) Vuorovaikutushiukkasista koostuva, joka on sitoutunut orgaaniseen molekyyliin, Elämänkeholle (Vitaalikeho) se on välttämätöntä ravintoa. Ks myös (Eläimellinen) Magnetismi.

Vitaalikeho  Vital Body, ks Elämän keho.

Vitaalisuus  Vitality on Elämänkehon elinvoimaisuutta, joka riippuu hyvän vitaaliravinnon määrästä. Se näyttäisi korreloivan elektronien ylimäärän kanssa ja sitä voitaisiin mitata pH-arvolla, jonka pitäisi siten olla suurempi kuin 7 ollakseen positiivinen.

Voimahiukkanen  Force Particle, ks Vuorovaikutushiukkanen.

Vuorovaikutushiukkanen  Interaction Particle, Coupling ~ on iso Iv-hiukkanen, joka välittää eri perusvoimien energioita (vaikutuksia). Fotoni, Gluoni ja Bosoni ovat tyypillisiä tämän tyypin hiukkasia, jotka esiintyvät selvästi Dualistisesti, välillä kuin aito massahiukkanen, välillä taas havaitsemattomissa aaltorintaman 'tuikkivana' osasena, kuten aito iv-hiukkanen. Gravitoni on selvästi em ’pienempi’ ja välitystapa on erilainen, kuten Painovoimasta tiedämme verrattuna Sähkömagnetismia välittävään fotoniin. Alkeishiukkaset, kuten Kvarkit ja Leptonit (esim elektroni), voivat toimia vuorovaikutushiukkasina eli Välittäjä- tai Voimahiukkasina.

Välittäjähiukkaset  Transmitter Particles, Agent ~, Force ~, ks Vuorovaikutushiukkaset.

Ydin  Nucleus on atomin keskus, jonka Protonit ja Neutronit pysyvät yhdessä Vahvan ydinvoiman vaikutuksesta, jota välittävät Gluonit.

Yliminä, Ylisielu, Ikuinen Itse, Henkikipinä, Ylin Itse Superego, Supersoul, Highest Ego, Eternal Ego, Spiritual Spark on persoonaton tai esipersoonallinen, tahdon ja mielen toimintoja omaava yksilö, joka on tullut Henkimaailmaan Suuresta Maailmankaikkeudesta ja on itse Jumalasta lähtöisin, Hänen lahja ihmiselle, Jumalan 'läsnäoloa', nöyrä Täydellisyyden palvelija ja elämän kumppani, johon saamme keskusteluyhteyden sitä halutessamme ja tosissaan yrittäessämme oman Mentaalikehomme avulla. Yliminä koostuu puhtaasta, täydellisessä harmoniassa olevasta energiasta, koska Se on osa Jumalasta, ei luotu, vaan fragmentoitu. Siten Yliminän tietoisuus on henkimaailman ‘kattopuolella’ heti Täydellisyyden rajavyöhykkeen alla (Mahaparanirvaaninen). Yliminä on todella Valon henki, jonka on vaikea laskea taajuustasoaan riittävästi mentaalihengille. Yliminä on paras Henkiopas meille, mutta oman henkitietoisuutemme kehittymättömyyden takia alemman tason henkioppaat, välittäjähenget, ovat meille myös tarpeellisia. Jotkut ovat esittäneet, että Suojelusenkeli on juuri Yliminä, mutta Urantia-kirja tyrmää tämän ja itsekin olen todennut, että meidän välissä täytyy olla vielä monta 'porrasta' ja väliin mahtuu useita välitason henkiä, joita kutsumme Enkeleiksi. Urantia-kirja puhuu Ajatuksensuuntaajasta, -muuttajasta, -valvojasta tai Salaperäisestä Opastajasta Thought Adjuster, ~ Transformer, ~ Superviser or Mysterious Adviser, joka asettuu ihmiseen vasta, kun tämä tekee ensimmäisen moraalisen päätöksen, mikä tapahtuu keskimäärin 5 vuoden ja 10 kk iässä. Jos ihminen ei saavuta Valaistumista, Ajatuksensuuntaaja palaa takaisin ja sopivan lepoajan jälkeen yrittää uudelleen toisen kuolevaisen kumppanina. Urantia-kirja tyrmää myös ajatuksen, että Ajatuksensuuntaaja olisi Omatuntomme. Teosofia puhuu Yksilöllisyydestä Individuality (ks Monadi), joka nimenomaan lähettää ihmissielun materiaaliseen kokemusmaailmaan edustajanaan. Normaalielämän viettäneen ihmisen sielu palaa takaisin ja jos se ei ole saavuttanut Valaistumista, Yliminä lähettää saman sielun uudestaan kehittymään lisää. Tämä on ns Jälleensyntymiskierto, jota Urantia-kirja ei siis tunnusta. Tämä tuntuu hieman oudolta ja epäoikeudenmukaiselta, sillä Valaistumisen saavuttaminen on useimmalle ihmiselle mahdotonta tämän yhden elämän aikana. Kun kirkkoisät hylkäsivät jälleensyntymisopin, he joutuivat ottamaan tilalle käsitteen Helvetistä, mikä ei kuulu sen paremmin Teosofiaan kuin Urantia-kirjankaan uskonnonfilosofiaan. Ks Persoonallisuus.

Ymmärrys, Kokonaisäly  Understanding, Total Intellect on Järjen ja Tunteiden avulla kokemuksista muotoutunut tietoinen suhtautumistapa elämän tapahtumiin. Se on myös suuri osa meidän Päivätietoisuudestamme ja Mielestämme, minkä avulla teemme elämämme tärkeimmät valinnat. Henkinen tietoisuus eli Sielumme tulee enemmän mukaan valintoihimme ymmärryksen kasvaessa. Kun ymmärrys yhtyy henkiseen tietoisuuteen Mentaalikehossa, on yksilö saavuttanut Viisauden. Ks Persoonallisuus.

Äly  Intellect on Järki + Muisti. Älykkyysosamäärä Intelligence Quotient, kuten se nykyisin määritetään 'nokkeluustestinä', kertoo järjen hyvyydestä, mutta ei mitään Ymmärryksestä, puhumattakaan Viisaudesta, joka vaatii henkistä älyä. Ks myös Nerous.

Ääretön, Äärettömyys  Infinite, Infinity (spaceless, limitless, endless) on rajaton, mittaamaton, loputon ja arvioimaton, havaintokyvyn ja mittalaitteiden ulkopuolelle ulottuva ominaisuus ja Kaikkeus. Ks Absoluutti.